Byggbranschen - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Arbetarskyddsförvaltningen har ett nära samarbete med intressegrupper på arbetsgivar- och arbetstagarsidorna när det gäller översynen av arbetarskyddet. Dessutom samarbetar olika myndigheter kontinuerligt när det gäller bland annat kontroll av den gråa ekonomin inom byggbranschen.

Den centrala strävan inom tillsynen på byggbranschen är att minska antalet olycksfall i arbetet och antalet yrkessjukdomar samt att få arbetsgivarna att se till sina lagstadgade arbetsgivarförpliktelser. 

Säkerheten i arbetet ska beaktas redan i planeringsskedet

På en gemensam byggarbetsplats ska byggherren i byggprojektets olika stadier se till att genomförandet av byggarbetet och dess olika skeden planeras så att arbetena kan genomföras på ett säkert sätt utan att äventyra arbetstagarnas hälsa.

Byggherren ska utarbeta ett säkerhetsdokument där det ska redogöras för projektets risker och olägenheter samt för arbetarsäkerheten och arbetshälsan. Byggherren ska se till att säkerhetsdokumentet uppdateras under byggprojektet. Byggherren ska också utarbeta skriftliga säkerhetsbestämmelser och anvisningar, som bl.a. ska innehålla anvisningar om uppföljning av säkerheten och om användning av personkort. Om byggherrens skyldigheter stadgas i 5-9 § i förordningen (205/2009).

Den som i huvudsak genomför byggprojektet ska innan byggarbetet påbörjas göra upp skriftliga planer för arbetssäkerhet och användning av byggplatsen, enligt vilka de olika arbetena, arbetsmomenten och tidpunkten för dem ordnas så att de är säkra och orsakar så liten fara på arbetsplatsen som möjligt för dem som arbetar där eller för någon annan som berörs av arbetet.

Den som i huvudsak genomför byggprojektet ska presentera planerna för arbetssäkerhet vid byggarbeten och användning av byggplatsen för byggherren, samt hålla dem uppdaterade.

Lyft som ska utföras maskinellt och manuella lyft och hanteringar ska planeras på förhand så att olycksfall och personskador kan undvikas. Maskiner och arbetsredskap som används i arbetet ska väljas omsorgsfullt.

De som ansvarar för arbetarskyddet ska vara tillräckligt kompetenta

Den som i huvudsak genomför byggprojektet ska för varje byggarbetsplats utse en person som ansvarar för säkerheten på byggarbetsplatsen. Uppdraget ska definieras tillräckligt detaljerat och arbetsgivaren ska se till att den som har utsetts för uppdraget är tillräckligt kompetent och har fått introduktion i sina uppgifter. Den som tilldelas uppdraget ska också få tillräckliga befogenheter för att kunna utföra det.

Minst en gång per vecka ska en underhållningsbesiktning genomföras på byggarbetsplatsen. Syftet med besiktningen är att utreda och förebygga eventuella riskfaktorer som beror på arbetet eller anordningarna. Veckobesiktningen genomförs numera ofta som en TR-mätning. Arbetstagarnas representant ska få  möjlighet att delta i besiktningarna.

Byggarbetsplatsen är en gemensam arbetsplats

Med en gemensam arbetsplats avses en sådan arbetsplats där flera arbetsgivares arbetstagare eller egenföretagare arbetar samtidigt eller efter varandra. På en byggarbetsplats finns det oftast en arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten, d.v.s. huvudgenomföraren, som har mer omfattande skyldigheter än andra aktörer på byggarbetsplatsen:

 • att till andra arbetsgivare och deras arbetstagare och egenföretagare förmedla information om risker och olägenheter på arbetsplatsen, säkerhetsanvisningar och åtgärder som gäller brandskydd, förstahjälpen och evakuering samt om de personer som utsetts för dessa ärenden
 • samordna den verksamhet som bedrivs av de arbetsgivare och egenföretagare som verkar på arbetsplatsen
 • ordna trafiken och rörelsen på arbetsplatsen
 • svara för den ordning och renhet som den allmänna säkerheten och hälsan på arbetsplatsen förutsätter
 • svara för den övriga allmänna planeringen av arbetsplatsen
 • svara för den allmänna säkerheten i arbetsförhållandena
 • svara för arbetsplatsintroduktionen för arbetstagare.

Huvudgenomförarens ansvar omfattar hela underleverantörskedjan, d.v.s. huvudgenomföraren ansvarar för sin del för såväl sina egna arbetstagares som underleverantörers arbetstagares säkerhet.

Information om ansvarsfrågorna på byggarbetsplatser finns på sidan Byggprojekt.

På motsvarande sätt ska de andra arbetsgivarna och egenföretagarna informera den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten och andra arbetstagare om risker och olägenheter som deras arbete kan medföra på arbetsplatsen. De ska för sin del också se till att verksamheten inte äventyrar hälsan och säkerheten för andra som vistas på arbetsplatsen. Dessutom ska alla arbetsgivare se till sina egna arbetstagare i enlighet med skyldigheterna som anges i arbetarskyddslagen.

