Yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Yrkessjukdomar kan förebyggas genom att man identifierar och avlägsnar arbetsrelaterade faktorer som orsakar sjukdomarna.

Alla arbetsrelaterade sjukdomar är inte yrkessjukdomar

En yrkessjukdom är en sjukdom som främst orsakas av en fysikalisk, kemisk eller biologisk faktor i arbetet. Definitionen av yrkessjukdomar baserar sig inte enbart på medicin utan även på lagstiftning.

Arbetsrelaterade sjukdomar är sjukdomar vars uppkomst har ett kausalt samband med arbetet. I dem ingår förutom yrkessjukdomar dessutom sjukdomar vars främsta bakomliggande orsak inte är en arbetsrelaterad faktor.

De vanligaste yrkessjukdomarna är bullerskador, luftvägsallergier, hudsjukdomar, asbestsjukdomar och belastningsskador i de övre extremiteterna. 

Arbetsgivaren ska teckna försäkring för arbetsolyckor och yrkessjukdomar för sina arbetstagare.

Ersättning betalas för yrkessjukdomar

I förordningen om yrkessjukdomar finns en förteckning över de vanligaste sjukdomarna som betraktas som yrkessjukdomar och de faktorer som orsakar dem. En sjukdom kan ersättas som yrkessjukdom även om den inte nämns i förordningen, om sjukdomens kausala samband med faktor man exponerats för kan bevisas med tillräckligt stor sannolikhet.

Ersättningen för ersättningsgilla yrkessjukdomar betalas ur den lagstadgade olycksfallsförsäkring som arbetsgivaren tecknat. Yrkessjukdomen ersätts av det försäkringsbolag hos vilket arbetsgivaren hade försäkring när yrkessjukdomen upptäcktes. Alla personer i anställningsförhållande är i regel berättigade till försäkringsskydd.

I lagen om olycksfallsförsäkring definieras separat möjliga ersättningar som man kan få, som till exempel ersättning för sjukvård. 

Läkare ska anmäla yrkessjukdomar

Om en läkare med fog misstänker en yrkessjukdom eller en annan arbetsrelaterad sjukdom så som avses i yrkessjukdomslagen, ska han eller hon utan dröjsmål och utan hinder av sekretessbestämmelserna anmäla fallet till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket (Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) 46 a §).

Blankett (pdf): Anmälan om yrkessjukdom eller misstänkt yrkessjukdom eller annan arbetsrelaterad sjukdom

Yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Utred arbetsrelaterade symptom med företagshälsovården och arbetsgivaren

Arbetsgivaren är skyldig att ha uppgifterna om skadeförsäkringsbolaget och avtalet om företagshälsovård tillgängliga för arbetstagarna. Det lönar sig att läsa dem.

Underrätta din arbetsgivare och arbetarskyddsfullmäktige om brister som kan orsaka ohälsa eller hälsofara i din arbetsmiljö i så tidigt skede som möjligt, eftersom arbetsgivaren då kan påverka dina arbetsförhållanden.

Om du får sjukdomssymptom som beror på arbetet ska du kontakta företagshälsovården enligt rutinerna på arbetsplatsen. Undersökningar och vård av arbetsrelaterade symptom ingår alltid i företagshälsovårdens tjänster.

Vid behov hänvisar läkaren på företagshälsovården dig till tilläggsundersökningar till exempel till det lokala centralsjukhuset eller Arbetshälsoinstitutet. Arbetshälsoinstitutet har gett ut guide för yrkessjukdomspatienter som bland annat tar upp ersättningsfrågor i samband med misstänkta yrkessjukdomar: Socialskydd vid misstanke om yrkessjukdom​. Arbetshälsoinstitutet 2019.

Arbetarskyddsinspektion på grund av yrkessjukdom

En läkare som misstänker eller konstaterar att en arbetstagare lider av en yrkessjukdom eller en arbetsrelaterad sjukdom är skyldig att anmäla uppgifterna om arbetsplatsen, diagnosen och den insjuknade till regionförvaltningsverket. En inspektör inom ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket evaluerar om det på basis av läkarens anmälan finns orask till att undersöka arbetsplatsens arbetsförhållanden. Syftet är att förhindra uppkomsten av motsvarande sjukdomar.  Ärenden behandlas i enlighet med sekretessbestämmelserna.

Yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Obligatoriskt med olycksfallsförsäkring och företagshälsovård.

