Työsuojelun toimintaohjelma - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Huolellisesti laadittu työsuojelun toimintaohjelma luo pohjan työpaikan järjestelmälliselle työsuojelutoiminnalle.

Huolellisesti laadittu työsuojelun toimintaohjelma luo pohjan työpaikan järjestelmälliselle työsuojelutoiminnalle.

Työturvallisuuslain mukaan jokaisella työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma. Sen pitää sisältää

 • työolojen kehittämistarpeet
 • työolosuhteiden vaikutukset työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen
 • edellisistä johdetut tavoitteet ja keinot terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseksi. 

Työsuojelutoiminnalle voidaan tehdä lyhyen ja pitkän aikavälin kehittämistavoitteita, esimerkiksi fyysisen työympäristön parantaminen hankkimalla uusia, ergonomisia työvälineitä tai psykososiaalisen työkuormituksen vähentäminen. 

Työnantaja voi valita työpaikan työsuojelutarpeisiin parhaiten sopivan tavan laatia ohjelma. Apuna voi halutessaan käyttää esimerkiksi työsuojeluhallinnon tai Työturvallisuuskeskuksen mallilomakkeita.  

Työsuojelun toimintaohjelma voidaan laatia kattamaan työnantajan koko toiminta tai se voidaan tehdä yksikkökohtaisesti. Toimintaohjelmassa pitää joka tapauksessa ottaa huomioon kaikki työpaikalla tehtävä työ. Toimintaohjelma voi olla oma asiakirjansa tai se voi sisältyä esimerkiksi työnantajan laatu- tai turvallisuusjärjestelmään.

Lähtökohtana työn vaarojen selvittäminen ja arviointi

Työsuojelun toimintaohjelman sisältö ja tavoitteet perustuvat nykytilan arviointiin ja ohjelman laatiminen aloitetaankin

 • selvittämällä työstä ja työoloista aiheutuvat vaarat
 • arvioimalla vaarojen merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle.

Nykytilan arvioinnissa otetaan huomioon myös työterveyshuollon tekemässä työpaikkaselvityksessä havaitut työn ja työolojen vaarat. Vaarojen arvioinnista kerrotaan tarkemmin kohdassa Vaarojen arviointi.

Vaarojen arvioinnin toteuttamista varten tehdään ensin kuvaus työolojen ja työsuojelutoiminnan nykytilasta:

 • minkälaisia työtehtäviä työpaikalla on
 • millaisessa ympäristössä työskennellään
 • millaisella henkilöstöllä, koneilla, välineillä ja menetelmillä työ tehdään
 • miten työ on organisoitu
 • miten työsuojeluasioiden hoitaminen on tällä hetkellä järjestetty.

Keskeinen sisältö työolojen kehittämistarpeet ja niiden korjaaminen

Työsuojelun toimintaohjelma sisältää seuraavia asioita:

 • kuvaus työstä ja työoloista ja niiden vaikutuksista työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen
 • kuvaus työolojen kehittämistarpeista
 • työnantajan ja esimiesten vastuut ja toimivaltuudet työsuojeluasioissa
 • työntekijöiden velvollisuudet, vastuut ja oikeudet työsuojeluasioissa
 • työsuojeluorganisaation esittely (esimerkiksi siihen kuuluvat henkilöt ja heidän tehtävänsä)
 • työterveyshuollon esittely sekä sen tehtävät työsuojelutoiminnassa
 • kuvaus, miten työsuojeluasiat huomioidaan työpaikan jokapäiväisessä toiminnassa, esimerkiksi miten järjestetään
  • työolojen, työtapojen ja työyhteisön tilan jatkuva tarkkailu
  • työsuojeluasioihin perehdyttäminen ja työnopastus
   • myös esimiesten perehdyttäminen vastuisiinsa ja toimivaltuuksiinsa työsuojeluasioissa
  • työtapaturmien, ammattitautien ja vaaratilanteiden tutkinta
  • työsuojelunäkökulman huomioon ottaminen
   • hankinnoissa (esimerkiksi koneet, työvälineet, henkilönsuojaimet, kemikaalit)
   • muutostilanteissa (esimerkiksi uusien työtilojen rakentaminen, muutokset työolosuhteissa tai -menetelmissä)
 • tieto työnantajan laatimista turvallisuusohjeista (esim. vaarallisten koneiden käyttöohjeet, ohjeet väkivallan varalle, yötyöhön ja yksintyöskentelyyn, ohje epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseen)
 • selvitys työkykyä ylläpitävän toiminnan organisoimisesta
 • toimintaohjelman seurannan ja päivittämisen toteutus (miten, milloin ja vastuuhenkilö).

Toimintaohjelmaan voi sisältyä myös suunnitelma naisten ja miesten välisen tasa-arvon toteutumiseksi työpaikalla (tasa-arvosuunnitelma) sekä suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi (yhdenvertaisuussuunnitelma). Nämä suunnitelmat ovat lakisääteisiä työnantajalle, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää.

Koko työyhteisö sitoutettava työsuojelun toimintaohjelmaan 

Työnantajan on otettava huomioon työsuojelun toimintaohjelmasta johdetut tavoitteet työpaikan toiminnassa ja käsiteltävä niitä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa.

Työnantajan pitää laatia aikataulu, määrittää vastuuhenkilöt ja varata riittävät voimavarat havaittujen kehittämistarpeiden korjaamiseen. 

On erittäin tärkeää sitouttaa koko työyhteisö, että työsuojelutavoitteet saavutetaan. Työnantajan onkin varmistettava, että työsuojelun toimintaohjelma tiedotetaan koko henkilöstölle ja sen tulee olla henkilöstön saatavilla. Uusille työntekijöille työpaikan työsuojelukäytännöt opetetaan osana työhön perehdyttämistä.

Johdon tulee seurata työsuojelun toimintaohjelman toteutumista, ja se on pidettävä ajan tasalla seuraamalla ohjelman sisältöä ja tavoitteiden toteutumista säännöllisin väliajoin tai olosuhteiden olennaisesti muuttuessa.

Työsuojelun toimintaohjelma - Ohjeita työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Tutustu työpaikkasi työsuojelun toimintaohjelmaan. Siinä on kuvattu työpaikan turvallisuuden kehittämiskohteet sekä tavoitteet ja toimet, joilla varmistetaan työn terveys ja turvallisuus.

Työsuojelun toimintaohjelman käsittelyssä työntekijöitä edustavat työpaikalla yleensä työuojeluvaltuutetut. Pienillä työpaikoilla toimintaohjelma voidaan käsitellä koko henkilöstön kanssa.

Työsuojelun toimintaohjelma - Ohjeita työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Työnantaja vastaa, että työpaikalle laaditaan työsuojelun toimintaohjelma ja että siinä määritelty turvallisuustoiminta toteutuu. Työnantajan on kuultava henkilöstöä ohjelmaa tehdessä ja tiedotettava siitä koko henkilöstölle.

Toimintaohjelman tulee olla helposti henkilöstön saatavilla esimerkiksi työpaikan intranetissä tai muussa paikassa, jota käytetään tiedottamisessa.

Työsuojelun toimintaohjelma - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Työturvallisuuslaki (738/2002)

 • 9 § työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma - Muualla Tyosuojelu.fissa