Työsopimus - Koeaikaehto

Jos työsuhteen alussa sovitaan koeajasta, se pitää tehdä selkeästi.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsuhteen alkuun sijoitettavasta koeajasta. Siitä on sovittava siten, että työnantaja ja työntekijä ovat selkeästi tietoisia koeaikaehdosta ja koeajan pituudesta.

Koeajasta voidaan sopia työsopimuksen kestoajasta riippumatta. Siitä on sovittava ennen työnteon aloittamista, koska koeaika alkaa kulua työnteon aloittamisesta. Koeaikaehdosta on nimenomaisesti sovittava myös oppisopimukseen perustuvan määräaikaisen työsopimuksen kohdalla.

Jos työnantaja on velvollinen noudattamaan työehtosopimusta, tulee työnantajan huomioida siinä olevat määräykset koeajasta. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle tämän määräyksen soveltamisesta työsopimusta solmittaessa.

Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muutoin koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.

Kuinka pitkä koeaika voi olla?

Koeajan enimmäispituus on kuusi kuukautta. Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Pidentämisestä on ilmoitettava työntekijälle ennen kuin koeaika päättyy.

Määräaikaisessa työsopimuksessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet sopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta.