Radon - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Työtilojen radonpitoisuus pitää mitata tarvittaessa.

Sisäilman radonpitoisuus voidaan mitata. Radioaktiivisuuden yksikkö on becquerel (Bq), joka tarkoittaa yhden atomin hajoamista sekunnissa. Radonpitoisuus ilmoitetaan becquereleinä kuutiometrissä ilmaa (Bq/m3).

Työnantaja on velvollinen selvittämään radonpitoisuuden työtiloissa, joissa on perusteet epäillä radonpitoisuuden viitearvon ylittymistä. Työsuojelutarkastuksilla valvotaan, että työnantaja on huolehtinut työpaikan turvallisuudesta myös radonsäteilylle altistumisen osalta.

Radonpitoisuuden viitearvot työpaikalla

Työpaikkojen radonpitoisuudelle on asetettu viitearvot säteilyasetuksessa. Radonpitoisuus ei saa säännöllisessä työssä (yli 600 tuntia vuodessa) ylittää vuosikeskiarvoa 300 Bq/m3. Samaa viitearvoa sovelletaan myös kouluihin, päiväkoteihin ja muihin julkisiin tiloihin.

Korkeita radonpitoisuuksia voidaan ennakoida aikaisemmin suoritettujen radonmittausten perusteella. Säteilyturvakeskus ylläpitää listaa kunnista, joissa radonpitoisuus on selvitettävä kaikilla työpaikoilla (aikaisemmin mitatuista vuosikeskiarvoista vähintään 10 % ylittää viitearvon). Lainsäädäntöuudistuksen myötä useita uusia kuntia ja joissain kunnissa vain tiettyjä postinumeroalueita tuli mittausvelvoitteen piiriin.

Lisäksi radonpitoisuus pitää selvittää harjulla tai muulla hyvin ilmaa läpäisevällä sora- tai hiekkamuodostumalla sijaitsevissa työtiloissa sekä pysyvästi käytettävissä maan alla sijaitsevissa työtiloissa. Yläkerroksissa sijaitsevissa työtiloissa mittausta ei yleensä tarvita.

Mittaus tehdään työpaikan jokaisessa rakennuksessa

Radonmittaus tehdään vähintään kaksi kuukautta kestävänä mittauksena niin kutsutulla radonmittauspurkilla. Mittaus pitää tehdä jokaisessa rakennuksessa, jossa työskennellään. Radonmittauskausi kestää syyskuun alusta toukokuun loppuun.

Laajoissa kiinteistöissä mittaus tehdään useasta paikasta. Teollisuushalleissa yksi tai kaksi mittausta on yleensä riittävä määrä, toimistotiloissa yksi mittaus kattaa 200 neliömetrin suuruisen alueen.

Lisätietoa Säteilyturvakeskuksesta

Työnantaja ilmoittaa radonmittausten tulokset Säteilyturvakeskukseen.

Työnantajan pitää ilmoittaa työpaikalla tehtyjen radonmittausten tulokset Säteilyturvakeskukseen (STUK). Ilmoitus tehdään STUKin asiointipalvelussa. STUKista tilattuja mittauksia ei tarvitse ilmoittaa.

Säteilyturvakeskus huolehtii valvonnasta radonpitoisuuden ylittäessä viitearvon ja antaa työpaikalle tarvittaessa määräyksen radonpitoisuuden pienentämisestä tai lisäselvityksen tekemisestä.

Lisätietoa radonista ja radonsäteilyn mittaamisesta Säteilyturvakeskuksen verkkopalvelussa:

Radon - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Säteilylaki (859/2018)

  • 155 § työpaikan radonpitoisuuden selvittäminen