Arbetarskyddssamarbete - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Parter i arbetarskyddssamarbetet är arbetsgivaren och dennes anställda. Arbetarskyddschefen är arbetsgivarens företrädare och arbetstagarna väljer arbetarskyddsfullmäktige bland de anställda.

Arbetsgivaren och arbetstagarna ska samarbeta för att upprätthålla och förbättra arbetarskyddet på arbetsplatsen. Samarbetet grundar sig på tillsynslagen, i vilken fastställs samarbetspersonerna inom arbetarskyddet, vilka ärenden som omfattas av arbetarskyddssamarbetet och hur samarbetet ordnas på arbetsplatsen. Särskilda bestämmelser om ärenden som omfattas av samarbetet finns också exempelvis i arbetarskyddslagen och lagen om företagshälsovård.

Man kan också avtala om att ordna arbetarskyddssamarbetet på något annat sätt. I tillsynslagen har fastställts i vilka ärenden man kan ingå arbetsmarknadsorganisationernas riksomfattande avtal och i vilka lokala avtal.

Arbetsgivaren startar arbetarskyddssamarbetet

Arbetsgivaren är skyldig att ta initiativ till att starta arbetarskyddssamarbetet. Arbetsgivaren är också skyldig att ombesörja ordnandet av samarbetet, förfarandena och verksamhetsförutsättningarna.

Arbetarskyddssamarbetet ska omfatta ärenden som kan påverka en arbetstagares säkerhet, hälsa eller arbetsförmåga. Arbetstagarna ska ha en genuin möjlighet att påverka säkerheten på arbetsplatsen. Arbetarskyddssamarbetet omfattar också uppföljningen av behandlade ärenden och deras effekt.

Arbetarskyddssamarbetet på en gemensam arbetsplats

Med gemensamma arbetsplatser avses arbetsplatser där arbetstagare för flera olika arbetsgivare och egenföretagare arbetar samtidigt. Bestämmelser om arbetarskyddssamarbetet på en gemensam arbetsplats finns både i lagen om tillsyn över arbetarskyddet och i arbetarskyddslagen.

Arbetarskyddssamarbete - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Arbetstagarna kan välja en arbetarskyddsfullmäktig och två ersättare att företräda dem i arbetarskyddssamarbetet. Enligt lagen ska en arbetarskyddsfullmäktig väljas på en arbetsplats med mer än tio arbetstagare och arbetsgivaren ska ta initiativ till valet. Du kan också själv ställa upp som kandidat i valet av arbetarskyddsfullmäktig.

I det kollektivavtal som tillämpas på ditt arbete kan finnas närmare bestämmelser om hur arbetarskyddssamarbetet ska ordnas.

Ta reda på vem som är arbetarskyddsfullmäktig på din arbetsplats. Du kan vända dig till arbetarskyddsfullmäktigen i alla ärenden som berör hälsan och säkerheten i arbetet, oberoende av om det är fråga om fysiska eller psykosociala (psykiska) arbetsförhållanden. Arbetarskyddsfullmäktigen har i uppgift att ge dig råd och handledning samt vid behov informera arbetsgivaren om brister i syfte att hitta lösningar och säkerställa säkerheten. Arbetarskyddsfullmäktigen får inte avslöja uppgifter om din ekonomiska ställning, hälsa eller annan personlig information för någon annan utan ditt tillstånd.

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatsen. Som arbetstagare ska du för din del handla på ett sådant sätt på arbetsplatsen att arbetarskyddssamarbetets mål uppnås. Du är till exempel skyldig att underrätta arbetsgivaren om du observerar ett missförhållande och delta i utredningen av en situation som gäller dig själv på arbetsplatsen.

Som arbetstagare har du rätt att lämna förslag till arbetsgivaren angående säkerheten och hälsan på arbetsplatsen och få svar på dessa. Tala alltså om för din chef eller arbetarskyddsfullmäktigen om du oroar dig för din egen eller de andra arbetstagarnas säkerhet i arbetet.

På arbetsplatsen kan det finnas förfaranden för arbetarskyddet, som också du måste iaktta. Använd blanketterna för uppföljning och rapportering av säkerhetsärenden enligt arbetsgivarens anvisningar.

