Uppföljning efter arbetarskyddsinspektionen - Yleistä

Efter arbetarskyddsinspektionen följer inspektören upp att arbetsgivaren följer de skyldigheter som denne har ålagts. Uppföljningen kräver inte nödvändigtvis någon ny granskning, utan uppfyllandet av skyldigheterna kan också bedömas utifrån tillförlitliga uppgifter och material som arbetsgivaren lämnar in.

Uppfyllandet av skyldigheterna kan ofta konstateras utifrån material som arbetsgivaren lämnat in.

Inspektören bedömer om det kan anses att arbetsgivaren iakttar skyldigheterna i tillräcklig utsträckning. Utgående från de utredningar han eller hon fått gör inspektören upp ett meddelande till arbetsgivaren om att skyldigheterna uppfylls. Om den erhållna utredningen inte har varit tillräcklig, utarbetar inspektören en inspektionsberättelse där han eller hon ger arbetsgivaren nya skyldigheter. Om uppfyllandet av skyldigheten inte kan bedömas på ett tillförlitligt sätt utifrån de handlingar som lämnats in eller någon annan utredning, görs vid behov en ny inspektion på arbetsplatsen.

När arbetsgivaren har fått en anvisning, övervakas iakttagandet av den när en arbetarskyddsinspektion görs på arbetsplatsen i fråga nästa gång.

När en uppmaning har getts till arbetsgivaren, anges i inspektionsberättelsen en tidsfrist inom vilken arbetsgivaren ska rätta till omständigheten i enlighet med lagstiftningen. Om den brist som inspektören beskriver i sin uppmaning inte rättas till inom utsatt tid eller om arbetsgivarens utredning inte är tillräcklig, överför inspektören ärendet till arbetarskyddsmyndigheten för behandling. Arbetarskyddsmyndighetens behandling innebär att regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddet överväger om det är nödvändigt att vidta fortsatta åtgärder i ärendet.

Utredning i e-tjänst

En del av arbetsgivarna kan redogöra för att skyldigheterna iakttas elektroniskt i arbetarskyddets e-tjänst. Möjligheten gäller skyldigheter som arbetarskyddsinspektörerna har låtit pilottestas i utvalda tillsynsprojekt efter att projektet inletts. Mer information på sidan E-tjänst.