Tillstånd och anmälningar - Sjöfart

Alla fartyg som seglar under finsk flagg ska genomgå en ibruktagningsinspektion. Ibruktagningsinspektionen är avgiftsbelagd.

Fartyg i internationell trafik enligt som har en bruttokapacitet på över 500 ton ska enligt den internationella sjöarbetskonventionen ha ett sjöarbetscertifikat. Arbetarskyddsinspektion för utlåtande som behövs för beviljande av sjöarbetscertifikatet är avgiftsfri.

Ibruktagningsinspektionen och arbetarskyddsinspektionen för sjöarbetscertifikatet kan utföras vid samma besök.

Arbetarskyddsinspektion ombord på fartyget

Vid en arbetarskyddsinspektion ska fartygets befälhavare eller dennes företrädare vara närvarande. Redarens företrädare kan också vara med vid inspektionen. Under inspektionsrundan är i allmänhet chefen för den avdelning som granskas närvarande. Personalrepresentanten, vanligtvis arbetarskyddsfullmäktigen, förutsätts också vara närvarande vid inspektionen.

Beställning av inspektion

Redaren ska beställa ibruktagnings- och sjöarbetscertifikatinspektioner från regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddet. Kontaktinformation. Inspektionerna ska beställas skriftligen med en förhandsifylld beställningsblankett för fartygsbesiktning.

Ibruktagningsinspektionen beställs från ansvarsområdet för arbetarskyddet vid det regionförvaltningsverk inom vars område inspektionen ska utföras.

De inspektioner som avses i sjöarbetskonventionen och som behövs för beviljande, upprätthållande eller förnyande av ett tillfälligt och egentligt sjöarbetscertifikat beställs från regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddet på fartygets hemort eller enligt fartygets rutt från ansvarsområdet för arbetarskyddet vid det regionförvaltningsverk inom vars område hamnen som fartyget trafikerar ligger. Ett fartyg i utlandstrafik (cross trade) inspekteras av regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddet enligt fartygets hemmahamn.

Beställ en inspektion i tid

En inspektion ska beställas i god tid, dock minst 30 dagar före den önskade tidpunkten för inspektionen. Arbetarskyddsinspektören fastställer inspektionstidpunkten för fartyget och/eller redaren och utför inspektionen inom cirka en månad från beställningen.

Resekostnader för inspektion utomlands

Redaren kommer överens om arrangemangen för resan med den inspektör som utför inspektionen. Resan ska ske så snabbt som möjligt och så att veckoslut undviks. Redaren svarar för kostnaderna för resan i enlighet med 9 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg (395/2012).

Inspektionens längd

Inspektionen tar cirka fyra timmar på vanliga fraktfartyg, 4–6 timmar på större fartyg och 1,5–2 dagar på stora passagerarfartyg. Inspektionerna görs i första hand under tjänstetid.

Över inspektionen upprättas inom en månad en inspektionsberättelse som tillställs redaren.

Så här framskrider ibruktagnings- och sjöarbetscertifikatsinspektionerna: Minst 30 dagar före inspektionen beställer redaren en ibruktagningsinspektion eller en inspektion för beviljande av sjöarbetscertifikat skriftligen på webbplatsen Tyosuojelu.fi. På dagen för inspektionen utför inspektören inspektionen som beställts av redaren. Cirka en månad efter inspektionen skickas inspektionsberättelsen om inspektionen till redaren samt ett eventuellt utlåtande till Transport- och kommunikationsverket Traficom för beviljande av sjöarbetscertifikat.

Ibruktagningsinspektion

Redaren ska se till att en ibruktagningsinspektion utförs på alla nya fartyg eller fartyg som övergår till finsk flagg. Vid ibruktagningsinspektionen säkerställer arbetarskyddsmyndigheten att fartygets arbets- och bostadsutrymmen överensstämmer med föreskrifter och bestämmelser.

Ibruktagningsinspektionen ska om möjligt genomföras innan fartyget tas i bruk, men senast sex månader efter att fartyget tagits i bruk. Ibruktagningsinspektionen ska genomföras på nytt om det utförs väsentliga ändringsarbeten ombord.

Sjöarbetscertifikat

Arbetarskyddsmyndigheten inspekterar fartyg med en bruttokapacitet på minst 500 ton för att fartygen ska kunna få sjöarbetscertifikat som beviljas på basis av arbetarskyddsmyndighetens utlåtande. Sjöarbetscertifikatet beviljas av Transport- och kommunikationsverket Traficom och en arbetarskyddsinspektion av fartyget är en förutsättning för att certifikat ska beviljas.

Certifikatet grundar sig på Internationella arbetsorganisationen ILO:s sjöarbetskonvention, som trädde i kraft internationellt 2013. Sjöarbetscertifikat kan också beviljas mindre fartyg på ansökan av redaren.

