Fysisk belastning - Manuella lyft och förflyttningar

Manuella lyft och förflyttningar är en risk för hälsan och arbetsförmågan

I första hand ska arbetsfaserna organiseras så att manuella lyft och förflyttningar inte behöver göras alls, utan ersätts genom tekniska lösningar. Detta är dock inte alltid möjligt, och därför blir man tvungen att manuellt lyfta och förflytta saker på arbetsplatsen.

Lyft belastar

Fysisk belastning som beror på tungt arbete ökar risken för sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och kan dessutom belasta andning och blodcirkulation. Hantering av bördor orsakar dessutom olyckor. Tungt fysiskt arbete är också ofta en delorsak till förtida pension.

I lagstiftningen har det inte fastställts en kilogräns för vikten på den börda som ska lyftas. De skador och risker som hantering av bördor medför bör alltid bedömas som en helhet, eftersom vikten bara är en delfaktor. 

Belastningen påverkas av

 • bördans vikt och form
 • hur bra grepp man får om bördan
 • bördans position i förhållande till kroppen
 • kroppsställningen under lyftet
 • antalet upprepade lyft
 • förflyttningssträckans längd
 • arbetsmiljön
 • arbetstagarens individuella egenskaper.

Lyft ska planeras noga

Den skadliga belastningen som orsakas av lyft kan alltid minskas genom god planering av arbetsutrymmen, arbetsredskap och arbetsmetoder. I bästa fall kan lyft och förflyttningar undvikas helt och hållet eller åtminstone kan de minskas. 

 • Om lyft inte går att undvika, ska lyft- och förflyttningsutrustning samt andra hjälpmedel användas. Detta ska särskilt beaktas när bördorna är tunga, stora eller svåra att hantera.
 • Arbetet bör planeras så att bördor behöver förflyttas så korta sträckor som möjligt. 
 • Arbetsstationerna ska planeras och mätas så att lyften innehåller så lite böjningar, utsträckningar och kroppsvridningar som möjligt. 
 • Man ska särskilt undvika lyft ovanför axlarna och lyft som börjar eller slutar på golvnivå. 
 • Till exempel en justerbar arbetsstation, ett lyftbord eller en staplingskärra kan minska på svåra arbetsställningar under lyft. 
 • För att bördorna ska vara lätta att hantera ska också handtagen vara korrekt placerade, ha rätt form samt vara hållbara och rymliga.
 • Arbetsgivaren ska utreda om bördans fysiska egenskaper kan ändras och på så sätt förbättra till exempel greppet. 

Manuella lyft och förflyttningar kan inte alltid undvikas eller underlättas med hjälpmedel. Då ska arbetsgivaren se till att arbetstagarna får tillräcklig utbildning och nödvändiga anvisningar för en säker hantering av bördor.

Riskfaktorer bör beaktas vid lyft

Arbetsgivaren ska utvärdera och följa med belastningen som orsakas av lyft. I riskbedömningen och utbildningen av arbetstagarna kan man anlita sakkunniga inom företagshälsovården. 

Arbetsmiljön påverkar säkerheten av bördornas hantering. Arbetsmiljön kan öka risken för olyckor. Se därför till, om möjligt, att gångvägarna är tillräckligt breda och jämna och att golvet inte är halt. Också en tillräcklig belysning av arbetsmiljön förbättrar säkerheten och en lämplig temperatur minskar på belastningen. Temperaturförhållandena ökar arbetets belastbarhet. Arbete i kyla ökar den fysiska belastningen och risken för olycka. 

Uppkomsten av riskfaktorer påverkas också av arbetstagarens ålder, muskelstyrka och arbetserfarenhet. Allas upplevelse av belastning är inte likadan, inte ens på samma arbetsplats. Genom handledning i korrekt lyftteknik kan man ändå betydligt minska på arbetets belastbarhet.

Hjälpmedlet ska lämpa sig för arbetet

Ett hjälpmedel som valts på rätt sätt gör arbetet snabbare och smidigare. 

Lyftanordningarna och hjälpmedlen ska lämpa sig för arbetet och bördan i fråga. I anordningarnas och hjälpmedlens bruksanvisningar kan man kontrollera för vilka uppgifter de är avsedda. De bästa arbetsredskapen är sådana som inte fördröjer eller försvårar arbetet. Om arbetstagarna upplever att användningen av hjälpmedlen är svårt, förblir de ofta oanvända. Hjälpmedel utvecklas hela tiden och det lönar sig att alltid säkerställa vilka nya hjälpmedel finns till förfogande.

Arbetstagarna ska erbjudas handledning i val och användning av rätt hjälpmedel. Om det inte är möjligt att använda hjälpmedel i alla situationer, ska man demonstrera de korrekta och säkraste lyftteknikerna för arbetstagarna. Vid behov ska arbetet utföras parvis eller av flera arbetstagare.