Arbetsintyg - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Arbetstagaren ska själv begära ett arbetsintyg.

Arbetsgivaren är skyldig att ge arbetstagaren ett arbetsintyg, om arbetstagaren begär om ett intyg inom tio år från det att anställningsförhållandet upphörde. Därför ska arbetsgivaren i minst tio års tid bevara uppgifter om hur länge de anställdas anställningsförhållanden varat samt om vilka arbetsuppgifter de har utfört.

Arbetsgivaren bör utfärda arbetsintyg också när över 10 år har förflutit sedan arbetsförhållandet upphörde, om detta inte är oskäligt svårt för arbetsgivaren. Arbetsintyg ska ges utan dröjsmål.

Arbetstagaren kan begära ett kortare eller ett längre arbetsintyg.

Innehållet i det kortare arbetsintyget:

 • anställningsförhållandets längd (t.ex. datum för inledning och upphörande av anställningen)
 • arbetsuppgifterna

Innehållet i det längre arbetsintyget:

 • anställningsförhållandets längd (t.ex. datum för inledning och upphörande av anställningen)
 • arbetsuppgifterna
 • orsaken till att anställningsförhållandet upphörde
 • värdeutlåtande (bedömning av arbetstagarens arbetsskicklighet och uppförande).

Arbetstagaren kan välja om han eller hon vill ha ett längre arbetsintyg som innehåller både orsaken till att anställningsförhållandet upphörde och ett värdeutlåtande eller endast någotdera av dem.

Om arbetstagaren vill ha ett arbetsintyg med bedömning, det vill säga ett värdeutlåtande, ska han eller hon begära det inom fem år från det anställningsförhållandet upphörde.

Arbetsintyg - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Meddela arbetsgivaren vad du vill att arbetsintyget ska innehålla.

Om du vill ha ett arbetsintyg när anställningsförhållandet upphör ska du begära det av din arbetsgivare. Arbetsgivaren behöver inte ge det självmant.

Meddela arbetsgivaren om du vill att arbetsintyget endast ska innehålla anställningsförhållandets längd och arbetsuppgifterna eller om du också vill att arbetsintyget ska innehålla orsaken till att anställningsförhållandet upphörde och en bedömning av din arbetsskicklighet och ditt beteende, det vill säga ett värdeutlåtande. Du kan också begära att arbetsintyget endast ska innehålla orsaken till att anställningsförhållandet upphörde eller en bedömning av din arbetsskicklighet och uppförande.

När du anmäler dig som arbetssökande förutsätter TE-byrån, när den prövar din rätt till arbetslöshetsersättning, ofta information om orsaken till att anställningsförhållandet upphörde och om på vems initiativ anställningsförhållandet avslutades.

Om du har fått ett kortare arbetsintyg av arbetsgivaren kan du inom fem år efter att anställningsförhållandet  upphörde begära ett nytt arbetsintyg med värdeutlåtande och orsaken till att anställningsförhållandet upphörde eller någotdera.

Om du är missnöjd med bedömningen i ditt arbetsintyg är det inte möjligt att få ett nytt arbetsintyg utan bedömning.

Om uppgifterna i arbetsintyget är felaktiga eller strider mot lagen (t.ex. om sjukfrånvaron eller familjeledigheter) eller om det innehåller en bedömning av orsaken till att anställningsförhållandet upphörde eller en bedömning trots att du inte begärt att få en ska arbetsgivaren ge ett nytt arbetsintyg där uppgifterna har rättats till.

Du kan begära arbetsintyget muntligt. Du kan också begära arbetsintyget skriftligt till exempel per e-post, så att du vid behov kan bevisa att du begärt att få ett arbetsintyg. Använd till exempel den färdiga blanketten Begäran om handlingar av arbetsgivaren för att begära ett arbetsintyg.

Gör begäran på nätet!

Om arbetsgivaren inte ger ett arbetsintyg trots din begäran, kan du göra en begäran om tillsyn av arbetsintyget elektroniskt i arbetarskyddets e-tjänst. I e-tjänsten kan du följa med hur behandlingen framskrider.

Du kan också göra en begäran om tillsyn med blanketten för begäran om tillsyn av anställningsförhållande (pdf) eller kontakta arbetarskyddsmyndigheten i ditt område.

Arbetsintyg - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Arbetsgivaren är skyldig att ge ett arbetsintyg.

Arbetsintyget ska ges på arbetstagarens begäran i en kortare eller längre utformning. Arbetsintyget ska ges utan dröjsmål. Vi rekommenderar att det ges inom en vecka från arbetstagarens begäran.

Det kortare arbetsintyget ska alltid innehålla information om anställningsförhållandets totala längd (t.ex. datum för inledning och upphörande av anställningen) och arbetstagarens arbetsuppgifter. När anställningsförhållandets längd anges ska inga eventuella frånvaron (t.ex. familjeledigheter, sjukledigheter) specificeras.

