Biologiska agenser - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Arbetstagare exponeras för biologiska agenser i flera arbetsmiljöer. De mest exponerade sektorerna är jordbruk, träförädlingsindustrin, energiförsörjning, avfallshantering, metall- och livsmedelsindustrin, hälso- och sjukvård samt laboratoriearbete. Exponeringen kan ske via andningsvägarna, munnen eller huden. Exponeringen kan medföra hälsorisker.

De biologiska agenserna indelas i fyra riskgrupper.

Exponering för biologiska agenser kan ske:

 • i arbete som omfattar arbete med eller användning av biologiska agenser
 • i arbete som inte avsiktligen omfattar arbete med eller användning av biologiska agenser, men där arbetet kan leda till arbetstagarnas exponering.

Enligt förordningen indelas de biologiska agenserna i fyra riskgrupper för bedömning och hantering av deras faror. De åtgärder som statsrådets beslut förutsätter, såsom bekämpningsåtgärder, förhandsanmälningar och behovet av hälsoundersökningar, avgörs enligt riskgrupp. Arbetarskyddslagen och förordningen om biologiska agenser förutsätter att en förteckning förs över arbetstagare som i arbetet exponerats för biologiska agenser som utgör en allvarlig risk eller orsakar allvarlig sjukdom hos människan.

Metoder för minskning av biologiska risker

Om det kan förekomma exponering för biologiska agenser i verksamheten ska arbetsgivaren utreda och identifiera de risker som de biologiska agenser som förekommer i arbetet orsakar och bedöma deras betydelse för arbetstagarens säkerhet och hälsa samt besluta om nödvändiga åtgärder.

Om verksamhetens art tillåter ska arbetsgivaren undvika att använda ett skadligt biologiskt agens och byta ut det mot ett annat biologiskt agens som inte är farligt eller är mindre farligt för hälsan.

Utbildning och handledning av arbetstagare

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna får information och instruktioner angående

 • biologiska agensers eventuella hälsorisker
 • skyddsåtgärder för att förebygga exponering
 • hygieniska krav
 • användningen av skyddsutrustning och skyddskläder
 • åtgärder som arbetstagarna ska vidta vid tillbud
 • förebyggande av tillbud.

Förteckning över exponerade arbetstagare och anmälningar som ska göras

Arbetsgivaren ska föra en förteckning över de arbetstagare som utsätts för biologiska agenser som orsakar allvarliga fara eller en allvarlig sjukdom hos människan. Förteckningen ska bevaras minst 10 år och i särskilt fastställda fall i minst 40 år.

Enligt förordningen ska följande uppgifter föras in i förteckningen över arbetstagare som exponerats för biologiska agenser:

 1. den exponerade arbetstagarens namn och yrke
 2. arbetsplatsens bransch och vilken typ av arbete som utförts
 3. uppgifter om det biologiska agens som orsakat exponeringen i den mån detta är känt
 4. en beskrivning av hur och när exponeringen skedde.

En anmälan ska göras i förväg till arbetarskyddsmyndigheten när biologiska agenser i grupp 2, 3 eller 4 hanteras för första gången. Anmälan ska göras minst 30 dagar innan arbetet påbörjas.

Dessutom ska arbetsgivaren omedelbart informera arbetarskyddsmyndigheten om varje olycka eller annan händelse som kan ha lett till utsläpp av ett biologiskt agens och som skulle kunna orsaka allvarliga infektioner och sjukdomar hos människor.

Biologiska agenser - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Om det förekommer biologiska riskfaktorer på din arbetsplats ska du iaktta arbetsgivarens instruktioner, råd och skyddsmetoder. Fråga om du är osäker eller inte vet!

Kom ihåg att informera din chef eller den som ansvarar för arbetarskyddet om varje olycksfall eller tillbud som anknyter till hantering av biologiska agenser.

På arbetsplatsen bör alla vara medveten om de arbetsrelaterade biologiska agensernas risker och säkra arbetsmetoder.

Du har rätt att, om du vill, få insyn i uppgifterna som gäller dig själv i arbetsgivarens förteckning över arbetstagare som har exponerats för biologiska agenser som orsakar allvarlig fara eller allvarliga sjukdomar hos människan.

De arbetstagare som är exponerade för biologiska agenser ska ha tillgång till regelbundna hälsoundersökningar inom företagshälsovården. Se till att du blir undersökt regelbundet. Kontrollera också med företagshälsovården att du får de vacciner som behövs.

Om du är gravid och ditt arbete involverar kemiska ämnen, strålning eller smittsamma sjukdomar eller andra motsvarande omständigheter som äventyrar din eller fostrets hälsa ska arbetsgivaren sträva efter att ordna andra lämpliga uppgifter åt dig om riskfaktorn inte kan elimineras. Om andra arbetsuppgifter inte kan ordnas ska du reda ut din rätt till särskild moderskapsledighet.

Biologiska agenser - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Eftersom biologiska agenser medför särskilda sjukdomsrisker är det nödvändigt att samarbeta med företagshälsovården för att till exempel skaffa de vacciner som behövs. Arbetsgivaren ska dessutom beakta gravida arbetstagare.

De åtgärder för att minska exponeringen som krävs av arbetsgivaren fastställs enligt riskgruppen av de biologiska agenser som man kan exponeras för på arbetsplatsen.

Arbetsgivarens åtgärder på alla arbetsplatser där arbetstagarna kan exponeras för biologiska agenser:

 • Ta reda på om arbetstagarna exponeras för biologiska agenser i arbetet.
 • Klassificera det biologiska agens som förekommer på arbetsplatsen till rätt riskgrupp enligt den risk som agenset orsakar.
 • Gör en riskbedömning av all verksamhet som kan medföra att arbetstagare exponeras för biologiska agenser.

Arbetsgivarens åtgärder på arbetsplatser där arbetstagarna kan exponeras för biologiska agenser som kan orsaka risk eller allvarlig risk för arbetstagarens hälsa:

 • Arbetsgivaren ska eliminera den biologiska riskfaktorn om det är möjligt.
 • Planera och vidta åtgärder för att byta ut eller minska riskerna av de skadliga biologiska agenser som konstaterats vid riskbedömningen.
 • Informera och instruera arbetstagarna om de biologiska riskerna i arbetet och om säkra arbetsmetoder.
 • Håll företagshälsovården uppdaterad och se till att arbetstagarna genomgår hälsoundersökningar och blir vaccinerade.
 • För en förteckning över arbetstagare som i arbetet exponerats för biologiska agenser som orsakar allvarlig risk eller allvarlig sjukdom hos människan.
 • Utarbeta skriftliga anvisningar om tillvägagångssätten vid hanteringen av biologiska agenser som hör till grupp 3 och 4 samt för allvarliga tillbud och olyckor.
 • Informera arbetstagarna om inträffade olycksfall och tillbud relaterade till biologiska agenser samt om de åtgärder som vidtas på grund av dem.
 • Informera arbetarskyddsmyndigheten om varje olycksfall och tillbud som kan ha lett till utsläpp av ett biologiskt agens och som skulle kunna orsaka allvarlig smitta eller sjukdom hos människor.
 • Lämna en förhandsanmälan till arbetarskyddsmyndigheten, när biologiska agenser i grupp 2, 3 eller 4 används för första gången.
 • Bekanta dig med statsrådets förordning om skydd för arbetstagare mot risker som orsakas av biologiska agenser (933/2017) och ändringen av förordningen (747/2020) 40 § och 40 a § i arbetarskyddslagen (738/2002) samt 46 b § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

Biologiska agenser - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Biologiska agenser - Sanasto

Vokabulär

Biologiskt agens En mikroorganism, även genetiskt modifierad, cellodling eller humana invärtesparasiter som kan orsaka inflammationer, allergier eller förgiftningssymptom.
Mikro-organism En cellulär eller annan mikrobiologisk struktur som kan föröka sig eller överföra sina gener.
Cellodling Odling av celler från flercelliga organismer i petrikärl.