Vastuut työsuojelussa - Työnantajan velvollisuudet

Työturvallisuuslain lähtökohta on, että työpaikat edistävät työn turvallisuutta ja terveellisyyttä oma-aloitteisesti. Turvallisuutta on johdettava, ja tästä syystä laki edellyttää työnantajalta laajaa huolehtimisvastuuta työsuojelusta. Työnantaja siis vastaa kaikesta työpaikan työsuojelusta.

Työnantajalla velvollisuus selvittää ja torjua työn vaaroja 

Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja tarkkailee jatkuvasti työympäristöä ja tunnistaa toimialalle ja työpaikalle ominaiset vaara- ja haittatekijät. Jos työnantajalla ei ole riittävää asiantuntemusta, on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita.

Työnantajan on selvitettävä tapaturmat, terveysvaarat ja muut vaaratilanteet ja torjuttava niitä. On myös tarkkailtava toteutettujen toimien vaikutusta työn terveellisyyteen ja turvallisuuteen ja ryhdyttävä tarvittaessa lisätoimiin.

Lisäksi työnantajan on perehdytettävä työntekijänsä työpaikan oloihin ja oikeisiin työmenetelmiin.

Työturvallisuus huomioitava jo suunnittelussa

Työnantajalla on velvollisuus ottaa työsuojelu huomioon jo suunnitteluvaiheessa. On suunniteltava työympäristö ja työ turvalliseksi ja terveelliseksi. 

Työympäristöllä tarkoitetaan

 • työpaikan rakenteita, työtiloja, työ- ja tuotantomenetelmiä
 • työssä käytettävien koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden käyttöä
 • terveydelle vaarallisten aineiden käyttöä. 

Näiden pitää olla aiottuun tarkoitukseen soveltuvia ja vastata työsuojelulainsäädännön vaatimuksia.

Suunnittelussa on otettava tarvittaessa huomioon myös työntekijän henkilökohtaiset edellytykset (esim. terveydentila, ruumiinrakenne, paineensietokyky ja ikääntymiseen liittyvät fysiologiset muutokset). 

Työympäristön ohella on työn suunnittelussa ja mitoituksessa otettava huomioon työntekijöiden yleiset fyysiset ja henkiset ominaisuudet. Lisäksi työnantajan on tehtävä mukautustoimia esimerkiksi osatyökykyisten työntekijöiden tukemiseksi yhdenvertaisuuslain perusteella.

Työympäristön suunnittelu ja työn suunnittelu ja mitoitus tulevat kyseeseen myös silloin, kun työntekijän terveys vaarantuu työssä kuormittumisen vuoksi. Työnantajan on silloin selvitettävä kuormitustekijöistä johtuva vaara sekä poistettava tai vähennettävä sitä. Toimiin on ryhdyttävä välittömästi, kun asia on tullut työnantajan tietoon. 

Työnantajan kannattaa hyödyntää terveyshuollon asiantuntemusta työympäristön ja työn suunnittelussa.

Työsuojelusta vastaavilla oltava riittävä pätevyys ja edellytykset

Pienillä työpaikoilla yrittäjä henkilökohtaisesti valvoo ja johtaa alaistensa työtä. Silloin vastuu työsuojelusta on yrittäjällä itsellään. Isommilla työpaikoilla vastuu kuuluu yleensä sille, jolla on käytännön päätäntävalta asiassa. Usein työnantaja jakaa työnjohtovaltaa ja siirtää myös vastuuta ja päätäntävaltaa esimiehille. Tämä koskee myös työsuojeluvastuun jakamista: työnantaja voi asettaa toisen henkilön hoitamaan tehtäviä, jotka on työturvallisuuslaissa säädetty työnantajan velvollisuudeksi.

Siirtäessään työsuojeluvastuuta työnantajan on samalla tehtävä selväksi, mitä vastuun siirto sisältää. Tehtävämäärittelyssä on huomioitava ainakin työnantajan toimiala, toiminnan luonne ja työpaikan koko. Työnantajan on huolehdittava siitä, että työsuojelusta työpaikalla vastaavilla henkilöillä on

 • tehtävässä tarvittava pätevyys
 • riittävä perehdytys ja ohjeistus tehtäviinsä
 • kokonaisuudessaan asianmukaiset edellytykset tehtävien hoitamiseen (esim. riittävät toimivaltuudet eli oikeus tehdä ratkaisuja ja päätöksiä).

Työsuojelupäällikön tärkeä tehtävä on avustaa työnantajaa ja esimiehiä työsuojelun asiantuntemuksen hankinnassa. 

Työsuojelusta vastaavat ylin johto, keskijohto ja työnjohto yhdessä

Esimieskunta voidaan jakaa kolmeen ryhmään: ylin johto, keskijohto ja työnjohto.

Ylin johto tarkoittaa toimitusjohtajaa ja suoraan hänen alaisuudessaan olevia johtajia. Ylimmän johdon tehtävänä työsuojelussa on esimerkiksi

 • vastata siitä, että työsuojeluasiat on järjestetty työpaikan toiminnassa lain vaatimalla tavalla
 • antaa yleisiä työsuojeluun liittyviä määräyksiä
 • varmistaa valvontajärjestelmän ja työsuojelun toteutumisen aineelliset edellytykset
 • huolehtia pätevien esimiesten valinnasta ja kouluttamisesta.