Skyldigheter för att bekämpa grå ekonomi

Byggherren, den som i huvudsak genomför byggprojektet och enskilda arbetsgivare är skyldiga att se till att varje arbetstagare som arbetar på arbetsplatsen har ett synligt och med fotografi försett personkort då han eller hon rör sig på arbetsplatsen. Av personkortet ska det skattenummer som registrerats i skattenummerregistret framgå. På byggarbetsplatsen ska det också finnas en förteckning över alla arbetstagare och egenföretagare som arbetar på byggarbetsplatsen. För huvudentreprenören och underentreprenörerna gäller dessutom skyldigheterna i beställaransvarslagen. Om en arbetsgivare anlitar utländsk arbetskraft ska lagar och bestämmelser som gäller utländsk arbetskraft också tillämpas. Anställningsvillkoren för utländska arbetstagare ska vara desamma som för andra som arbetar i Finland.

Personkort ska förutsättas på byggarbetsplatser

Den byggherre som leder eller övervakar en gemensam byggarbetsplats ska i sina avtal eller annars med tillgängliga medel  svara för att varje arbetstagare som arbetar på arbetsplatsen har ett synligt med fotografi försett personkort då han eller hon rör sig på arbetsplatsen.

Huvudentreprenören eller en annan arbetsgivare som leder och övervakar arbetet ska förvissa sig om att arbetstagarna hos företagen som verkar på byggarbetsplatsen har ett personkort och att det är försett med skattenummer samt att arbetstagarna är införda i det offentliga skattenummerregistret.

Arbetsgivarna ska se till att att deras arbetstagare och avtalspartners har ett personkort försett med skattenummer och att arbetstagarna och avtalspartnerna är införda i det offentliga skattenummerregistret.

Personkort krävs emellertid inte av personer som tillfälligt transporterar varor till arbetsplatsen och då byggherren är en privatperson för vars eget bruk en byggnad uppförs eller renoveras. Då behövs inte personkort. Dessutom krävs personkort inte på byggarbetsplatser som inte är gemensamma arbetsplatser.

Vem ska ha personkort?

 • Till exempel personer som arbetar på kontor på byggarbetsplatsen, väktare och städpersonal, samt betongpumpbilsförare ska ha kortet.
 • Förare som till exempel kör en distributionsbil eller betongbil en gång på byggarbetsplatsen behöver inte kortet.

Vem anskaffar personkorten?

 • Arbetsgivarna anskaffar personkorten för sina arbetstagare.
 • Läroinrättningarna anskaffar personkorten för sina elever.
 • Egenföretagare anskaffar personkorten på egen bekostnad.

Vad ska framgå av personkortet?

 • Om personen är en arbetstagare i anställningsförhållande eller egenföretagare.
 • Av egenföretagares personkort ska företagets namn framgå.
 • Arbetstagarens namn och fotografi
 • Arbetsgivarens (lönebetalarens) namn
 • Skattenummer.

Skattenumret ska finnas i det offentliga skattenummerregistret. Med andra ord är numret på kortet inte ett skattenummer förrän det är registrerat i skattemyndighetens databas. Registreringen kan göras av arbetstagaren själv eller av arbetsgivaren. På byggarbetsplatsen ska det dessutom finnas en personförteckning och information över de företag som arbetar på byggarbetsplatsen.

Mera information hittar du på skattemyndighetens webbplats. Där finns också skattenummerregistret.

Byggbranschen - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Följ arbetsgivarens anvisningar om arbetssäkerheten och använd alltid den personliga skyddsutrustning på byggarbetsplatsen som lagar och bestämmelser kräver. Avlägsna inte skyddsanordningar från maskiner och annan utrustning. Tala med arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktigen om brister i säkerheten. Se förutom till din egen säkerhet i arbetet också till att ditt arbete inte medför fara för andra arbetstagare på byggarbetsplatsen.

Var särskilt omsorgsfull när du arbetar på platser där det råder risk för fall. Förvissa dig om att du använder stegar, arbetsbockar och -ställningar samt selar är i gott skick och i enlighet med föreskrifterna.

Asbestrivning är särskilt farligt för hälsan. De som utför asbestrivning ska ha särskild utbildning i asbestrivning.

Använd maskiner, arbetsredskap och hjälpmedel som underlättar arbetet, till exempel transportkärror för att flytta laster i enlighet med anvisningarna som du har fått. För din del, upprätthåll ordning och renlighet på arbetsplatsen, så att det är möjligt att använda hjälpmedlen. 

Arbetsgivaren är skyldig att fortgående följa med att arbetstagarna iakttar anvisningarna som de har fått och ingripa om en arbetstagare till exempel inte använder skyddsutrustning eller inte utför lyften på ett tryggt sätt.   

Du ska bära med dig ett med fotografi försett personkort på ett synligt ställe. Av personkortet ska skattenumret framgå. Det är arbetsgivaren som ska skaffa personkortet åt dig.

Byggbranschen - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Arbetsgivaren ska känna till farorna inom byggnadsbranschen. Arbetssäkerheten baserar sig på en bedömning av farorna.

Arbetsgivaren ska fortgående följa med arbetsmiljön och identifiera farorna i anslutning till arbetet samt bedöma hur skadliga de är för arbetstagarens hälsa. Om du som arbetsgivare inte har tillräcklig sakkunskap, ska du anlita utomstående experter, till exempel företagshälsovården. 

Alla arbetsgivare är förpliktade att ordna företagshälsovård för sina arbetstagare. Företagshälsovården stöder arbetsgivaren för att säkerställa trygga och hälsosamma arbetsförhållanden och främja arbetstagarnas arbets- och funktionsförmåga.