Biologiska agenser - Riskklassificering av biologiska agenser

Arbetsgivaren ska reda ut och identifiera de risker som orsakas av biologiska agenser som förekommer i arbetet medför.

De biologiska agenserna indelas i fyra riskgrupper för att man ska kunna bedöma och hantera riskerna med dem. De åtgärder som statsrådets beslut förutsätter, såsom förebyggande,  bekämpningsåtgärder, förhandsanmälningar och behovet av hälsoundersökningar, avgörs enligt riskgrupp.

Riskgrupperna påverkas av följande omständigheter:

  • Orsakar det biologiska agenset sjukdomar hos människan?
  • Är det biologiska agenset sannolikt att spridas till befolkningen?
  • Finns det effektiva förebyggande åtgärder eller vårdmetoder för en sjukdom som orsakats av agenset?

Ett biologiskt agens i grupp 1 är ett sådant agens som sannolikt inte orsakar sjukdomar hos människan.

Dessa biologiska agenser omfattas av skyldigheten i statsrådets förordning att iaktta principerna för gott arbetarskydd och god arbetshygien.

Ett biologiskt agens i grupp 2 är ett sådant agens som kan orsaka sjukdomar hos människor och som således kan vara farligt för arbetstagare men som dock inte sannolikt sprids bland befolkningen; det finns i allmänhet tillgängliga effektiva förebyggande åtgärder eller vårdmetoder.

Ett biologiskt agens i grupp 3 är ett sådant agens som kan orsaka allvarliga sjukdomar hos människor och som således utsätter arbetstagare för allvarliga risker; det biologiska agenset kan spridas bland befolkningen, men i allmänhet finns det tillgängliga effektiva förebyggande åtgärder eller vårdmetoder.

Ett biologiskt agens i grupp 4 är ett sådant agens som orsakar allvarliga sjukdomar hos människor och som således utsätter arbetstagare för allvarliga risker; det biologiska agenset kan lätt spridas bland befolkningen och i allmänhet finns det inga tillgängliga effektiva förebyggande åtgärder eller vårdmetoder.

Om det förekommer sådana biologiska agenser på arbetsplatsen som utgör en risk för människors hälsa men som inte har klassificerats, ska arbetsgivaren klassificera dem med hjälp av klassificeringsgrunderna ovan.