Byggarbetsplatsspecifika kranförartillstånd - Yleistä

I Finland behövs en lämplig yrkesexamen eller en behövlig del av en sådan för att köra följande kranar:

 • mobilkranar vars lyftkapacitet överstiger 5 ton
 • tornkranar vars lastmoment överstiger 25 tonmeter
 • lastkranar vars lastmoment överstiger 25 tonmeter och som är avsedda att användas huvudsakligen till annat än lastning och lossning av fordon.

Kranförarens arbete i Finland för utövas av personer som har en lämplig finsk yrkesexamen, eller har avlagt en behövlig del av en sådan. Dessutom får kranförarens arbete utövas av personer som har beviljats tillstånd genom erkännande av utländska examen eller via ansökan om tillstånd för en specifik byggarbetsplats.

Erkännande av examen och arbetsplatsspecifika tillstånd beviljas av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland (senare arbetarskyddsmyndighet). Handläggningstiden för arbetsplatsspecifik dispens beror på kvaliteten och innehållet i ansökan. I allmänhet handläggs ansökan om dispens inom fyra veckor från mottagande av ansökan. Ansökan om erkännande av examen avgörs inom fyra månader från framförande av begärda handlingar.

Närmare information om kranförares yrkesexamina finns på sidan Maskiner och arbetsredskap:  Maskinoperatörers kompetens.

Ansökan om arbetsplatsspecifik dispens

Behörighetskraven för kranförare kan frångås genom att ansöka om arbetsplatsspecifik dispens. Arbetsplatsspecifik dispens måste grundas på ett säkerhetsskäl för att använda kranförare som inte har en lämplig yrkesexamen eller en behövlig del av en sådan som avlagts i Finland. Sådana är exempelvis fall där arbetsprestationerna kräver specialkompetens av kranföraren, såsom installationer vid vindkraftverk och då sådan prestation kräver kommunikation mellan kranföraren och installationsgruppen på ett gemensamt språk.

Ansökan kan lämnas på blanketten Ansökan om tillstånd att köra kran på en specifik byggarbetsplats (pdf). Ansökan ska lämnas per brev eller e-post till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionalförvaltningsverket i Södra Finland, vars adresser framgår på sidan Kontaktinformation: Södra Finland.

Ansökan om tillstånd ska omfatta följande uppgifter:

 • uppgifter om kranföraren (födelsetid, nationalitet, kopia av kranförarkortet, utredning över kranförarutbildningen och utbildningens innehåll samt yrkeserfarenhet om kranarbete)
 • uppgifter om huvudentreprenören
 • byggarbetsplatsens adress
 • arbetsuppdragets längd (tidpunkt då arbetet inleds och avslutas)
 • uppgifter om kranen som används
 • faktureringsadress.

När de krav som ställs uppfylls beviljar ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland tillstånd att köra kranen för den tid som byggarbetsplatsen varar. För handläggningen av ansökan om tillstånd tas en avgift på 410 euro ut.

Ansökan om erkännande av utländsk examen

En person som har utfört en utländsk examen för kranförare kan ansöka om erkännande av utländsk examen. Arbetarskyddsmyndigheten kan vid erkännandet av yrkeskvalifikationer utfärda ett krav om att sökande ska göra ett lämplighetsprov eller genomgå en anpassningsperiod på högst tre år. En handläggningsavgift på 660 euro tas ut för erkännande av examen.

Arbetarskyddsmyndigheten kan kräva översättningar av bifogade handlingar som är på annat språk än finska eller svenska. I allmänhet kräver myndigheten att översättningarna är på finska eller svenska och att de upprättats av en auktoriserad översättare.

Ansökan om erkännande av utländsk examen kan göras med denna ansökningsblankett Tillståndsansökan om erkännande av utländsk examen (pdf). Ansökan skickas per brev eller e-post till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland, vars adresser finns på sidan Kontaktinformation: Södra Finland.

Tillståndsansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • uppgifter om kranföraren (födelsetid, nationalitet, kopia av kranförarkortet, utredning över kranförarutbildningen och utbildningens innehåll samt om kranarbete)
 • faktureringsadress.