Samling av naturprodukter - Yleistä

Blåbär.På dessa sidor finns information om lagen i anknytning till utländska bärplockare samt om olika parters rättigheter och skyldigheter. Den så kallade bärlagen gäller plockare som inte är anställda och för vilka bärföretaget ordnar till exempel inkvartering och mathållning. Lagen gäller även insamling av svamp och andra naturprodukter.

Guide: Wild berry picker's rights (på thailändska och engelska)

Information om plockarens rättigheter finns på sidan Plockarens rättigheter. På sidan Skyldigheter för aktörer inom naturproduktsplockningsbranschen finns information om bärföretags och andra aktörers rättigheter och skyldigheter. På den här sidan finns information om bakgrunden till lagen, dess tillämpningsområde och olika myndigheters roller. På sidan Säsongsarbete inom jordbruket och bärplockning finns det information om ställningen för bärplockare i anställningsförhållande.

Bärlagen, dvs. lagen om plockares rättsliga ställning

På utländska medborgare som plockar naturprodukter med stöd av allemansrätten tillämpas den så kallade bärlagen, dvs. lagen om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter (487/2021). Lagen är helt ny och trädde i kraft 14.6.2021. Lagens syfte är att förbättra den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter samt att skapa jämlikare konkurrensmöjligheter för företag inom naturproduktsbranschen.

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar att bärlagen följs till den del tillsynen inte hör till någon annan behörig myndighet. Tillsynen över inkvartering hör till exempel till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten och övervakningen av plockarnas rätt att vistas i landet hör till polisen.

Innan bärlagen har utländska bärplockares ställning i stor utsträckning varit oreglerad i lagstiftningen, eftersom de inte ansågs vara anställda, utan snarare någon slags företagare. Åren 2014–2020 har myndigheter och företag inom naturproduktsbranschen tillämpat ett avsiktsförklaringsförfarande för plockning av naturprodukter.

Lagens tillämpningsområde och aktörer inom naturproduktsplockningsbranschen

Lagen tillämpas på utlänningar som plockar naturprodukter så att de till exempel via en aktör inom naturproduktsplockningsbranschen får inkvartering och mathållning. Lagen tillämpas inte på arbetstagare på bärgårdar som plockar naturprodukter på sin fritid.

Lagen gäller två slags aktörer inom naturproduktsplockningsbranschen (nedan ”aktör”):

  • aktör som har bjudit in plockaren till Finland
  • den aktör, som i Finland ordnar plockarens inkvartering och mathållning med syftet att köpa de naturprodukter som plockaren plockat.

Lagen gäller de naturprodukter som avses i 89 § i inkomstskattelagen, som enligt allemansrätten får plockas utan markägarens samtycke. I inkomstskattelagen avses med naturprodukter vilda bär, svampar och kottar samt sådana vilda växter eller växtdelar som insamlas för att användas som människoföda, läkemedel eller vid tillverkningen av läkemedel. Inkomst som plockaren får av överlåtelsen av dessa produkter är inte skattepliktig inkomst, om den inte skall betraktas som lön.

I lagen om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter föreskrivs inte om utlänningarnas inresa, vistelse i landet eller rätt att arbeta. I dem tillämpas kodexen om Schengenvisum och bestämmelserna i utlänningslagen (301/2004).

I vissa fall kan plockning av naturprodukter uppfylla kännetecknen för ett anställningsförhållande. I 1 kap. 1 § 1 mom. i arbetsavtalslagen finns bestämmelser om kännetecken för arbetsavtal. Det är fråga om ett anställningsförhållande om arbetet på basis av avtal utförs för arbetsgivarens räkning under dennes ledning och övervakning mot lön eller annan ersättning. Om dessa kännetecken uppfylls tillämpas arbetslagstiftningen och arbetsgivarskyldigheterna för plockaren och aktören och inte bärlagen som beskrivs här. Läs mer på sidan Anställningsförhållandets kännetecken.

På sidan Säsongsarbete inom jordbruket och bärplockning finns det information om bärplockning i anställningsförhållande.

Arbets- och näringsbyrån bedömer aktörens tillförlitlighet

Aktören ska vara tillförlitlig. En aktör som inte är tillförlitlig kan inte vara en aktör inom naturproduktsplockningsbranschen som avses i lagen och bjuda in plockare till landet eller erbjuda dem inkvartering och utrustning för plockning med avsikt att köpa naturprodukter av dem.

Arbets- och näringsbyrån bedömer om en aktör är tillförlitlig på det sätt som avses i lagen. Bedömningen av tillförlitligheten påverkas av huruvida bestämmelserna i lagen har iakttagits i näringsverksamheten. Dessutom säkerställs att aktören har skött sina skatter och andra lagstadgade avgifter på behörigt sätt och att aktören har ekonomiska förutsättningar för sin verksamhet. Bedömningen ges på begäran av aktören för ett år åt gången. Mer information på arbets- och näringsbyråns webbplats (på finska).

Aktören ska förvara handlingarna och på begäran ge dem till myndigheten

Arbetarskyddsmyndigheten har trots sekretessbestämmelserna rätt att av aktörer få sådana uppgifter och handlingar som är nödvändiga för den övervakning och tillsyn som föreskrivs i denna lag. 

En aktör ska bevara de uppgifter som hänför sig till fullgörandet av skyldigheterna enligt denna lag så att en arbetarskyddsmyndighet vid behov kan granska uppgifterna utan svårigheter. Aktören ska bevara uppgifterna i två år efter utgången av plockningsåret.

Kontaktmyndigheten ger plockarna och aktörerna råd

I anslutning till bärlagen är ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland kontaktmyndighet. Den ger allmän rådgivning om tillämplig lagstiftning och hänvisar vid behov till rätt myndighet. Rådgivning ges till plockare och aktörer inom naturproduktsbranschen.

Vänligen skicka frågorna till e-postadressen [email protected].

Obs! Till arbetarskyddsmyndighetens uppgifter hör inte arbetsförmedling inom naturproduktbranschen eller någon annan bransch. Om du vill söka säsongsarbete eller andra lediga arbetsplatser kan du bekanta dig med lediga arbetsplatser på TE-tjänsternas Jobbmarknad. Insamlingen av naturprodukter görs i allmänhet inte i ett anställningsförhållande, så insamlingsarbete erbjuds inte på Jobbmarknad. Kom överens om insamlingsarbetet med bärföretaget.

Plockning av naturprodukter - Muualla Tyosuojelu.fissä