Arbetsavtal - Arbetsavtalets längd

Utgångspunkten är att ett tills vidare gällande arbetsavtal ingås, om det inte av en grundad anledning finns behov av ett avtal för viss tid. Ett arbetsavtal som utan grundad anledning ingåtts för viss tid på initiativ av arbetsgivaren ska betraktas som tills vidare gällande. I fråga om ett arbetsavtal som ingås för viss tid på initiativ av arbetstagaren behöver det däremot inte finnas någon grund som särskilt bör nämnas.

Arbetsgivaren ska beakta inverkan av flera på varandra följande arbetsavtal som ingåtts för viss tid vid fastställandet av anställningsförmånerna. Med tanke på anställningsförmånerna anses anställningen ha pågått utan avbrott, om det mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ingåtts arbetsavtal för viss tid och

  • flera på varandra följande avtal ingåtts
  • dessa har pågått utan avbrott
  • dessa har pågått med endast kortvariga avbrott.

Upprepade arbetsavtal som ingåtts för viss tid på arbetsgivarens initiativ kan inte användas om antalet arbetsavtal för viss tid, den sammanlagda längden av dessa och den helhet de bildar visar att arbetsgivarens behov av arbetskraft är permanent.

Det ska finns en grundad anledning till att ett arbetsavtal ingås för viss tid på initiativ av arbetsgivaren.

Vilken kan grunden för en visstidsanställning vara?

Grunden för ett arbetsavtal som ingås för viss tid på initiativ av arbetsgivaren kan vara till exempel

  • vikariat
  • ett tidsbegränsat projekt
  • en arbetsprestation av engångskaraktär
  • arbetet är säsongsbetonat
  • ett läroverks praktikantperiod
  • tidsbegränsat läroavtal
  • någon annan omständighet som anknyter till arbetsgivarens verksamhet eller arbetet som utförs och som kräver ett arbetsavtal för viss tid.

Visstidsanställning för långtidsarbetslösa på högst ett år förutsätter inte en grund

Arbetsgivaren kan ingå ett arbetsavtal för viss tid med en långtidsarbetslös för högst ett år. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan också ingå flera kortare arbetsavtal som är kortare än ett år. Avtalet kan förnyas högst två gånger inom ett år, räknat från den dag då det första arbetsavtalet för viss tid har börjat gälla. Avtalens sammanlagda längd får inte överstiga ett år.

Långtidsarbetslösa är personer som har varit arbetssökande i minst ett år. Under den här tiden har personen fått ha ett arbets- eller tjänsteförhållande på högst två veckor.

Det ska föras en dialog på arbetsplatsen om hur deltidsanställdas och visstidsanställdas ställning kan förbättras

Arbetsgivaren ska i enlighet med vedertagen praxis i företaget eller på arbetsplatsen informera allmänt om lediga arbetsplatser för att säkerställa att även deltidsanställda och visstidsanställda har samma möjligheter att söka dessa arbetsplatser som ordinarie eller heltidsanställda. Användarföretaget ska på motsvarande sätt informera även de arbetstagare som företaget hyrt om lediga arbetsplatser.

Arbetsgivaren ska på begäran av en deltidsanställd eller visstidsanställd arbetstagare ge ett motiverat svar på möjligheten att förlänga den i arbetsavtalet avtalade ordinarie arbetstiden eller arbetsavtalets längd. Svaret ska ges skriftligen inom en månad från begäran. Inga formkrav har ställts på svaret.

Om antalet arbetstagare i anställningsförhållande hos arbetsgivaren regelbundet uppgår till högst 250, kan svaret dock ges inom tre månader från begäran, och om begäran upprepas kan svaret ges muntligt, om motiveringen till svaret inte har ändrats sedan det föregående svaret.

Det finns ingen skyldighet att ge ett skriftligt svar om arbetstagaren har arbetat för arbetsgivaren i mindre än sex månader eller om det från arbetstagarens föregående begäran har gått mindre än 12 månader. Ingen muntlig utredning behöver heller ges i dessa situationer.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?