Arbetsgivarens skyldigheter - Alasivu

Arbetarskyddslagen utgår från att arbetsplatserna främjar arbetets säkerhet och hälsa på eget initiativ. Säkerheten måste ledas och därför kräver lagen att arbetsgivaren tar ett övergripande ansvar för arbetarskyddet. Arbetsgivaren ansvarar med andra ord för allt arbetarskydd på arbetsplatsen.

Arbetsgivarens skyldighet att utreda och bekämpa riskerna i arbetet 

Arbetarskyddslagen förutsätter att arbetsgivaren kontinuerligt övervakar arbetsmiljön och identifierar de risker och missförhållanden som är karaktäristiska för branschen och arbetsplatsen. Om arbetsgivaren inte har tillräcklig sakkunskap ska externa experter användas.

Arbetsgivaren måste utreda och bekämpa olyckor, hälsorisker och andra tillbud. Man ska också följa upp effekterna på hälsa och säkerhet i arbetet av de åtgärder som vidtagits och vid behov vidta ytterligare åtgärder.

Dessutom måste arbetsgivaren introducera arbetstagaren i arbetsplatsens förhållanden och korrekta arbetsmetoder.

Arbetssäkerhet ska beaktas redan i planeringen

Arbetsgivaren är skyldig att beakta arbetarskyddet redan i planeringsskedet. Arbetsmiljön och arbetet ska planeras så att det är säkert och hälsosamt. 

Med arbetsmiljö avses

 • arbetsplatsens strukturer, arbetslokaler, arbets- och produktionsmetoder
 • användning av maskiner, verktyg och annan utrustning som används i arbetet
 • användningen av hälsofarliga ämnen. 

Dessa skall vara lämpliga för det avsedda ändamålet och uppfylla kraven i arbetarskyddslagstiftningen.

Vid behov ska arbetstagarens personliga förutsättningar (t.ex. hälsotillstånd, kroppsbyggnad, stresstålighet och fysiologiska förändringar vid åldrande) också beaktas i planeringen. 

Utöver arbetsmiljön ska de anställdas allmänna fysiska och mentala egenskaper beaktas vid planeringen och dimensioneringen av arbetet. Dessutom måste arbetsgivaren vidta anpassningsåtgärder till exempel för att stödja anställda med nedsatt arbetsförmåga i enlighet med diskrimineringslagen.

Planeringen av arbetsmiljön samt planeringen och dimensioneringen av arbetet blir också aktuellt när en arbetares hälsa äventyras på grund av belastning genom arbetet. Arbetsgivaren måste då utreda och eliminera eller minska risk som beror på belastningsfaktorerna. Åtgärder måste vidtas så snart arbetsgivaren har fått kännedom om saken. 

Arbetsgivaren bör utnyttja expertis inom hälso- och sjukvård vid planeringen av arbetsmiljön och arbetet.

De som ansvarar för arbetarskyddet måste ha tillräcklig behörighet och förutsättningar

På små arbetsplatser övervakar och leder företagaren personligen sina underordnades arbete. Då ligger ansvaret för arbetarskyddet hos företagaren själv. På större arbetsplatser ligger ansvaret oftast hos den som har befogenhet att fatta beslut i frågan. Ofta delar arbetsgivaren på befogenheterna att leda arbetet och överför också ansvar och befogenheter att fatta beslut till cheferna. Detta gäller även delat arbetarskyddsansvar: arbetsgivaren kan tilldela en annan person att utföra uppgifter som i arbetarskyddslagen fastställs som en arbetsgivarplikt.

Vid en överföring av arbetarskyddsansvar måste arbetsgivaren samtidigt klargöra vad överförandet av ansvar innebär. Vid definitionen av uppgiften måste man beakta åtminstone arbetsgivarens verksamhetsområde, verksamhetens art och arbetsplatsens storlek. Arbetsgivaren måste se till att de personer som ansvarar för arbetarskydd på arbetsplatsen

 • har den kompetens som uppdraget kräver
 • får tillräcklig introduktion och handledning för sina uppgifter
 • har fullständiga och ändamålsenliga förutsättningar för att fullgöra uppgifterna (t.ex. tillräckliga befogenheter, dvs. rätt att avgöra och fatta beslut).

En viktig uppgift för arbetarskyddschefen är att hjälpa arbetsgivaren och cheferna att skaffa sakkunskap om arbetarskydd. 

Ansvariga för arbetarskyddet är den högsta ledningen, ledningen på mellannivå och arbetsledningen tillsammans

Chefskåren kan delas in i tre grupper: den högsta ledningen, ledningen på mellannivå och arbetsledningen.

