Direktionsrätt integritetsskydd och varning - Integritetsskydd - Teknisk övervakning

Arbetsgivaren har med de begränsningar som anges i lagen rätt att övervaka sina anställda under arbetstiden. För att säkerställa arbetarskyddet är arbetsgivaren också skyldig att övervaka arbetet.

De uppgifter som insamlas med hjälp av övervakningen ska vara nödvändiga med tanke på anställningsförhållandet. Även skydd av egendom samt säkerställande av personalens och kundernas säkerhet är godtagbara orsaker till övervakning.

Med teknisk övervakning avses

 • passerkontroll
 • kameraövervakning
 • övervakning med hjälp av intranät eller en elektronisk kalender
 • övervakning av e-post och datanät
 • uppföljning av var arbetstagaren befinner sig.

Utrustningen för teknisk övervakning har utvecklats i snabb takt. Syftet med teknisk övervakning av arbetstagarna, ibruktagandet av den och de metoder som används i övervakningen ska behandlas i samarbetsförhandlingar. Även i sammanslutningar som inte omfattas av samarbetsförhandlingar ska arbetsgivaren före beslutsfattandet bereda arbetstagarna eller deras representanter tillfälle att bli hörda i de angelägenheter som nämns ovan. Arbetsgivaren ska informera arbetstagarna om ibruktagandet av och metoderna för övervakningen och avtala om de spelregler som behövs.

Principer för teknisk övervakning

Om kameraövervakning föreskrivs i lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Samma principer tillämpas även på annan teknisk övervakning på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren får använda kameraövervakning endast i sina egna lokaler. Innan kameraövervakning tas i bruk ska arbetsgivaren utreda möjligheterna att använda andra metoder som inte i samma utsträckning gör intrång i arbetstagarnas integritet. I arbetstagarens integritet får inte större intrång göras än vad som är nödvändigt för att nå syftet med övervakningen. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna vet var kamerorna är placerade på arbetsplatsen och vad syftet är med användning av upptagningar som inhämtats genom kameraövervakning.

Arbetsgivaren får bedriva kameraövervakning endast för att

 • säkerställa den personliga säkerheten för dem som vistas på arbetsplatsen
 • övervaka att produktionsprocesserna fungerar korrekt
 • förebygga och reda ut situationer som äventyrar säkerheten, egendomen eller produktionsprocessen.

Kameraövervakning får inte användas

 • för att endast observera vissa arbetstagare på arbetsplatsen
 • för övervakning av arbetsrättsliga skyldigheter, t.ex. följa arbetstid
 • i arbetstagares personliga arbetsrum
 • i arbetstagarnas sociala utrymmen (t.ex. omklädningsrum, toaletter).

Arbetsgivaren får dock rikta kameraövervakning mot ett visst arbetsställe där arbetstagare arbetar, om det är nödvändigt

 • på grund av risk för våld eller fara för arbetstagarens säkerhet eller hälsa
 • för att hindra och utreda brott mot egendom, om en väsentlig del av arbetstagarens arbete består av att hantera egendom som är betydande beträffande värde eller kvalitet
 • för att säkerställa arbetstagarens intressen och rättigheter och kameraövervakningen sker på begäran av den arbetstagare som blir observerad.

Upptagningarna från kameraövervakningen får användas endast för de ändamål för vilka observationen har utförts. Arbetsgivaren har dock rätt att använda upptagningarna också för att

 • kunna påvisa grunden för att ett arbetsavtalsförhållande upphävts
 • utreda eller bevisa trakasserier eller osakligt bemötande
 • utreda olycksfall i arbetet eller någon annan situation som orsakat i arbetarskyddslagen avsedd fara eller risk.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?