Lähetetty työntekijä - Tietojen säilyttäminen - Yleistä

Lähettävän yrityksen velvollisuutena on pitää saatavilla yritystä ja lähetettyjä työntekijöitä koskevia tietoja koko lähettämisen aikana Suomessa. Tietoja voidaan pyytää työsuojelutarkastusta varten. Käytännössä viranomaisen yhteydenpito toteutuu Suomeen asetetun edustajan kautta.

Saatavilla pidettävät tiedot

Lähettävän yrityksen on pidettävä saatavilla kirjallisesti Suomessa koko lähettämisen keston ajan:

 • lähettävän yrityksen yksilöintitiedot ja vastuuhenkilöt kotimaassa
  • yrityksen rekisteröity ja virallinen nimi, yritystunnus, mahdollinen lähtömaan paikallisen viranomaisen rekisteröintinumero sekä osoite lähtömaassa
 • lähetetyn työntekijän henkilötiedot
  • nimi ja mahdollinen sosiaaliturvatunniste sekä ikä ja ammattipätevyys töissä, joissa edellytetään tiettyä ikää ja pätevyyttä
 • selvitys lähetetyn työntekijän työnteko-oikeudesta
 • tiedot lähetetyn työntekijän työehdoista.

Työehtoja koskevasta selvityksestä on käytävä ilmi ainakin:

 1. työnantaja, työntekijä sekä näiden koti- tai liikepaikka
 2. työnteon alkamisajankohta
 3. määräaikaisen työsopimuksen päättymisaika tai sen arvioitu päättymisaika sekä määräaikaisuuden peruste tai ilmoitus siitä, että kysymys on 1 luvun 3 a §:ssä tarkoitetusta määräaikaisesta sopimuksesta pitkäaikaistyöttömän kanssa
 4. koeaika
 5. työntekopaikka tai, jos työntekijällä ei ole pääasiallista kiinteää työntekopaikkaa, selvitys niistä periaatteista, joiden mukaan työntekijä työskentelee eri työkohteissa tai on vapaa määrittämään oman työntekopaikkansa
 6. työntekijän pääasialliset työtehtävät
 7. palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi
 8. noudatettava työaika
 9. vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän osalta:
  1. missä tilanteissa ja missä määrin työnantajalle syntyy työvoiman tarvetta
  2. viikonpäivät ja kellonajat, joina työnantaja voi työaikalain (872/2019) 30 a §:n mukaisesti teettää työtä ilman työntekijän kutakin kertaa varten antamaa suostumusta;
 10. vuokratyössä:
  1. käyttäjäyrityksen nimi ja toimipaikka, kun ne ovat tiedossa
  2. tieto määräaikaisen työsopimuksen taustalla olevan käyttäjäyrityksen asiakassopimukseen perustuvan tilauksen syystä ja kestosta tai arvioidusta kestosta
  3. arvio määräaikaisen vuokratyöntekijän työnantajan yrityksessä tarjolla olevista muista, vuokratyöntekijän työsopimuksessa sovittuja työtehtäviä vastaavista työtehtävistä
 11. mahdollinen lakiin, sopimukseen tai käytäntöön perustuva oikeus työnantajan tarjoamaan koulutukseen
 12. vuosiloman määräytyminen
 13. irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste
 14. työhön sovellettava työehtosopimus
 15. vakuutuslaitos, jossa työnantaja on järjestänyt työntekijän eläketurvan tai vakuuttanut työntekijän työtapaturman ja ammattitaudin varalta
 16. vähintään kuukauden kestävässä ulkomaantyössä
  1. maa tai maat, missä työtä tehdään, työn kesto, valuutta, jossa rahapalkka maksetaan, ulkomailla suoritettavat rahalliset korvaukset ja luontoisedut sekä työntekijän kotiuttamisen ehdot
  2. palkka, johon palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 96/71/EY tarkoitetulla lähetetyllä työntekijällä on oikeus vastaanottavassa jäsenvaltiossa sovellettavan lainsäädännön tai yleisesti sovellettavien työehtosopimusten mukaisesti, tarvittaessa kaikki lähetettynä olemisesta maksettavat lisät sekä matka-, majoitus- ja ruokailukustannusten korvaamista koskevat järjestelyt.
Tosite maksetuista palkoista todentaa palkanmaksun.

Jos lähetetyn työntekijän lähetettynä olo kestää yli kymmenen työpäivää, lähettävän yrityksen on pidettävä Suomessa kirjallisesti saatavilla lähetetyn työntekijän työskentelyä Suomessa koskeva

 • työaikakirjanpito
 • palkkalaskelma
 • rahoituslaitoksen antama tosite maksetuista palkoista.

Tietojen pitää olla välittömästi saatavilla, mutta niitä voidaan säilyttää sähköisessä muodossa. Tiedot voidaan pitää saatavilla alkuperäisellä kielellä. Tiedot on käännettävä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jos työsuojeluviranomainen pyytää käännöstä. Työsuojeluviranomainen voi pyytää käännöstä silloin, kun valvonta ei ole mahdollista alkuperäisellä kielellä olevien asiakirjojen perusteella.

Tiedot on toimitettava työsuojeluviranomaiselle viivytyksettä. Viivytyksettä toimittaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että tiedot on pystyttävä toimittamaan seitsemässä päivässä siitä, kun työsuojeluviranomainen pyytää niitä. Jos tietoja ei toimiteta työsuojeluviranomaiselle viikon kuluessa pyynnön esittämisestä, voidaan lähettävä yritys velvoittaa maksamaan laiminlyöntimaksua.

Tiedot on säilytettävä kaksi vuotta siitä, kun lähetetyn työntekijän työskentely Suomessa on päättynyt. Tietoja voidaan säilyttää ulkomailla, mutta tiedot on pyynnöstä viivytyksettä toimitettava viranomaiselle.

Lähettävän yrityksen on ilmoitettava tilaajalle ennen työskentelyn alkamista Suomessa, kenellä yllä mainitut tiedot ovat työntekijän lähettynä olon aikana.

Jos lähettävä yritys ei pidä saatavilla tarvittavia tietoja, on se velvollinen maksamaan laiminlyöntimaksua.

Tietojen antaminen tilaajalle

Lähettävän yrityksen on annettava työn tilaajalle selvitys sosiaaliturvan määräytymisestä niiden lähetettyjen työntekijöiden osalta, jotka aloittavat työnsä sopimuksen mukaisen työn jo ollessa käynnissä. Selvitys on toimitettava kuitenkin ennen kuin nämä myöhempään työskentelyn aloittavat työntekijät aloittavat työnteon. Kirjallinen todistus velvollisuuden täyttämisestä on säilytettävä työn keston ajan.

Tietojen toimittaminen koskee työntekijöiden lähettämistä alihankintana tai vuokratyönä. Tietoja ei tarvitse toimittaa, jos alihankintasopimuksen arvo on alle 9 000 € (alv 0 %) tai vuokratyöntekijöiden työskentely kestää enintään kymmenen työpäivää. Useat peräkkäiset, keskeytyksettä tai vain lyhyin keskeytyksin jatkuvat sopimukset lasketaan yhteen.

Tietojen antaminen henkilöstön edustajalle

Lähettävän yrityksen on annettava lähetetyn työntekijän suostumuksella luottamusmiehelle tai luottamusvaltuutetulle tiedot lähetetyn työntekijän työsopimukseen soveltuvista työehdoista. Tiedot tulee toimittaa, jos lähetettynä olo kestää yli kymmenen työpäivää.