Psykosocial belastning - Identifiering

Skadliga psykosociala belastningsfaktorer kan uppkomma på vilken arbetsplats som helst.

Med psykosociala belastningsfaktorer avses omständigheter som anknyter till arbetsinnehållet och -arrangemanget och det sociala klimatet i arbetsgemenskapen, vilka kan leda till skadlig belastning för en arbetstagare. Psykosociala belastningsfaktorer är inte ett individuellt problem, utan de omfattar alla arbetstagare. Belastande faktorer har alltid en koppling till arbetet och arbetsförhållandena oberoende av vem som utför arbetet.

Det finns tre olika belastningsfaktorer: faktorer i anslutning till organiseringen av arbetet, arbetets innehåll och arbetsgemenskapens sociala funktion. 
Med belastande faktorer i arbetsinnehållet avses omständigheter som anknyter till arbetets karaktär och arbetsuppgifterna. Skadlig belastning kan till exempel orsakas av

 • monotont arbete
 • fragmenterat arbete
 • kontinuerlig vaksamhet
 • kraven på kvalitet som ställs i arbetet
 • för stora informationsmängder
 • kontinuerliga avbrott
 • orimligt ansvar
 • upprepade svåra interaktionssituationer i kundarbete.

De belastningsfaktorer som anknyter till arbetsarrangemangen utgörs av omständigheter som hänför sig till planeringen och fördelningen av arbetet och arbetsuppgifterna. Skadlig belastning kan orsakas av till exempel

 • för mycket eller för lite arbete
 • orimlig tidspress i arbetet
 • olägenheter som beror på arbetstiderna såsom skiftarbete, nattarbete eller bundenhet till arbete, långa resor i anknytning till arbetet vilka inte ingår i arbetstiden, rörligt arbete
 • brister i arbetsredskapen eller arbetsförhållandena
 • oklara arbetsbilder, mål eller ansvar och en oklar arbetsfördelning

Skadliga belastningsfaktorer som anknyter till det sociala klimatet i arbetsgemenskapen kan vara till exempel

 • ensamarbete
 • social eller fysisk isolering
 • en arbetsgemenskap eller växelverkan som inte fungerar
 • dåligt informationsflöde
 • trakasserier och osakligt bemötande
 • ojämlikt eller diskriminerande bemötande
 • bristfälligt stöd av chefen eller kolleger.

Också fysiska belastningsfaktorer, kemiska, fysikaliska och biologiska omständigheter samt risk för olycksfall kan också vara psykosociala belastningsfaktorer. Till exempel buller kan orsaka skadlig belastning om arbetet kräver koncentration eller kommunikation. Skadlig psykosocial belastning kan också orsaka bland annat rädsla för exponering för virus eller mögel eller en känsla av otrygghet på en byggarbetsplats.
 

Läs mer om psykosociala belastningsfaktorer:
Tyosuojelu.fi: Enkäten Arbetets psykosociala belastningsfaktorer