Lähetetty työntekijä - Kansainvälisen yrityksen sisäisen siirron perusteella Suomeen lähetetyt työntekijät

Lagen om utstationering av arbetstagare tillämpas också på arbete som utförs i Finland av en arbetstagare vars inresa grundar sig på lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (908/2017). Med stöd av ovan nämnda lag kan en arbetstagare beviljas ICT-uppehållstillstånd.

Anställningsförhållandets minimivillkor

Anställningsförhållandets minimivillkor för en utstationerad arbetstagare som beviljats ICT-uppehållstillstånd bestäms med undantag av lönen på samma sätt som för andra utstationerade arbetstagare. Bestämmelserna om arbetstid, semester, tilläggsvillkor för långvarig utstationering, rese- och inkvarteringsersättningar samt inkvarteringsförhållanden i lagen om utstationering av arbetstagare ska tillämpas.

Lönen bestäms på samma sätt som för andra utstationerade arbetstagare: i regel enligt branschens allmänt bindande kollektivavtal eller enligt ett kollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren i egenskap av medlemskap i arbetsgivarförbundet eller enligt ett anslutningsavtal till kollektivavtalet. Om bestämmelserna om avlöning i ovan nämnda kollektivavtal dock inte tillämpas på anställningsförhållandet, bestäms lönen enligt den lönenivå som iakttas i motsvarande arbete i värdföretaget. Om det i värdföretaget inte finns personer som utför motsvarande arbete, ska till arbetstagaren betalas minst sedvanlig och skälig lön.

Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsgivarens skyldigheter bestäms enligt lagen om utstationering av arbetstagare med följande undantag:

  • Som företrädare för företaget i Finland betraktas arbetstagarens värdföretag i Finland. Således behövs ingen särskilt utsedd företrädare i Finland.
  • Utöver arbetsgivaren ansvarar värdföretaget solidariskt för att uppgifterna hålls tillgängliga. Försummelseavgift för försummelse att hålla uppgifterna tillgängliga kan påföras endast antingen arbetsgivaren eller värdföretaget.
  • För en arbetstagare som utstationerats på basis av en företagsintern förflyttning behöver man inte göra en anmälan om utstationering av arbetstagare, eftersom en separat underrättelse om rörlighet för en sådan arbetstagare görs till Migrationsverket.

Rätt att arbeta för den som beviljats ICT-uppehållstillstånd och underrättelse om rörlighet

En tredjelandsmedborgare som har fått ICT-uppehållstillstånd i ett annat EU-land har rätt att vistas och arbeta i Finland vid ett företag som är etablerat i Finland och som hör till samma företagsgrupp under högst 90 dagar under vilken som helst 180 dagars period.

Värdföretaget ska i egenskap av företrädare för arbetsgivaren göra en underrättelse om rörlighet till Migrationsverket. Handläggningstiden för underrättelse om rörlighet är 20 dagar vid Migrationsverket. Om Migrationsverket inom 20 dagar beslutar att motsätta sig rörligheten, får arbetet inte inledas och ett eventuellt arbete som redan inletts ska omedelbart avslutas.

Mer information om underrättelse om rörlighet för en person som beviljats ICT-tillstånd finns på Migrationsverkets webbplats: Underrättelse om rörlighet för personer som beviljats ICT-uppehållstillstånd. Frågor som gäller underrättelse om rörlighet hör till Migrationsverket.