Lähetetty työntekijä - Tilaajan velvollisuudet lähettämisessä

I lagen om utstationering av arbetstagare föreskrivs vissa skyldigheter även för den som beställer arbetet. Även utlänningslagen förpliktar uppdragsgivaren att försäkra sig om avtalspartnerns utstationerade arbetstagares rätt att arbeta. Med beställare avses ett företag, ett användarföretag och en annan aktör som köper tjänster av det utstationerande företaget. Med uppdragsgivare och beställare avses i detta sammanhang samma sak.

Säkerställande av rätten att arbeta som uppdragsgivare/beställare

Uppdragsgivaren är skyldig att försäkra sig om den utländska avtalspartnerns arbetstagares rätt att arbeta när de arbetar i Finland i entreprenad- eller underentreprenadarbete, som hyrd arbetskraft eller som företagsintern förflyttning. Dessutom ska uppgifterna om rätten att arbeta förvaras i två år efter att arbetet har upphört. Med uppdragsgivare avses den som låter utföra entreprenaden eller underentreprenaden eller arbetet.

Beställarens skyldighet att lämna uppgifter om inlämnad utstationeringsanmälan

Beställaren ska meddela företaget som utstationerar arbetstagare till Finland att företaget ska göra en anmälan om utstationeringen till arbetarskyddsmyndigheten. Beställaren kan uppfylla skyldigheten genom att i sitt avtal inkludera ett omnämnande av anmälningsskyldigheten. Om det inte finns något skriftligt avtal kan beställaren till exempel per e-post visa att hen har sett till att det utstationerande företaget är medvetet om anmälningsskyldigheten.

Beställarens skyldighet att lämna uppgifter om att utse en företrädare

Beställaren ska informera det utstationerande företaget om skyldigheten att utse en företrädare. Beställaren kan fullgöra sin skyldighet genom att i sitt avtal inkludera ett omnämnande av skyldigheten att utse en företrädare. Avtalsparterna ingår dock inte alltid skriftliga avtal. Därför kan beställaren även på annat sätt, till exempel per e-post, visa att hen har sett till att det utstationerande företaget känner till skyldigheten att utse en företrädare och skyldigheterna som gäller det.

Lämnande av uppgifter om hyrt arbete till det utstationerande företaget

Om beställaren är bemanningsföretagets användarföretag, ska beställaren lämna det utstationerande företaget de uppgifter som behövs för att det ska kunna fullgöra sina arbetsgivarskyldigheter vid hyrt arbete.

Användarföretaget, dvs. beställaren, ska också meddela om ändringar i arbetsstället så att det utstationerande företaget som är arbetsgivare kan fullgöra sina arbetsgivarskyldigheter. Användarföretaget ska meddela arbetsgivarföretaget om en utstationerad hyrd arbetstagare flyttas till att arbeta:

  • under ledning eller tillsyn av ett annat företag i Finland eller utomlands
  • för användarföretaget vid ett annat arbetsställe utomlands.

Beställarens skyldighet att lämna uppgifter till arbetarskyddsmyndigheten

Arbetarskyddsmyndigheten har rätt att av beställaren få alla uppgifter och handlingar som beställaren ska upprätta, förvara eller utlämna. Arbetarskyddsmyndigheten har dessutom rätt att av en beställare som under de senaste 12 månaderna har stått i avtalsförhållande till det utstationerande företaget få de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.

Lämnande av uppgifter till beställaren

Enligt lagen om utstationering av arbetstagare ska beställaren av det utstationerande företaget som är beställarens avtalspartner få en utredning om hur arbetstagarens sociala trygghet fastställs Lagen förpliktar det utstationerande företaget som är arbetsgivare att lämna en utredning till beställaren innan arbetstagarna börjar arbeta i Finland. Med utredningar som gäller fastställandet av den sociala tryggheten avses här intyg över pensions- och olycksfallsförsäkring, till exempel A1-intyg. Bestämmelser om beställarens utredningsskyldighet finns i beställaransvarslagen.