familjeledighet - Ledighet för vård av anhörig - 1.8.2022 alkaen

Arbetstagaren har rätt att få ledigt från arbetet för att erbjuda en anhörig eller en närstående som bor i samma hushåll som arbetstagaren personlig assistans eller personligt stöd.

Ledighet för vård av anhörig kan användas till exempel för sjukhusbesök eller för att skaffa tjänster till exempel när en anhörig återvänder hem från sjukhusvård.

En förutsättning för ledighet för vård av anhörig är att en anhörig eller annan närstående till följd av en allvarlig sjukdom eller allvarlig skada som avsevärt minskat funktionsförmågan behöver sådant betydande bistånd eller stöd som förutsätter arbetstagarens omedelbara närvaro.

Arbetstagaren har rätt till motsvarande ledighet också för att delta i terminalvård för en ovan avsedd person. Med anhörig avses arbetstagarens barn, förälder, make och sambo samt den som lever i registrerat parförhållande med arbetstagaren.

Ledighet för vård av anhörig kan tas ut högst fem dagar under ett kalenderår. Arbetstagaren ska så snart som möjligt underrätta arbetsgivaren om ledighet för vård av anhörig och om dess uppskattade längd.

På arbetsgivarens begäran ska arbetstagaren lägga fram en tillförlitlig redogörelse för orsaken till frånvaron. I praktiken kan redogörelsen bestå av en fritt formulerad förklaring av hurdant bistånd eller stöd arbetstagaren behöver ge sin anhöriga för att arbetsgivaren ska kunna bedöma om grunden för ledigheten uppfylls. Ett läkarutlåtande som gäller den anhöriga kan lämnas till arbetsgivaren endast med den anhörigas uttryckliga samtycke.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?