Arbetstid - Utökad flextid - Yleistä

Utökad flextid passar för bland annat IT-arbete samt arbete som inte är bundet till en bestämd tid eller arbetsplats.

Användning av utökad flextid grundar sig på ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Utökad flextid kan avtalas för uppgifter där minst halva arbetstiden är sådan att arbetstagaren självständigt kan bestämma över arbetstidens förläggning och platsen där arbetet utförs. Arbetstid som motsvarar utökad flextid kan avtalas i kollektivavtal. Den utökade flextid som avses i arbetstidslagen kan man dock avtala om obehindrat av kollektivavtal.

Vad är förutsättningarna för ibruktagande?

Utökad flextid kan endast avtalas för arbetsuppgifter av ett visst slag. Det rör sig om uppgifter som inte huvudsakligen är bundna till någon särskild tid på dygnet, veckodag eller fysisk arbetsplats. Det huvudsakliga tillämpningsområdet är IT-arbete. Det är också möjligt att använda utökad flextid i andra typer av arbete som inte är bundna till någon bestämd tid eller plats där arbetet ska utföras. Det kan handla om bland annat krävande expertarbete och försäljningsarbete. Dessutom måste det handla om en uppgift där arbetstagaren självständigt kan bestämma över arbetstidens förläggning och arbetsplats för minst hälften av arbetet. Utökad flextid kan inte avtalas för uppgifter där arbetsgivaren regelmässigt bestämmer tid och plats för arbetet. 

Vad måste avtalas och hur?

Avtal om utökad flextid ska ingås skriftligen. Avtalet kan göras i samband med att anställningsavtal ingås eller under anställningens gång. Ett skriftligt avtal om utökad flextid ersätter också arbetsskiftsförteckningen i fallet där avtalet innehåller principer för hur arbetstiden ska förläggas.

I avtalet ska enas om

  • dagarna då arbetstagaren får förlägga arbetstiden
  • förläggningen av veckoledigheten
  • eventuell fast arbetstid som inte får förläggas mellan kl. 23 – 06
  • arbetstiden som ska tillämpas efter att avtalet om utökad flextid upphör.

Utgångspunkten är att arbetet ska utföras endast på vardagar. Det är också möjligt att avtala om att arbetet ska utföras fler än fem dagar i veckan. På motsvarande sätt kan man avtala om fyra dagars arbetsvecka. Gällande veckovilan kan man t.ex. avtala att arbetstid inte ska förläggas på söndagar eller någon annan veckodag.

Vad betyder det att avtala om eventuell fast arbetstid?

Arbetsgivaren kan ha behov av att tidvis förutsätta arbetstagarnas närvaro eller tillgänglighet även vid utökad flextid. I så fall kan fast arbetstid vid behov avtalas för en del av dagen eller en viss dag i veckan. Fast arbetstid får inte förläggas mellan klockan 23 och 06, vilket är nattarbete.

Kan ett avtalsvillkor för utökad flextid sägas upp?

Utökad flextid är en arbetstidsform som förutsätter tillit. Därför kan arbetstidsvillkor för utökad flextid sägas upp av bägge sidor om arbetsgivaren eller arbetstagaren anser att det inte längre finns förutsättningar för utökad flextid. Ett avtalsvillkor för utökad flextid kan sägas upp så att det upphör i slutet av perioden som följer på innevarande utjämningsperiod. 

Vad betyder utjämningsperiod?

Utjämningsperiod är den tidsperiod inom vilken arbetstagarens veckoliga arbetstid ska jämnas ut. Arbetstagarens veckoliga regelbundna arbetstid får vid utökad flextid vara i snitt högst 40 timmar under en tidsperiod på fyra månader. 

Hur följer arbetsgivaren upp att arbetstiden och veckovilan efterlevs?

Arbetstagare med utökad flextid ska förse arbetsgivaren med en förteckning över genomförda regelbundna arbetstimmar för varje lönebetalningsperiod. I förteckningen ska arbetstider och veckovila framgå för varje vecka. Arbetstiderna som arbetstagaren rapporterar förs av arbetsgivaren in i arbetstidsbokföringen. I samband med det genomförs uppföljningen av arbetstagarens vilotider och maximala arbetstid.

Arbetstid - Utökad flextid - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Om du håller på att ingå ett avtal om utökad flextid

Se till att avtalet är skriftligt. Avsikten med utökad flextid är inte att utöka arbetstiden, utan att möjliggöra en friare förläggning av arbetstiden under utjämningsperioden. Även vid utökad flextid regleras den genomsnittliga arbetstidens maximala längd. Se alltså själv till att din arbetstid inte överskrider ett genomsnitt på 40 timmar i veckan under en tidsperiod på en månad. Se också till att du i enlighet med avtalet förser arbetsgivaren med en förteckning över genomförda regelbundna arbetstimmar för varje lönebetalningsperiod. I arbetstidsuppgifterna ska arbetstider och veckovila framgå för varje vecka.

Arbetstid - Utökad flextid - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Förläggning av arbetstid vid utökad flextid 

Även fast utgångspunkten är att arbete bara ska utföras på vardagar kan man i avtalet om utökad flextid avtala om söndagsarbete. Ersättningen fastställs utifrån huruvida arbetstagaren själv har möjlighet att fritt välja att förlägga arbetstiden till söndagar. Om arbetstagaren själv väljer att arbeta på en söndag istället för på en vardag betalas normal lön för arbete som utförts på en söndag. Om arbetsgivaren kräver arbete på en söndag ska söndagsersättning alltid utbetalas för det.

Korrekt arbetstidsbokföring

Vid utökad flextid är det arbetstagarens uppgift att förse arbetsgivaren med en förteckning över ordinarie arbetstimmar i enlighet med er överenskommelse. I arbetstidsuppgifterna ska arbetstidens längd för varje vecka samt veckovilan framgå. Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att arbetstagaren lämnar in uppgifterna i fråga, eftersom arbetsgivaren är skyldig att föra arbetstidsbokföring utifrån de inlämnade uppgifterna.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?