Arbetsgivaren ska teckna lagstadgad olycksfallsförsäkring för sina arbetstagare hos ett skadeförsäkringsbolag. Dessutom ska arbetsgivaren ordna lagstadgad företagshälsovård. Uppgifterna om skadeförsäkringsbolaget och avtalet om företagshälsovård ska finnas allmänt tillgängliga på arbetsplatsen.

Förbered, förebygg och följ upp

Genom en systematisk kartläggning och bedömning av riskerna i arbetet kan man förebygga uppkomsten av yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar. Uppgifterna om hanteringen av yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar utgör en del av materialet för utredning och bedömning av arbetsrelaterade risker.

Om arbetsgivaren trots det får kännedom om en yrkessjukdom ska den beaktas när arbetet organiseras. När det gäller enskilda arbetstagare ska arbetsuppgifterna organiseras så att arbetstagaren inte längre exponeras för sjukdomsfaktorn eller att exponeringen minskar till en så låg nivå att symptomen försvinner. Företagshälsovårdens expertis bör anlitas vid organiseringen av arbetet och uppföljningen av arbetstagarens hälsa.

Arbetsgivaren ska också beakta den sjukdomsalstrande riskfaktorns inverkan på alla arbetstagare. Den sjukdomsalstrande faktorn ska elimineras eller den fara som den orsakar minskas till en så låg nivå som möjligt så att inga nya fall av yrkessjukdomar eller arbetsrelaterade sjukdomar dyker upp.

Dessutom ska arbetsgivaren följa upp de vidtagna åtgärdernas inverkan på arbetets säkerhet och hälsosamhet. 

Yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar - Oikeuden päätöksiä

 

Domstolsavgöranden och prejudikat

Enligt Högsta domstolens avgörande (KKO:2020:17) ansågs att artros som konstaterats i en musikerns käkleder sannolikt huvudsakligen hade orsakats av klarinettspelandet. Musikern hade varit klarinettist i en stadsorkester sedan år 1981. Musikern hade således rätt att få artrosen i käklederna ersatt som yrkessjukdom.

Enligt Högsta domstolens avgörande (KKO:2019:43) ansågs att den astma som arbetstagaren konstaterats lida av sannolikt inte huvudsakligen hade orsakats av exponering för fuktskademikrober på arbetsplatsen. Arbetstagaren hade således inte rätt att på grund av astman få ersättning för yrkessjukdom.

I Högsta domstolens avgörande (KKO:2015:101) är det fråga om orsakssambandet mellan rethosta och arbetsrelaterad exponering för endotoxin samt även fråga om sjukvårdsdistriktets rätt att få ersättning för ett sakkunnigutlåtande som distriktet hade gett i ärendet på begäran av Högsta domstolen. Försäkringsbolaget åläggs att betala tvättbilschauffören lagenlig ersättning för rethosta som yrkessjukdom.    

Enligt Högsta domstolens avgörande (KKO:2014:64) hade karpaltunnelsyndromet i båda handlederna hos en arbetstagare som hade arbetat med att pikhugga betong sannolikt i huvudsak orsakats av fysikaliska faktorer i hans arbete.

Enligt Högsta domstolens avgörande (KKO:2011:44) var den sannolika huvudsakliga orsaken till den nedsatta hörseln hos en polis bullret vid skjutövningarna. Därför hade arbetstagaren rätt till ersättning för nedsatt hörsel som yrkessjukdom.

Enligt Högsta domstolens avgörande (KKO:2010:44) berodde en elmontörs insjuknande i retroperitoneal fibros och sjukdomens framskridande sannolikt inte huvudsakligen på exponering för asbest i arbetet. Därför hade arbetstagaren inte rätt till ersättning med stöd av yrkessjukdomslagen.

Yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar - Muualla tyosuojelu.fissä

Yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar - Sanasto

Vokabulär

Riskfaktor Arbetsrelaterade omständigheter, ämnen eller förhållanden som kan medföra ohälsa.
Yrkessjukdom En sjukdom som sannolikt orsakats av en fysikalisk, kemisk eller biologisk faktor i arbetet och som enligt lagstiftningen om yrkessjukdomar ska ersättas som yrkessjukdom.
Anmälan av yrkessjukdom Har en läkare med fog misstankar om en i yrkessjukdomslagen avsedd yrkessjukdom eller någon annan arbetsrelaterad sjukdom, ska han eller hon utan dröjsmål lämna en anmälan av yrkessjukdom till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket.
Arbetsrelaterade sjukdomar Yrkessjukdomar och andra sjukdomar som har arbetsrelaterat ursprung.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?