Toisen kotona tehtävä työ-perussisältö

Avainasemassa ovat työnantajan ja asiakkaan välinen yhteistyö ja työstä tehtävä sopimus.

Toisen kotona tehtävä työ voi olla lyhytaikaista, kuten remontointi- ja asennustyötä, tai säännöllisesti toistuvaa, kuten siivous tai sosiaali- ja terveysalan työtä. Toisen kotona tehtävää työtä tehdään myös palveluasumisessa, jossa asukas omistaa asunnon tai on siinä vuokralaisena.

Työnantajan pitää työturvallisuuslain perusteella huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Toisen kotona tehtävässä työssä lain turvaama kotirauha kuitenkin rajoittaa työnantajan mahdollisuutta huolehtia työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä. Tämän vuoksi avainasemassa ovat työnantajan ja asiakkaan välinen yhteistyö ja työstä tehtävä sopimus. Työnantajan pitää etukäteen sopia asiakkaan kanssa selkeästi ja tapauskohtaisesti työn sisältöön ja työmenetelmiin liittyvät asiat.

Työnantaja vastaa työn vaarojen selvittämisestä ja arvioinnista 

Työnantajan tulee työturvallisuuslain mukaan huolehtia, että työtä tehdään turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa. Työn vaarojen selvittämistä ja arviointia varten työnantaja valitsee menetelmän, joka parhaiten sopii tehtävään työhön. Toisen kotona tehtävässä työssä työnantajan oikeudelliset ja tosiasialliset mahdollisuudet selvittää olosuhteiden turvallisuus ja terveellisyys ovat kuitenkin rajalliset. Työantajan tulee kuitenkin noudattaa koneiden, laitteiden, suojainten ja haitallisten aineiden turvallisuutta koskevia säännöksiä täysimääräisesti. Tämän vuoksi yhteistyö työnantajan ja asiakkaan välillä korostuu.

Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi tulee tehdä huolellisesti. Siinä on lain mukaan huomioitava myös, miten huolehditaan työympäristön jatkuvasta seurannasta ja tarkkailusta. Työn vaarojen arviointi on päivitettävä säännöllisesti ja olosuhteiden muuttuessa. 

Vaarojen arvioinnin perusteella työnantaja päättää niistä toimista, joilla työstä aiheutuvat haitta- tai vaaratekijät voidaan poistaa. Jos poistaminen ei ole mahdollista, tulee työnantajan valita työmenetelmät, jotka ovat vähemmän haitallisia. Toisen kotona tehtävässä työssä korostuu työsuojeluyhteistyö työnantajan ja työntekijän välillä. Myös työntekijällä on vastuu omasta turvallisuudestaan ja velvollisuus ilmoittaa työnantajalle havaitsemistaan epäkohdista.

Työnantajan tulee ottaa huomioon toisen kotona tehtävän työn suunnittelussa seuraavaa:

 • Työympäristön suunnittelu. Työnantajan tulee yhteistyössä asiakkaan kanssa huomioida työympäristön turvallisuuteen ja terveellisyyteen oleellisesti vaikuttavat asiat.
 • Työntekijän perehdytys. Riittävällä työntekijöiden opetuksella ja ohjauksella voidaan vähentää työssä esiintyvää vaaraa tai haittaa. 
 • Yksintyöskentely. Yksintyöskentelyn vaaroja arvioidessaan työnantajan tulee ottaa huomioon erityisesti tapaturman ja väkivallan vaarat sekä psykososiaaliset kuormitustekijät eri työtehtävissä. Työntekijällä tulee olla mahdollisuus avun hälyttämiseen ja tarpeelliseen yhteydenpitoon.
 • Väkivallan uhka. Mikäli työskentelyyn liittyy ilmeinen väkivallan uhka, työturvallisuuslaki edellyttää työnantajalta toimia väkivallan uhka- ja vaaratilanteiden ennakoimiseksi ja välttämiseksi. Työntekijällä tulee olla mahdollisuus avun hälyttämiseen.
 • Tapaturman vaarat. Työnantajan pitää huolehtia siitä, että työympäristön ja työvälineiden turvallisuus varmistetaan ja työntekijät opastetaan turvallisiin työtapoihin. Keskeistä tapaturmien torjunnassa on ennaltaehkäisy. 
 • Psykososiaalinen kuormitus. Psykososiaaliset kuormitustekijät liittyvät työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen. Ne voivat kuormittaa työntekijöitä haitallisesti. Työnantajan tulee vähentää tai poistaa työn kuormitustekijöiden aiheuttamaa vaaraa tai haittaa työntekijöiden terveydelle
 • Seuranta. Työnantajan tulee seurata turvallisten työtapojen ja annettujen ohjeiden noudattamista. 

Toisen kotona tehtävä työ-lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Työturvallisuuslaki (738/2002) 

 •  5 § Lain soveltaminen työhön työntekijän tai muun kodissa
 •  8 § Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite
 • 10 § Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
 • 12 § Työympäristön suunnittelu
 • 14 § Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus
 • 15 § Henkilösuojainten, apuvälineiden ja muiden laitteiden varaaminen käyttöön
 • 25 § Työn kuormitustekijöiden välttäminen ja vähentäminen
 • 27 § Väkivallan uhka
 • 29 § Yksintyöskentely
 • 41 § Koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden käyttö