Byggprojekt

Byggherrens ansvar | Huvudgenomförarens ansvar | Arbetsgivarens ansvar | Straff kan dömas ut för en försummelse

Vid ett byggprojekt ska alla parter (byggherren, planeraren, den huvudsakliga genomföraren, arbetsgivaren och egenföretagare) fullgöra sina förpliktelser och vid behov samarbeta för att förpliktelserna ska fullgöras.

Den som i huvudsak genomför byggprojektet, arbetsgivaren, byggherren och planeraren har ett straffrättsligt ansvar om de försummar de förpliktelser som föreskrivits för dem i arbetarskyddslagen och förordningen om byggarbete. Dessa aktörer och deras företrädare kan i enlighet med strafflagen dömas till ett straff för ett arbetarskyddsbrott enligt strafflagen.

Byggherrens ansvar

Byggherren ska för en gemensam byggarbetsplats utse en med hänsyn till projektets kravnivå kompetent säkerhetskoordinator, som ansvarar för byggherrens skyldigheter. Byggherren ska se till att säkerhetskoordinatorn har tillräcklig kompetens, nödvändiga befogenheter och andra förutsättningar för att sörja för byggprojektet i fråga. Byggherren ska försäkra sig om att säkerhetskoordinatoren utför de uppgifter som tilldelats honom.

Byggherren ska se till att man vid planering och förberedelse av projektet tar hänsyn till att byggarbetet kan genomföras på ett säkert sätt, utan att äventyra arbetstagarnas hälsa. Redan i planeringsstadiet ska arbetets olika skeden planeras så att de kan genomföras på ett säkert sätt.

Byggherren ska vid planeringsuppdrag kräva att planeringspersonalen tar hänsyn till arbetarsäkerhet vid byggandet. Vid elementbyggande ska den ansvariga konstruktionsplaneraren måste se till att strukturplanerna och specialplanerna är okontroversiella med tanke på monteringens säkerhet och att de bildar en helhet.

Under byggarbetet måste säkerhetskoordinatorn se till att huvudentreprenören gör bl.a. säkerhetsplaner. Säkerhetskoordinatorn måste samarbeta med huvudentreprenören vid planeringen för byggsäkerhet och genomförandet av byggarbetet.

Innan byggprojektet avslutas ska byggherren utarbeta skriftliga bruks- och underhållsanvisningar om upprätthållande, service, underhåll och reparation av byggobjektet. Anvisningarna ska innehålla tillräckliga uppgifter om arbetssäkerheten och arbetshälsan.

Huvudgenomförarens ansvar

Den som i huvudsak genomför byggprojektet ska innan byggarbetet påbörjas till vederbörande arbetarskyddsmyndighet lämna in en förhandsanmälan om en arbetsplats som är avsedd att bestå längre än en månad och där minst 10 arbetstagare, egenföretagare medräknade, arbetar, samt för arbetsplatser vars arbetsvolym beräknas överstiga 500 dagsverken. Mera information om förhandsanmälan finns här.

Den som i huvudsak genomför byggprojektet ska ta hand om den allmänna ledningen på arbetsplatsen som behövs med tanke på säkerhet och hälsa samt organisera samarbetet och den ömsesidiga informationen mellan parterna, samordna verksamheten samt upprätthålla allmän renlighet och ordning på arbetsområdet. Den som i huvudsak genomför byggprojektet ska för ledningen av dessa uppgifter på arbetsplatsen utse en kompetent ansvarig person och vid behov en ställföreträdare för honom eller henne.

Den som i huvudsak genomför byggprojektet ska sörja för att säkerhetsplaner för byggarbetsplatsen och planer för användning av byggarbetsplatsområdet upprättas samt sörja för att arbetena genomförs enligt planerna. Den som i huvudsak genomför byggprojektet ska sörja för arbetsgivarnas och egenföretagarnas uppgiftsfördelning och samarbete vid förebyggandet av risker för arbetstagarnas säkerhet och hälsa och vid informeringen om eventuella faror.

Den som i huvudsak genomför byggprojektet, arbetsgivaren och den oberoende entreprenören ska var och en för sin del och i samarbete med varandra säkerställa informationen som påverkar säkerheten och informationsflödet på den gemensamma byggplatsen.

Som en av de viktigaste uppgifterna på en gemensam byggarbetsplats ska den som i huvudsak genomför projektet sörja för introduktionsutbildning för arbetstagare. Den som i huvudsak genomför projektet ska känna till vilka arbetstagare och egenföretagare som arbetar på byggarbetsplatsen.

På en gemensam byggarbetsplats ska den som i huvudsak genomför projektet sörja för underhållsbesiktningar varje vecka. I samband med dessa underhållsbesiktningar ska man bland annat inspektera arbetsplatsens och arbetsobjektens allmänna ordning, skyddet mot fall, belysning, elektrifieringen under byggnadstiden, kranar, personlyftanordningar och andra lyftanordningar, lyftredskap, byggsågar, ställningar, förbindelseleder samt hur risken för jordras och ras i schakt har förhindrats. Även andra omständigheter som är av betydelse med tanke på säkerheten ska besiktas.

Den som i huvudsak genomför projektet har också skyldighet att sörja för skicket hos de maskiner, kranar och övriga lyftanordningar, lyftredskap, ställningar, flyttbara formar, tillfälliga stöd, personliga skyddsutrustningar och andra anordningar, som används vid byggnadsarbetet, och det ska på byggarbetsplatsen konstateras att de stämmer överens med användningsändamålet och de krav som ställs på dem.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivare på en gemensam byggarbetsplats har alltid arbetsgivarens ansvar, även om den som i huvudsak genomför projektet utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på den gemensamma byggarbetsplatsen. Varje arbetsgivare (underentreprenör) ska utse en kompetent ansvarig person för ledningen och övervakningen av det arbete han låter utföra. Arbetsgivarna ska om sina arbetstagare ge nödvändig information om arbetet på byggarbetsplatsen till den som i huvudsak genomför byggprojektet.

Straff kan dömas ut för en försummelse

Enligt arbetarskyddslagen kan den som i huvudsak genomför projektet och arbetsgivare dömas till straffrättsligt ansvar för arbetarskyddsförseelse eller -brott, men också byggherren eller byggherrens representant kan dömas till straffrättsligt ansvar för arbetarskyddsförseelse eller -brott. Till exempel en säkerhetskoordinator kan som lagstadgad företrädare för byggherren dömas till straff för arbetarskyddsbrott för försummelse av hans eller hennes skyldigheter. Dessutom ska enligt arbetarskyddslagen en byggherre eller en företrädare för denna som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att fullgöra en i arbetarskyddslagen eller i författningar som utfärdats med stöd av den föreskriven skyldighet att göra en utredning eller upprätta en plan, för arbetarskyddsförseelse dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

Ett skadeståndsansvar kan anknyta till ett straffrättsligt ansvar, om försummelsen orsakat en person en skada som enligt skadeståndslagen ska ersättas.

Dessutom kan konstruktionsplanerare fällas för arbetarskyddsbrott.

Domexempel (på finska)

Ett jordbyggnadsföretag fick 25 000 i samfundsböter för arbetarskyddsbrott

I en arbetarsäkerhetssak fick företrädare för den som i huvudsak lät genomföra projektet och för byggherren samt säkerhetskoordinatorn böter

Ett lager av ihåliga plattor kollapsade, vilket gav böter till konstruktionsplaneraren, säkerhetskoordinatorn och den som i huvudsak lät genomföra projektet

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?