Sjöarbetscertifikat är giltiga högst fem år. Fartyget ska genomgå mellankontroll minst två eller högst tre år före den årsdag då sjöarbetscertifikatet upphör att gälla.

Finland har i sin nationella lagstiftning inkluderat tvingande bestämmelser i sjöarbetskonventionen (MLC 2006).

Handlingar som behövs vid inspektionen 

Handlingar som behövs för utlåtandet till att förlänga sjöarbetscertifikatets giltighetstid:

 • Kopior på besättningslistan, arbetsskiftsförteckning och vaktschema samt bemanningscertifikat
 • Läkarintyg; arbetsgivarens bekräftelse om uppföljning av giltighetstid (L 1171/2010, 4 §, 5 § och 10 §)
 • Bekräftelse att arbetsavtalen finns ombord och ev. anställningar för viss tid har grundade anledningar (L 756/2011, 1 kapitel, 3 § och 4 § samt 13 kapitel, 17 a §)
 • Bekräftelse om att lönespecifikation ges ut för fartygspersonalen och betalningsdag för lönen är minst en gång per månad
 • Arbetstidsbokföring utförs enligt kraven och med beaktande av vilotidsbestämmelserna
 • Mat och mathållning
  • utdrag från fartygets matdagbok eller redarens bekräftelse om att kravet om att föra matdagbok uppfylls (L 395/2012, 5 kapitel, 16 §)
  • kopia på senaste inspektion av fartygets dricksvatten (SrF 820/2012, 15 §)
 • Sjukvård ombord och i land
  • bekräftelse om att avtalet om företagshälsovård och deras verksamhetsplan samt arbetsplatsutredning är i kraft (L 1383/2001, 2 kapitel, 6 §och 3 kapitel, 11 § och 12 §, 5 kapitel, 25 § samt SrF 708/2013, 6 §))
  • kopia på dokument om inspektionen av fartygsapoteket (L 584/2015, 10 § - 12 §)
 • Redarens ansvar
  • bekräftelse om att lagstadgad olycksfallsförsäkring är i kraft (L 459/2015, avd. I, 2 kapitel, 3 § och avd. V, 22, kapitel, 180 §)
  • kopior på följande dokument: Tryggande av rätt till hemresor och av den ekonomiska ställningen för arbetstagare som insjuknat eller skadats (MLC Reg. 2.5.2 / Standard A2.5.2 och Reg. 4.2 / Standard 4.2.1, paragraph 1 (b) dvs. L 756/2011, 13 kapitel, 13 a §)
 • Lyftanordningar, -redskap och personlyft
  • kopior på dokument om lagstadgade inspektioner (L 738/2002, 5 kapitel, 43 § och SrF 403/2008, 5 kapitel, 32 §, 34 §, 36 §, 37 § och 38 § samt bilagan till förordningen)
 • Skydd av hälsa, säkerhet och förebyggande av olyckor; Följande uppdaterade dokument ska finnas tillgängliga
  • bedömning och utredning av faror (L 738/2002, 2 kapitel, 10 §)
  • arbetstagarnas orientering i arbeten (L 738/2002, 2 kapitel, 14 §) ska kunnas verifieras på något sätt
  • kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad (SrF 715/2001, 4 § och 5 § samt SrB 418/1981, 1 kapitel, 8 §, 2 moment)
 • Dokument till förfogande ombord på fartyget
  • ”MLC 2006” och blanketter för klagomål (L 395/2012, 8 kapitel, 22 §)

Vid behov kan man be redaren om redogörelser på basis av de iakttagelser som gjorts vid tidigare inspektioner och/eller skyldigheterna i inspektionsberättelserna och/eller bestämmelsen om förfarandet vid överklagande i land och/eller av andra motiverade skäl till exempel i fråga om följande:

 • ändamålsenligheten hos arbets- och/eller boendemiljö och/eller mathållningen och/eller iakttagandet av de bestämmelser som gäller dem ombord på fartyget
 • personlig skyddsutrustning ombord på fartyget, anvisningar och andra skyddsåtgärder
 • maskinernas, anordningarnas och arbetsredskapens säkerhet
 • fartygspersonalens fysiska och/eller psykosociala belastning
 • handlingsmodeller mot trakasserier och osakligt bemötande samt diskriminering
 • handlingsmodeller vid hot om våld.

Utlåtande till Traficom

På basis av inspektionen ges Transport- och kommunikationsverket Traficom ett utlåtande som förordar beviljande av certifikatet, om arbetarskyddsmyndigheten inte konstaterar något hinder för beviljande av sjöarbetscertifikat i ärenden som hör till arbetarskyddsmyndighetens behörighet. Utlåtandet delges också redaren.

Tillstånd och anmälningar - Sjöfart - Muualla verkossa