Utbildningskrav vid hantering av diisocyanater - Sisältö

Användning av diisocyanater förekommer inom flera olika branscher och tillämpningsområden, bland annat vid tillverkning av polyuretanplast. Många diisocyanater är sensibiliserande och kan till exempel orsaka allvarlig astma hos dem som är exponerade för dessa ämnen i sitt arbete.

Beslut om begränsningar för personer som hanterar diisocyanater

Användningen av vissa kemikalier kan medföra risker för människor eller miljön. Enligt Europeiska unionens kemikalielagstiftning är det möjligt att i sådana situationer besluta om förbud eller begränsningar.

Europeiska kommissionen har beslutat om utbildningskrav för industriell eller professionell användning av diisocyanater. Begränsningen för användningen av diisocyanater och motiveringarna till den finns i kommissionens förordning (EU) 2020/1149, där begränsningen finns i post 74 i bilaga XVII till REACH-förordningen (EU) 1907/2006).

Diisocyanater som omfattas av REACH-begränsningen

Reach-begränsningens definition av diisocyanater är: O=C=N–R–N=C=O. I definitionen är R ett alifatiskt eller aromatiskt kolväte av ospecificerad längd. Utbildningskravet i REACH-begränsningen omfattar alla diisocyanater där koncentrationen överstiger 0,1 viktprocent.

Nedan finns några exempel på diisocyanater som omfattas av REACH-begränsningens utbildningskrav.

  • MDI Metylendifenyldiisocyanat
  • TDI Toluendiisocyanat
  • HDI Hexametylen-1,6-diisocyanat
  • IPDI Isoforondiisocyanat
  • NDI Naftalen-1,5-diisocyanat

Krav på utbildningen

REACH-begränsningen ställer olika krav på utbildningens innehåll beroende på kemikaliens användningsändamål. I begränsningen står det detaljerat vad utbildningen ska innehålla. I REACH-begränsningen framgår också att ”Utbildningen ska utföras av en expert inom säkerhet och hälsa på arbetsplatsen som erhållit sin kompetens genom relevant yrkesutbildning”.

Frågor och svar om utbildningen

Utbildningskrav vid hantering av diisocyanater - Plussasisällöt