Maskiner och anordningar - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att tillverkare, importörer och säljare av arbetsmaskiner och laserutrustning iakttar bestämmelserna om marknadsföring och idrifttagning av denna utrustning. Relevanta bestämmelser finns i

  • statsrådets förordning om maskiners säkerhet
  • statsrådets förordning om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus
  • statsrådets förordning om laseranordningar och besiktning av dem
  • lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav.

Myndigheterna besiktar inte maskiner och utrustning på förhand, utan tillverkaren ska själv säkerställa att maskinen eller utrustningen överensstämmer med kraven innan den släpps ut på marknaden.

Maskinen ska överensstämma med kraven när

  • tillverkaren eller importören för första gången tillhandahåller den på marknaden för försäljning eller användning på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
  • säljaren eller en annan distributör överlåter den vidare till kunden innan den använts enligt tillverkarens syfte
  • arbetsgivaren tar den första gången i användning enligt tillverkarens syfte
  • arbetsgivaren har ändrat den på arbetsplatsen så att dess användningssyfte har ändrats och arbetsgivaren blivit maskinens tillverkare.

Marknadskontroll besiktar maskinen och dess dokumentation i samma skick som de var när maskinen borde ha stämt överens med kraven.

Genomförande av marknadskontrollen

Besiktningarna görs i allmänhet på sådana ställen där maskinerna är tillgängliga för kunderna men ännu inte i bruk, dvs. på utställningar och mässor samt försäljnings- och tillverkningsställen. Å andra sidan om det vid en besiktning på arbetsplatsen framgår att en använd maskin uppenbarligen inte har stämt överens med kraven vid idrifttagningen omfattar skyldigheterna utöver arbetsgivaren även den finländska tillverkaren eller en annan finländsk aktör i maskinens leveranskedja. I allmänhet omfattar marknadskontroll maskiner som används endast om det gått högst fem år från idrifttagningen.

Om du upptäcker brister i en maskin eller laseranordning avsedd för yrkesbruk kan du anmäla detta till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket inom de område där den bristfälliga maskinen finns eller där du vet att bristfälliga maskiner säljs. Beskriv kort de brister som du har fastställt samt ange var produkten kan inspekteras och ditt namn och dina kontaktuppgifter. Det är också bra att beskriva maskinen så ingående som möjligt, till exempel uppge maskinens handelsnamn, serie- eller typ, modell, tillverkningsår, tillverkare och kontaktuppgifter samt ange var maskinen används och vilket företag det är som har sålt maskinen. En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse och bilder av maskinen, dess märkningar och eventuella brister i bruksanvisningen kan vara bra att skicka med. Arbetarskyddsmyndigheten uppger i samband med marknadskontrollen inte anmälarens namn och inte heller att inspektionen genomförs utgående från en anmälan. Du hittar kontaktuppgifterna till ansvarsområdena för arbetarskyddet på sidan Om oss > Kontaktinformation.

Maskiner och anordningar - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Arbetsgivaren ska säkerställa att maskiner som uppfyller arbetsplatsens krav skaffas till arbetsplatsen och att maskinerna används för sådant arbete som tillverkaren avsett. Maskinen ska i allmänhet vara CE-märkt och förses med EG-försäkran om överensstämmelse med kraven.

I samband med anskaffningen ska arbetsgivaren se till att maskinen har bruks- och underhållsanvisningar på finska och svenska. Dessutom ska arbetsgivaren kontrollera att märkningarna på maskinen, såsom maskintyp, och maskinenens kapacitet och hastighet motsvarar dokumenten som levereras med maskinen.

Maskiner och anordningar - Oikeuden päätökset

 

Domstolsavgöranden och prejudikat

I Högsta domstolens avgörande (KKO:2006:1) behandlades frågan om importörens skyldigheter med hänsyn till arbetarskydd samt om det straffrättsliga ansvaret för importörbolagets verkställande direktör med anledning av ett olycksfall som drabbat en arbetstagare vid användningen av en maskin med CE-märkning och en EG-försäkran om överensstämmelse.

Maskiner och anordningar - Muualla tyosuojelu.fissä

Maskiner och anordningar - Sanasto

Vokabulär

Antagande om överensstämmelse med kraven Teknisk utrustning anses vara förenlig med kraven på den och tillverkaren lämnat en relevant försäkran om det och märkt utrustningen därefter (CE-märkning inom EU). Överensstämmelsen med kraven kan också visas på andra sätt enligt bestämmelserna.
Maskin Med en maskin avses en sammansatt enhet som består av inbördes förbundna delar eller komponenter och som är utrustad med eller avsedd att utrustas med ett drivsystem som inte utgörs av direkt drivkraft från människa eller djur och där minst en del eller komponent är rörlig och som är sammansatt för ett särskilt ändamål.
Teknisk anordning Maskin, arbetsredskap eller annan teknisk anordning.
EG-försäkran om överensstämmelse Tillverkarens försäkran om att tillverkaren utvecklat och byggt maskinen enligt kraven i maskindirektivet.
CE-märkning Tillverkaren påvisar efter att ha tecknat försäkran om överensstämmelse att maskinen uppfyller säkerhetskraven i maskinförordningen. Endast en CE-märkt maskin kan säljas och tas i bruk inom EU.