Tillverkare - Alasivu

Tillverkaren ansvarar för maskinens överensstämmelse med kraven och säkerhet. Om tillverkarens skyldigheter föreskrivs i statsrådets förordning om maskiners säkerhet (maskinförordningen). Enligt den ska maskintillverkaren eller dennes befullmäktigade representant innan maskinen tillhandahålls eller tas i eget bruk

 • ska utreda bestämmelserna som gäller maskinen 
 • ska göra en riskbedömning av maskinen (SFS-EN ISO 12100:2010, 14121-1 och -2)
 • ska säkerställa att maskinen uppfyller de väsentliga hälso- och säkerhetskrav som är tillämpliga på den (bilaga I till maskinförordningen 400/2008)
 • ska säkerställa att maskinens tekniska tillverkningsdokumentation är tillgänglig (del A i bilaga VII till förordningen)
 • ska förse maskinen med nödvändiga uppgifter (t.ex. anvisningar)
 • ska bedöma maskinens överensstämmelse med kraven enligt 7 § i förordningen (400/2008)
 • ska upprätta EG-försäkran om överensstämmelse med kraven och se till att den levereras med maskinen (punkt A i bilaga II till förordningen)
 • ska fästa en CE-skylt på maskinen (bilaga III till förordningen).

Förfarande för typbesiktning av maskinens överensstämmelse med kraven (maskiner enligt bilaga IV)

Tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant ska säkerställa att de maskiner samt den skydds- och säkerhetsutrustning (t.ex. vissa maskiner för bearbetning av trä och metaller, fordonslyftar och sopbilar) som räknas upp i bilaga IV till maskinförordningen stämmer överens med kraven genom särskilt förfarande.

Detta förfarande ska framgå av dessa maskiners EG-försäkran om överensstämmelse, och därför ska det innehålla något av följande tre uppgifter:

 • harmoniserade standarder som tillämpats i tillverkningen av maskinen och som omfattar maskinens alla väsentliga hälso- och säkerhetskrav
 • numret på EG-typkontrollintyget och namn på, adress till och identifikationsnummer för det anmälda organ som utfärdat intyget
 • namn på, adress till och identifikationsnummer för det anmälda organ som godkänt systemet för fullständig kvalitetssäkring.

Vid behov kan en inspektör be en finländsk tillverkare, importör eller säljare att lämna in EG-typkontrollintyget över maskinen för granskning för att kontrollera att det fortfarande är i kraft och entydigt kan kopplas ihop med märkningarna på och dokumentationen om ifrågavarande maskin. Dessutom kan det finnas skäl att via Europeiska kommissionens nättjänst kontrollera att någon medlemsstat har anmält ifrågavarande organ för att utföra besiktningar av ifrågavarande maskintyp eller att godkänna fullständiga kvalitetssäkringssystem.

När maskinen tillverkas ska man beakta att till exempel maskindirektivet (2006/42/EG) har satts i kraft genom en motsvarande förordning av statsrådet (400/2008), men att frågor som gäller användningen kommer från medlemsstaternas nationella bestämmelser, till exempel periodiska besiktningar av billyftanordningar.   

Maskinens tekniska tillverkningsdokumentation

Genom maskinens tekniska tillverkningsdokumentation visar tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant att maskinen överensstämmer med de krav som ställs på den. De ska också se till att myndigheterna har tillgång till dokumentationen. Kraven på den räknas upp i del A i bilaga VII till maskinförordningen.

Dokumentationen behöver inte nödvändigtvis finnas materiellt eller alltid tillgänglig inom Europeiska unionen. Tillverkaren ska dock alltid se till att någon person eller något företag inom Europeiska unionen på begäran kan sammanställa och lämna den till myndigheterna. Namnet på och adressen till personen eller företaget ska uppges i EG-försäkran om överensstämmelse med kraven. Om en behörig myndighet inte på sakliga grunder får den begärda tekniska dokumentationen eller delar av den kan denne misstänka att maskinen inte överensstämmer med väsentliga hälso- och säkerhetskrav.

Till exempel om en arbetarskyddsinspektör har upptäckt sådana riskfaktorer som i allmänhet har eliminerats i motsvarande maskiner kan inspektören begära information av den finländska tillverkaren eller säljaren om hur ifrågavarande risker har bedömts och minskats. Å andra sidan ska tillverkaren försäkra sig om hållfastheten hos maskiner och anordningar som används för lyft genom test eller kalkyler, och om inspektören har misstankar om en sådan maskins hållfasthet kan denne be om testresultaten och hållfasthetskalkylerna.