På intyget anges alltid de uppgifter som arbetstagaren ansvarat för under anställningsförhållandet. Uppgifterna kan anges på samma sätt som i arbetsavtalet. Om arbetstagaren under anställningsförhållandet i betydande utsträckning utfört uppgifter som det inte har  avtalats om i arbetsavtalet, ska de också uppges i arbetsintyget.

Ett tillfälligt arbetsintyg kan ges på arbetstagarens begäran medan anställningsförhållandet pågår. Arbetsavtalslagen innehåller inte bestämmelser om det här, utan det är fråga om vedertagen praxis. Arbetsgivaren kan rentav vara skyldig att skriva ut ett tillfälligt arbetsintyg till exempel när arbetstagaren söker sig till en utbildning, eftersom arbetsgivaren ska främja arbetstagarens möjligheter att utveckla sig i karriären utifrån sina förutsättningar.

Orsak till att anställningsförhållandet upphörde och värdeutlåtande endast på arbetstagarens begäran

Arbetsgivaren får inte på eget initiativ ange orsaken till att anställningsförhållandet upphörde eller bedöma arbetstagarens arbetsskicklighet och uppförande. Det lönar sig att fråga arbetstagaren vad han eller hon vill att arbetsintyget ska innehålla innan arbetsintyget skrivs.

När arbetstagaren begär att orsaken till att anställningen upphörde ska anges kan arbetsgivaren ange den så här:

 • tiden för den anställningen på viss tid gick ut
 • arbetstagaren sade upp sig
 • ekonomiska och produktionsrelaterade orsaker
 • orsak relaterad till arbetstagarens person
 • hävning av arbetsavtalet på arbetsgivarens eller arbetstagarens initiativ
 • hävning av arbetsavtalet

Orsaken till att anställningsförhållandet upphörde ska anges så att den inte innehåller en bedömning av arbetstagaren. Om anställningsförhållandet upphört på grund av arbetstagaren får arbetsgivaren inte specificera eller beskriva orsaken i arbetsintyget.

Orsaken till att anställningsförhållandet upphörde och på vems initiativ det skedde utreds i allmänhet när arbetskraftsmyndigheten prövar en arbetssökandens rätt till arbetslöshetsskydd.

Fel i arbetsintyget ska rättas till

Uppförandet kan endast bedömas på arbetstagarens begäran.

Arbetstagarens arbetsskicklighet och uppförande bedöms i arbetsintyget endast på arbetstagarens begäran. Arbetsintyget får inte innehålla formuleringar med syfte att förmedla annan information än vad som framgår av ordalydelsen.

Om arbetsintyget innehåller felaktiga eller lagstridiga uppgifter (t.ex. om sjukfrånvaron eller familjeledigheter) eller om det innehåller orsaken till att anställningsförhållandet upphörde eller en bedömning av arbetstagarentrots att arbetstagaren inte har begärt det ska arbetsgivaren ge ett nytt arbetsintyg där uppgifterna rättats till.

Om arbetstagaren har begärt en bedömning av arbetsskickligheten och uppförandet har han eller hon inte rätt att få ett arbetsintyg med annat innehåll, även om han eller hon anser att bedömningen inte stämmer. Arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig om en felaktig bedömning orsakar arbetstagaren skada.

I bedömningen kan arbetsgivaren bedöma arbetstagarens arbetsskicklighet och uppförande till exempel på en skala från 1 till 5 eller med orden svag, försvarlig, nöjaktig, god och utmärkt. Även fritt formulerade uttryck får användas. Det är viktigt att bedömninen är sanningsenlig och tillräckligt konkret beskriver arbetstagarens förmåga

Att inte ge arbetsintyg är en straffbar handling

Skyldigheten att ge arbetsintyg framhävs genom en straffbestämmelse i arbetsavtalslagen. Enligt den ska  en arbetsgivare eller en företrädare för arbetsgivaren som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte ger arbetstagaren ett arbetsintyg dömas till böter.

Arbetarskyddsmyndigheten kan med hot om vite ålägga arbetsgivaren att ge arbetstagaren ett arbetsintyg.

Modell för arbetsintyg.

Arbetsintyg - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetsavtalslagen  (2001/55)

 • 6 kap. 7 § arbetsintyg
 • 13 kap. 11 § straffbestämmelser

Arbetsintyg - Oikeustapauksia

 

Domstolsavgöranden och prejudikat

Enligt Högsta domstolens avgörande (HD 1987:68) kunde domstolen inte ålägga en arbetsgivare att ge ett arbetsintyg med vitsord av ett visst innehåll.

Arbetsintyg - Sanasto

Vokabulär

Värdeutlåtande Bedömning av arbetstagarens arbetsskicklighet och uppförande i arbetsintyget. Får ingå i arbetsintyget endast på arbetstagarens begäran.