God praxis inom byggbranschen: Användning av personlig skyddsutrustning

I byggarbete ska arbetsgivaren välja personlig skyddsutrustning på basis av de risker för arbetstagarens hälsa och säkerhet som identifierats och bedömningen av deras betydelse.

Allmänna anvisningar

 • På en byggarbetsplats ska användas skyddshjälm. Vid behov ska hjälmen förses med en innerhuva.
 • På en byggarbetsplats ska reflekterande varningskläder användas, så att arbetstagaren syns klart och tydligt.
 • I byggarbete ska användas sådana personliga ögonskydd som arbetet och arbetsförhållandena förutsätter.
 • På en byggarbetsplats ska i allmänhet användas säkerhetsskor.
 • Vid golvarbeten och andra motsvarande arbeten som belastar knäna ska knäskydd användas. 

Specialfall

Ögonskydd för tornkransförare

Arbetsgivaren ska bedöma riskerna i kranförarens arbete, bland annat de risker som bländning medför, och vidta nödvändiga åtgärder.

Arbetshälsoinstitutet har 22.6.2010 gett Byggnadsförbundet ett utlåtande om behovet av skydd. Enligt utlåtandet är en öppen och god sikt en förutsättning för att tornkransförarens arbete ska kunna utföras på ett säkert sätt. Därför är det i tornkransförarens arbete nödvändigt att med solglasögon särskilt förebygga bländning. När arbetstagaren behöver glasögon ska även solglasögonen vara slipade enligt användarens optiska egenskaper. Att använda individuellt anpassade solglasögon minskar bländning och förbättrar synskärpan och kvaliteten på synen. Det bidrar också till att arbetet utförs på ett säkrare sätt, så att arbetstagare utanför kranen inte ska skadas.

Röjning av träd från elledningar

Vid röjning av elledningarnas ledningskorridorer samt vid röjningsarbete till följd av eventuella stormskador eller skador vid snöfall, ska de som utför röjningsarbetet använda personlig skyddsutrustning och skyddskläder avsedda för skogsarbetare om arbetet utförs med motorsåg eller annan handdriven utrustning. 

Nödvändig skyddsutrustning:

 • Hjälm försedd med skyddsvisir och hörselskydd
 • Skyddsskor försedda med tåskydd och skärskadeskydd
 • Skyddsbyxor eller skyddsoveraller försedda med skärskadeskydd
 • Synliga varningskläder

Mer information: Statsrådets förordning om säkerheten i drivningsarbete (749/2001)

Användning av motorsåg i byggarbete

Nödvändig skyddsutrustning:

 • Hjälm med skyddsvisir och hörselskydd
 • Skyddsskor försedda med tåskydd och skärskadeskydd
 • Skyddsbyxor eller skyddsoverall försedda med skärskadeskydd enligt tillverkarens anvisningar
 • Synliga varningskläder

Användning av hörselskydd med radio-/bluetooth på byggarbetsplats

 • Arbetsgivaren bedömer om den personliga skyddsutrustningen kan användas på byggarbetsplatsen i fråga. 

Användning av skyddsskor vid finslipningsarbete

 • Arbetsgivaren bedömer om det är nödvändigt att använda skyddsskor.

God praxis inom byggbranschen: Användning av personlig skyddsutrustning - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetarskyddslagen (738/2002)

 • 10 § Utredning och bedömning av riskerna i arbetet
 • 15 § Tillhandahållande av personlig skyddsutrustning, hjälpmedel och andra anordningar

Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten (205/2009)

 • 71 § Behovet av personlig skyddsutrustning i byggnadsarbete

Statsrådets förordning om val och användning av personlig skyddsutrustning i arbetet (427/2021)