Arbetsintroduktion - Alasivu

Lagen ålägger arbetsgivaren att se till att unga arbetstagare inte utsätter sig själva eller andra för risker. Enligt lagen ska arbetsgivaren ge en ung arbetstagare som saknar den yrkesskicklighet och erfarenhet som krävs i arbetet personlig undervisning och handledning. Arbetsgivaren ska beakta arbetsförhållandena på arbetsplatsen samt arbetstagarens ålder och övriga personliga egenskaper.

Introduktion förbättrar arbetssäkerheten

En väl genomförd introduktion hjälper den unga att snabbare lära sig arbetsuppgifterna. Felen och olycksfallen minskar. Introduktion minskar också stressen hos unga och hjälper dem att komma in i arbetsgemenskapen. Även produktiviteten och arbetets kvalitet förbättras när den unga känner till sina uppgifter och sitt ansvar. 

Vid introduktionen av unga är det viktigt att arbetsgivaren beaktar arbetstagarens individuella förutsättningar. Den ungas kompetens och erfarenhet ska redas ut, eftersom introduktionens längd och omfattning beror på dessa. Arbetsplatsen borde ha en aktuell introduktionsplan och -material. Dessutom gäller det att se till att introduktörerna har tillräckligt med tid för sina uppgifter.

Den unga arbetstagaren ska få tillräckligt detaljerad information om att arbetstagaren förväntas:

 • följa arbetsgivarens anvisningar och spelreglerna på arbetsplatsen
 • avlägsna felaktigheter och brister på arbetsplatsen enligt förmåga och meddela arbetsgivaren om dem
 • använda nödvändig personlig skyddsutrustning och arbetskläder
 • använda maskiner och utrustning enligt anvisningarna.

Den unga ska också introduceras i hur man ska agera i störnings- och undantagssituationer. Det är också viktigt att ge anvisningar för situationer där den unga kan råka ut för osakligt bemötande.

Dessutom är det viktigt att uppmuntra den unga att genast fråga om något är oklart.

Undervisning och handledning i skadliga och farliga arbeten

I förordningen om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare finns preciserande anvisningar för undervisning och handledning. 

 • Innan ett nytt arbetsskede påbörjas ska man se till att den unga arbetstagaren är tillräckligt instruerad i arbetet och dess risker och att han eller hon kan iaktta arbetarskyddsanvisningarna.
 • Den unga arbetstagaren ska lära sig varje nytt arbetsskede under handledning och uppsikt av en erfaren och kompetent person.
 • Under arbetets gång ska man dessutom fästa särskild uppmärksamhet vid handledningen och övervakningen av den unga arbetstagaren.

Enligt förordningen ska den unga arbetstagaren instrueras noggrant och i tillräcklig mån, och introduceras i följande frågor:

 • förhållandena på arbetsplatsen och säkert utförande av arbetet
 • eventuella hälsorisker relaterade till arbetet och bekämpningen av dem
 • säker användning av maskiner, utrustning och kemiska produkter
 • säkra förfaranden som ska iakttas när produktionen startar och avslutas, när maskiner rengörs, justeras, servas och repareras, samt när det uppstår förutsägbara störningar i produktionen och när det uppstår fel i maskiner och utrustning
 • säkerhetsföreskrifter för att använda maskiner, utrustning och kemiska produkter, liksom de förfaranden och säkerhetsåtgärder som iakttas på arbetsplatsen enligt bestämmelserna om arbetarskydd, samt anvisningar för förstahjälpen.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?