Lähetetty työntekijä - Päätoteuttaja rakennustyömailla ja telakoilla

Huvudentreprenören/annan huvudsaklig utförare på byggarbetsplatsen samt byggherren har med stöd av lagen om utstationerade arbetstagare särskilda skyldigheter när det finns utstationerade arbetstagare på byggarbetsplatsen. Med byggherre avses en person eller organisation som inleder ett byggprojekt eller som leder eller övervakar ett byggprojekt. Med huvudentreprenör eller huvudsaklig genomförare avses däremot en entreprenör som står i avtalsförhållande till byggherren och som har utsetts till huvudentreprenör och som är skyldig att leda verksamheten på en byggarbetsplats.

Huvudentreprenören på en byggplats och det företag som utövar huvudsaklig bestämmanderätt på ett varvsområde ska försäkra sig om rätten att arbeta för utlänningar.

Säkerställande av rätten att arbeta på en byggarbetsplats eller ett varv

På byggarbetsplatser ska huvudentreprenören och eller någon annan som i huvudsak genomför byggprojektet försäkra sig om att alla utlänningar som arbetar på området har rätt att arbeta. Den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på varvsområdet ska försäkra sig om att alla utlänningar som arbetar på området har rätt att arbeta. Dessutom ska uppgifterna om rätten att arbeta förvaras i två år efter att arbetet har upphört.

Byggherrens och huvudentreprenörens ansvar i byggbranschens arbeten

En utstationerad arbetstagare kan anmäla brister i lönebetalningen till byggherren eller huvudentreprenören på arbetsplatsen. Om den utstationerade arbetstagaren gör denna anmälan är huvudentreprenören och byggherren skyldiga att utreda saken enligt följande:

  • omedelbart lämna en begäran om utredning till den utstationerade arbetstagarens arbetsgivare, dvs. det utstationerande företaget, om den utbetalda lönen och huruvida lönen överensstämmer med kraven i lagen och
  • lämna begäran om utredning och arbetsgivarens utredning till arbetstagaren samt på dennes begäran till arbetarskyddsmyndigheten.

Byggherren och huvudentreprenören ska bevara begäran om utredning och utredningen i två år efter att arbetet upphört.

Byggherrens och huvudentreprenörens försummelseavgift vid byggarbete

Byggherren eller huvudentreprenören kan påföras en försummelseavgift, om byggherren eller huvudentreprenören

  • inte begär en utredning av det utstationerande företaget om en utstationerad arbetstagares avlöning när den utstationerade arbetstagaren har meddelat om brister i lönebetalningen
  • inte lämnar ovan nämnda utredning till arbetarskyddsmyndigheten på arbetstagarens begäran.

Lönebrist gäller en situation där den utstationerade arbetstagaren inte har fått den minimilön som förutsätts i lagen om utstationering av arbetstagare. En utstationerad arbetstagare kan rikta sin anmälan antingen till byggherren eller huvudentreprenören. Om anmälan har riktats till vardera parten är båda parter skyldiga att agera för att utreda ärendet, men de kan sinsemellan komma överens om vilkendera parten som uppfyller skyldigheten.