Keskijohto tarkoittaa osastopäälliköitä tai vastaavassa asemassa olevia henkilöitä. Keskijohdon tehtävänä työsuojelussa on esimerkiksi

 • laatia työturvallisuusohjeita
 • varmistaa, että työnjohdolla on valmiudet työnopastukseen ja perehdyttämiseen
 • huolehtia hankittavien laitteiden turvallisuudesta ja lainmukaisuudesta sekä valvoa niiden käyttöä
 • organisoida käytännön työturvallisuusvalvonta, että työnjohto tietää, mitä työpaikan osaa, mitä laitteita ja keitä henkilöitä heidän on valvottava
 • valvoa, että työnjohto huolehtii käytännön valvonnasta
 • välittää työturvallisuustietoutta.

Työnjohto tarkoittaa niitä esimiehiä, jotka välittömästi valvovat ja johtavat työntekijöitä. Työnjohdolle kuuluvat yleensä vain ne tehtävät, jotka voi hoitaa sellainen esimies, joka päivittäin liikkuu työpaikoilla ja jakaa työtehtäviä. Työnjohdon työsuojelutehtävät jakautuvat valvottaviin asioihin ja alaisille opetettaviin asioihin. Työnjohdon tehtävänä työsuojelussa on esimerkiksi

 • valvoa työoloja
 • valvoa koneita, laitteita ja välineitä
 • valvoa työtapoja ja -menetelmiä ja henkilöiden toimintaa
 • valvoa yleistä järjestystä
 • poistaa havaittuja vaarakohtia
 • suojata työntekijöitä vaaroilta (esim. henkilönsuojainten käytön valvonta)
 • opettaa alaisille turvalliset työtavat ja valvoa niiden noudattamista
 • ohjata alaisia
 • huolehtia siitä, että työntekijällä on riittävä koulutus ja osaaminen tietyn työn tekemiseksi turvallisesti.

Työsuojeluvastuu yhteisellä työpaikalla

Yhteisellä työpaikalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla työskentelee samaan aikaan tai peräkkäin usean eri työnantajan työntekijöitä tai itsenäisiä työnsuorittajia. 

Yhteisellä työpaikalla on niin sanottu pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja, jonka velvollisuus on

 • välittää muille työnantajille ja näiden työntekijöille sekä itsenäisille työnsuorittajille tiedot työpaikan vaara- ja haittatekijöistä, turvallisuusohjeista sekä palontorjuntaan, ensiapuun ja evakuointiin liittyvistä toimista ja niihin nimetyistä henkilöistä
 • yhteensovittaa työpaikalla toimivien työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien toiminnot
 • järjestää työpaikan liikenne ja liikkuminen
 • huolehtia työpaikan yleisen turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämästä järjestyksestä ja siisteydestä
 • huolehtia muusta työpaikan yleissuunnittelusta
 • huolehtia työolosuhteiden yleisestä turvallisuudesta ja terveellisyydestä. 

Vastaavasti muiden työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien velvollisuus on

 • tiedottaa pääasiallista määräysvaltaa käyttävälle työnantajalle sekä muille työnantajille niistä haitta- ja vaaratekijöistä, joita heidän työnsä voi aiheuttaa
 • omalta osaltaan huolehtia, että toiminta ei vaaranna muiden työpaikalla olevien terveyttä tai turvallisuutta.

Tämän lisäksi jokaisen työnantajan on huolehdittava omista työntekijöistään työturvallisuuslain velvoitteiden mukaisesti.

Yhteistä työpaikkaa koskevat säädökset ovat työturvallisuuslain kuudennessa luvussa, josta löytyvät erikseen myös yhteistä rakennustyöpaikkaa koskevat toimintatavat. Työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä yhteisellä työpaikalla säädetään taas laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta.

Työsuojeluvastuu teollisuus- tai liikehallissa

Joskus samassa teollisuus- tai liikehallissa tai vastaavassa yhtenäisessä tilassa voi työskennellä useampia työnantajia tai itsenäisiä työnsuorittajia, mutta ei yhtään pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa. 

Tällaisessa tilassa toimivilla työnantajilla ja itsenäisillä työnsuorittajilla on velvollisuus tiedottaa toisilleen

 • havaitsemistaan haitta- ja vaaratekijöistä ja niiden poistamiseksi tähtäävistä toimista
 • tarvittavasta toimintojen yhteensovittamisesta.

Keskinäinen yhteistoiminta voi tuoda esiin esimerkiksi tarpeen laatia yhteiset liikennesäännöt tai tarpeen sopia siitä, miten työntekijöihin kohdistuvaa väkivallan vaaraan torjutaan yhteisesti.

Yhteisten velvoitteiden lisäksi jokaisen työnantajan on huolehdittava omista työntekijöistään työturvallisuuslain velvoitteiden mukaisesti.