Työsuhteen tunnusmerkit - Ingressi

Joissakin tapauksissa työtehtäviä voi tehdä ilman, että kyseessä on työnantajan ja työntekijän välinen työsuhde. Työtä voi tehdä esimerkiksi yrittäjänä, harrastuksen osana tai perheenjäsenenä. Osapuolet eivät kuitenkaan voi sopia vapaasti siitä, ovatko he työsuhteessa vai ei, vaan asia on määritelty laissa. Jos työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät, kyse on työsuhteesta.

Sekä työn teettäjän että sen tekijän on tärkeä tietää, onko kyse työsuhteesta, sillä se vaikuttaa molempien oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Työsuhteen tunnusmerkit - Yleistä

Yleistä aiheesta

Työsopimuslain soveltamisala on niin sanottua pakottavaa oikeutta, eli kyse ei ole osapuolten valinnasta. Jos työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät, kyse on työsuhteesta. Tällöin sovellettavaksi tulee työlainsäädäntö kokonaisuudessaan. Tällä on huomattava merkitys työn teettäjän eli työsuhteessa työnantajan velvollisuuksiin, mutta myös työntekijän oikeuksiin.

Työlainsäädäntö on säädetty heikomman neuvotteluosapuolen suojaksi, eli työntekijää turvaavat esimerkiksi irtisanomisaika, sairausajan palkanmaksuvelvollisuus, työehtosopimukseen perustuva minimiansiotaso, työaikasuojelu ja erilaiset työturvallisuussäädökset. Tämän lisäksi työsuhteeseen kuuluvat työterveyshuolto sekä ammattitauti- ja tapaturmavakuutus.

Jos työtä tehdään esimerkiksi harrastuksen osana, perheenjäsenenä tai yrittäjänä, jää työn suorittaja ilman lain tarjoamaa suojaa.

Katso tallenne: Kevytyrittäjä vai työntekijä?

Verkkoseminaarissa autamme työn tarjoajia ja tekijöitä arvioimaan, milloin työtä voi tehdä esimerkiksi kevytyrittäjänä ja milloin kyseessä on työsuhde. Lue lisää ja katso verkkoseminaarin tallenne.

Tunnusmerkit

Työsuhteen arvioinnissa keskeisin säännös on työsopimuslain 1 luvun 1 §, jossa määritellään työsuhteen tunnusmerkit. Lain mukaan työsuhteesta on kysymys, kun työn tekeminen perustuu sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Työsuhteen tunnusmerkkejä ovat siis:

  • sopimus
  • henkilökohtainen työntekovelvoite 
  • työn tekeminen toisen lukuun
  • työstä saatava vastike eli tyypillisesti palkka
  • työn johto ja valvonta.

Kaikkien tunnusmerkkien tulee täyttyä, jotta kyse olisi työsuhteesta. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa työsuhteen olemassaolo arvioidaan kokonaisharkinnalla. Siinä otetaan huomioon työn tekemisen ehdot, työn tekemisen olosuhteet, osapuolten tarkoitus oikeussuhteen luonteesta (työsuhde/yrittäjäsuhde/joku muu) sekä muut osapuolten tosiasialliseen asemaan vaikuttavat seikat.

Ohje 10 kielellä: Oletko yrittäjä vai työntekijä?

Joskus on vaikea arvioida, onko kyseessä työsuhde vai ei. Viranomainen joutuu tekemään rajanvetoa erityisesti liittyen itsensä työllistämiseen eli niin sanottuun kevytyrittäjyyteen, harrastustoimintaan, perheen sisäiseen työskentelyyn tai erilaisiin sosiaalisen työnteon muotoihin (sosiaalipalvelut kuten tukityöllistäminen).

Varsinkin niiden voi olla vaikea hahmottaa omaa asemaansa työelämässä, jotka puhuvat heikosti suomea, ruotsia tai englantia. Heitä varten työsuojeluviranomainen on tehnyt ohjeen, joka löytyy useilla eri kielillä sivulta Oletko yrittäjä vai työntekijä?.

Alla kuvataan tarkemmin kutakin työsuhteen tunnusmerkkiä.

Työsuhteen tunnusmerkit - Plussat

Työsuhteen tunnusmerkit - Vaikka työsuhteella on laissa säädetty täsmällinen tunnusmerkistö

Vaikka työsuhteella on laissa säädetty täsmällinen tunnusmerkistö, saatetaan yksittäisten tunnusmerkkien tarkastelun jälkeen joutua arvioimaan kaikkia asiassa esille tulleita tosiseikkoja kokonaisuutena. Tämä johtuu siitä, että yksittäiset tunnusmerkit voivat täyttyä riippumatta siitä, tehdäänkö työtä työsuhteessa vai itsenäisenä yrittäjänä.

Työsuhteen tunnusmerkit - Plussa kokonaisarvioinnista

Työsuhteen tunnusmerkit - Onko työsuhteessa työn tekeminen rajoitetumpaa

Onko työsuhteessa työn tekeminen rajoitetumpaa kuin itsensä työllistäjänä?

Itsensä työllistäminen on hyvä tapa aloittaa yrittäminen, mutta kannattaa huomioida, mistä työntekijän oikeuksista silloin jää paitsi.

Moni luulee, että työsuhteessa työn tekeminen on aina automaattisesti rajoitetumpaa kuin yksinyrittäjänä. On kuitenkin hyvä huomata, että työlait mahdollistavat jo nykyisellään laajat sopimismahdollisuudet, kun niitä vain osataan käyttää.

Työsuhteeseen liittyvä kilpailevan toiminnan kielto, työajan sijoittelun kysymykset tai työstä saatava vastike ovat isolta osin sovittavissa työnantajan ja työntekijän välillä. Jopa irtisanomisaika on laajasti sovittavissa. Alan työehtosopimukset saattavat kuitenkin rajoittaa sopimista tarkemmin kuin laki.

Perheenjäsenen työskentely

Perheenjäsenen työtä ei aina arvioida suoraan työsuhteen tunnusmerkkien kautta, vaan kyse voi olla niin sanotusta perheoikeudellisella perusteella työskentelystä. Kyse on lähtökohtaisesti ei-ansiotyöstä, joka jää työsopimuslain soveltamisalan ulkopuolelle. Tällä viitataan ainakin aviopuolisoiden väliseen työskentelyyn, mutta perheoikeudellista työskentelyä voi olla myös samassa taloudessa asuvien lasten ja vanhempien välinen työskentely. Tätä pidemmälle perheoikeudellinen työ ei lähtökohtaisesti ulotu. Myös sillä saattaa olla merkitystä, onko kyse yhtiömuotoisesta työnantajasta vai henkilötyönantajasta. Yleisesti ajatellaan, että vain luonnollisella henkilöllä voi olla perheenjäseniä. Perheenjäsen voi kuitenkin aina solmia työsuhteen työnantajaan.

Työaikalain soveltamisen osalta perheenjäsenen piiri on kuitenkin laajempi ja työnantajan yhtiömuotoisuudelle ei anneta samaa painoarvoa.

Työsuhteen tunnusmerkit - Muualla Tyosuojelu.fissä