Arbetarskyddssamarbete - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Arbetsgivaren utser en arbetarskyddschef för att sköta arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen, om han inte själv sköter uppgiften. På en arbetsplats med minst tio arbetstagare ska arbetsgivaren ta initiativ till val av en arbetarskyddsfullmäktig. Vid behov ska arbetsgivaren informera om arbetstagarnas rätt att välja en arbetarskyddsfullmäktig på arbetsplatsen. Arbetarskyddsfullmäktigen företräder arbetstagarna och fullmäktigen kan väljas bland de anställda. 

På arbetsplatser med fler än 20 arbetstagare väljs en arbetarskyddskommission som består av företrädare för arbetsgivaren, arbetstagarna och tjänstemännen, med uppgift att främja hälsan och säkerheten i arbetet. Arbetarskyddsfullmäktigen har rätt att delta i kommissionens sammanträden och har yttranderätt. Arbetarskyddskommissionen lägger vid behov fram förslag till hur arbetsförhållandena kan förbättras och företagshälsovården utvecklas samt hur arbetarskyddsutbildningen och introduktionen i arbetet kan ordnas. Kommissionen deltar dessutom i ordnandet av hälsofrämjande verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan.

Arbetsgivaren har ansvaret för att ordna arbetarskyddssamarbetet och för verksamhetsförutsättningarna

Arbetsgivaren ska sörja för att arbetarskyddspersonalen har de förutsättningar som krävs för att sköta uppgifterna.

Arbetsgivaren ska i tillräckligt god tid ge arbetstagarna nödvändig information om sådant som påverkar säkerheten, hälsan och andra arbetsförhållanden på arbetsplatsen samt om bedömningar och andra utredningar och planer som gäller dessa frågor. Arbetsgivaren ska också se till att de här frågorna behandlas på lämpligt sätt och i tillräckligt god tid mellan arbetsgivaren och arbetstagarna eller en företrädare för dem.

Uppgifter om samarbetspersoner ska lämnas till personregistret för arbetarskyddet

Personregistret för arbetarskyddet är ett register som administreras av Social- och hälsovårdsministeriet och förs av Arbetarskyddscentralen. I registret antecknas uppgifter om samarbetspersoner inom arbetarskyddet på arbetsplatserna.

Arbetsgivaren ska lämna följande personers uppgifter till registret över arbetarskyddspersonal:

 • arbetarskyddschefen
 • arbetarskyddsfullmäktige
 • ersättare
 • medlemmar i arbetarskyddskommissionen eller motsvarande organ
 • arbetarskyddsombudsmän

Dessutom ska uppgifter lämnas om företagshälsovårdsproducenten. Uppgifter om arbetsplatsen måste meddelas även om ingen arbetarskyddsfullmäktig har valts på arbetsplatsen.

Personregistret för arbetarskyddet. Arbetarskyddscentralen.

Arbetarskyddssamarbete - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006)

Arbetarskyddslag (738/2002)

 • 17 § Samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare

Lag om företagshälsovård (1383/2001)

Lag om personregister för arbetarskyddet (1039/2001)

Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006)

 • II avdelningen – Arbetarskyddssamarbete

Arbetarskyddslag (738/2002)

 • 17 § Samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare

Lag om företagshälsovård (1383/2001)

 • 8 § Samarbete
 • 13 § Arbetstagarens skyldighet att delta i hälsoundersökning
 • 15 § Arbetsgivarens skyldighet att lämna ut uppgifter
 • 16 § Arbetstagarens skyldighet att lämna ut uppgifter
 • 17 § Skyldigheten för producenter av företagshälsovårdstjänster att ge råd och lämna ut uppgifter
 • 18 § Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Lag om personregister för arbetarskyddet (1039/2001)

Arbetarskyddssamarbete - Sanasto

Vokabulär

Arbetsplatsen Inom ramen för arbetarskyddssamarbetet innebär en arbetsplats ett eller flera verksamhetsställen med samma arbetsgivare, som utgör en ändamålsenlig helhet med tanke på samarbetet. Samarbetsparterna ska ha konkreta möjligheter att sköta sina uppgifter.
Arbetarskyddschefen Företräder arbetsgivaren i arbetarskyddssamarbetet.
Arbetarskyddsfullmäktigen Arbetstagarnas företrädare i arbetarskyddssamarbetet, som väljs bland de anställda.
Ersättarna Företräder arbetstagarna i arbetarskyddssamarbetet, när den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigen har förhinder.
Arbetarskyddskommissionen Ett organ för arbetarskyddssamarbete, som består av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?