Toiminta - Valvontapyyntöjen käsittely

Vi riktar arbetarskyddsinspektionerna till arbetsplatserna i huvudsak på basis av de årliga målen i resultatavtalet. Vi förrättar också inspektioner på basis av kontakter från arbetsgivare, arbetarskyddsfullmäktige, arbetstagare eller andra personer.

Vilken typ av begäran leder till åtgärder?

När vi får en anmälan där man misstänker att en arbetsplats bryter mot lagstiftningen och att det finns en omedelbar risk för liv eller hälsa, gör vi om möjligt en inspektion utan dröjsmål. Olycksfall i arbetet som lett till dödsfall eller svår skada undersöks brådskande.

Allvarliga olycksfall i arbetet undersöks brådskande.

I fråga om andra anmälningar och begäran prövas tillsynsbehovet och ett lämpligt förfaringssätt från fall till fall. Vi vidtar åtgärder med anledning av relevanta anmälningar och begäranden som omfattas av arbetarskyddsmyndighetens behörighet. I vissa fall kan vi i stället för en inspektion till exempel ge råd om hur bestämmelserna ska tolkas.

Anmälaren informeras om vilka åtgärder kontakten leder till. Anmälarens identitet och uppgift om att tillsynsåtgärden vidtas på basis av anmälan hemlighålls. Vi kan dock avslöja identiteten för arbetsgivaren om det är nödvändigt för tillsynen och anmälaren ger sitt skriftliga samtycke till detta till exempel med en blankett för begäran om tillsyn. Sådana ärenden gäller ofta till exempel anställningsförhållanden, trakasserier, arbetstagarens psykosociala belastning och diskriminering. Dylika ärenden kan inte på grund av deras karaktär övervakas utan att anmälan avslöjas.

Begäran om tillsyn i ett anställningsärende som gäller en enskild arbetstagare kan göras med blanketten för begäran om tillsyn av ärenden som gäller anställningsförhållanden. I ett trakasseri- eller diskrimineringsärende som gäller en enskild arbetstagare samt i ett ärende som gäller psykosocial belastning ska man i första hand kontakta vår telefonrådgivning för att bedöma behovet av att övervaka ärendet. Den som ringer får nödvändiga anvisningar och blanketter från telefonrådgivningen för att anhängiggöra sitt ärende. Närmare information om arbetarskyddsmyndighetens tillsynsprocess i en enskild arbetstagares ärende finns i våra tillsynsanvisningar under punkten "kundinitierad tillsyn".

Vilken typ av begäranden leder i allmänhet inte till åtgärder?

I allmänhet vidtar vi inga tillsynsåtgärder om det har gått en lång tid sedan den misstänkta försummelsen, om orsaken inte längre kan konstateras eller om det finns grundad anledning att misstänka att tillsynsåtgärderna inte har någon väsentlig inverkan på saken. Om försummelsen är straffrättsligt preskriberad utreds inte enskilda fall. Även i ett fall där försummelsen håller på att straffrättsligt preskriberas kan man konstatera att det inte är ändamålsenligt att utreda ärendet. Vi vidtar inte heller tillsynsåtgärder i situationer där en tidigare anmälan om ärendet har gjorts och det av den nya anmälan inte framgår någon väsentlig ny information.

Till arbetarskyddsmyndighetens uppgifter hör till exempel inte att beräkna eller ansöka om lönefordran.

Om vi inte vidtar tillsynsåtgärder i ett anhängigt och registrerat ärende, utarbetas ett behandlingsavgörande. I behandlingsavgörandet motiveras orsakerna till varför inga åtgärder vidtas och avgörandet skickas till anmälaren.

Vi får också anmälningar om ärenden som arbetarskyddsmyndigheten inte har behörighet att behandla. Sådana ärenden är till exempel ärenden som gäller intressebevakning för en enskild arbetsgivare eller arbetstagare och som är privaträttsliga tvistemål. Arbetarskyddsmyndigheten granskar inte heller planer som gäller konstruktioner i arbetslokaler som är under byggnad, arbetsmiljön eller maskiners konstruktioner. Det hör inte heller till arbetarskyddsmyndighetens uppgifter att ge förhandsutlåtanden i andra ärenden.

Om det anmälda ärendet inte hör till arbetarskyddsmyndighetens behörighet, strävar vi efter att ge råd om hos vilken instans anmälaren kan utreda ärendet.