Högsta ledningen avser verkställande direktör och direktörer som direkt lyder under honom eller henne. Den högsta ledningens uppgift i arbetarskyddet är exempelvis att

 • ansvara för att arbetarskyddsfrågorna har organiserats på arbetsplatsen såsom lagen kräver
 • ge allmänna bestämmelser angående arbetarskydd
 • säkerställa de materiella förutsättningarna för genomförandet av tillsynssystemet och arbetarskyddet
 • ta hand om val och utbildning av kompetenta chefer.

Med ledning på mellannivå avses avdelningschefer eller personer i motsvarande ställning. Mellanledningens uppgift i arbetarskyddet är exempelvis att

 • utarbeta anvisningar för arbetssäkerhet
 • se till att arbetsledningen har beredskap för arbetsvägledning och introduktion
 • säkerställa att utrustningen som inskaffas är säker och lagenlig samt övervaka användningen av den
 • organisera den praktiska tillsynen av arbetarskydd så att arbetsledningen vet vilken del av arbetsplatsen, vilken utrustning och vilka personer de ska övervaka
 • säkerställa att arbetsledningen tar hand om den praktiska tillsynen
 • förmedla information om arbetssäkerhet.

Arbetsledning avser de chefer som utövar omedelbar tillsyn och leder de arbetstagarna. Till arbetsledningen hör i allmänhet endast sådana uppgifter som kan skötas av en chef som dagligen rör sig på arbetsplatserna och delar ut arbetsuppgifter. Arbetsledningens arbetarskyddsuppgifter indelas i förhållanden som ska övervakas och saker som ska läras ut till underordnade. Arbetsledningens uppgift i arbetarskyddet är exempelvis att

 • övervaka arbetsförhållanden
 • övervaka maskiner, utrustning och redskap
 • övervaka arbetssätt och -metoder och enskilda personers verksamhet
 • övervaka allmän ordning
 • eliminera identifierade faror
 • skydda arbetstagare från faror (t.ex. övervakning av användningen av personlig skyddsutrustning)
 • utbilda anställda i säkra arbetsmetoder och övervaka att de tillämpas
 • handleda underordnade
 • säkerställa att arbetstagaren har tillräcklig utbildning och kompetens för att kunna utföra ett visst arbete på ett säkert sätt.

Arbetarskyddsansvar på en gemensam arbetsplats

Med gemensam arbetsplats avses en sådan arbetsplats där arbetstagare för flera olika arbetsgivare eller egenföretagare arbetar samtidigt. 

På en gemensam arbetsplats finns en arbetsgivare som utövar huvudsaklig bestämmanderätt och vars skyldighet är att

 • till andra arbetsgivare och deras arbetstagare samt till egenföretagare förmedla information om risker och olägenheter på arbetsplatsen, säkerhetsanvisningar och åtgärder som gäller brandskydd, förstahjälpen och evakuering samt om de personer som utsetts för dessa områden
 • samordna funktioner för arbetsgivare och egenföretagare på arbetsplatsen
 • organisera arbetsplatsens trafik och rörlighet
 • svara för den ordning och renhet som den allmänna säkerheten och hälsan på arbetsplatsen förutsätter
 • svara för övrig allmän planering av arbetsplatsen
 • svara för den allmänna säkerheten och hälsan i arbetsförhållandena. 

På motsvarande sätt är andra arbetsgivare och egenföretagare skyldiga att

 • informera arbetsgivaren med den huvudsakliga bestämmanderätten samt andra arbetsgivare om de olägenheter och riskfaktorer som deras arbete kan orsaka
 • för sin del se till att verksamheten inte äventyrar andras hälsa eller säkerhet på arbetsplatsen.

Dessutom måste varje arbetsgivare ta hand om sina egna anställda i enlighet med skyldigheterna i arbetarskyddslagen.

Föreskrifterna som gäller en gemensam arbetsplats anges i arbetarskyddslagens sjätte kapitel, där även verksamhetssätt för en gemensam byggarbetsplats finns separat. Arbetarskyddssamarbetet på en gemensam arbetsplats regleras däremot i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen.

Arbetarskyddsansvar i en industri- eller affärshall

Ibland kan flera arbetsgivare eller egenföretagare arbeta i samma industri- eller affärshall eller motsvarande enhetligt utrymme, men inte en enda arbetsgivare med huvudsaklig bestämmanderätt. 

Arbetsgivare och egenföretagare som är verksamma i ett sådant utrymme är skyldiga att informera varandra

 • om olägenheter och riskfaktorer som upptäckts och de åtgärder som vidtagits för att undanröja dem
 • nödvändig samordning av verksamheten.

Inbördes samarbete kan exempelvis belysa behovet av att fastställa gemensamma trafikregler eller behovet av att komma överens om hur man gemensamt ska bekämpa risken för våld mot arbetstagare.

Utöver de gemensamma förpliktelserna ska varje arbetsgivare sörja för egna arbetstagare enligt de förpliktelser som följer av arbetarskyddslagen.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?