Kemialliset tekijät - CMR-aineet - Perimää vaurioittavat aineet

​​​​​​​Perimälle vaarallisia aineita ovat muun muassa:

 • bentseeni
 • epikloorihydriini
 • etyleenioksidi
 • vinyylikloridi.

Perimää vaurioittavien aineiden ja seosten lisäksi on tunnistettu työmenetelmiä, joissa esiintyy perimää vaurioittavia tai syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia tekijöitä. Kyseiset työmenetelmät ovat lueteltuna Valtioneuvoston asetuksessa 113/2024 liitteessä I:

 1. Auramiinin valmistus.
 2. Työ, johon liittyy altistuminen polysyklisille aromaattisille hiilivedyille.
 3. Työ, johon liittyy altistuminen palamisprosesseissa syntyville tai syntyneille syöpävaarallisille aineille
 4. Työ, johon liittyy altistuminen sellaisille pölyille, huuruille ja sumuille, jotka syntyvät nikkelikuparikiven pasutuksen ja sähköraffinoinnin aikana.
 5. Vahvasti hapan isopropyylialkoholin valmistusmenetelmä.
 6. Työ, johon liittyy työntekijän altistuminen lehtipuupölylle.
 7. Työ, johon liittyy ihoaltistuminen käytetyille moottoriöljyille.
 8. Työ, johon liittyy altistuminen kiteiselle piidioksidipölylle.
 9. Työ, johon liittyy altistuminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville anatomis-terapeuttis-kemiallisen (ATC)-luokituksen mukaisille solunsalpaajille tai muille lääkkeille, jotka sisältävät tämän asetuksen 2 §:n 1 kohdan a alakohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia tai perimää vaurioittavia aineita.
 10. Ruostumattoman teräksen hitsaus ja terminen leikkaus.
 11. Työ, johon liittyy altistuminen dieselmoottorien pakokaasuille.
 12. Työ, johon liittyy altistuminen arseenille ja sen epäorgaanisille yhdisteille.

Työssä tapahtuvan altistumisen sitovat raja-arvot, syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat ja perimää vaurioittavat tekijät

Eräille syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville ja perimää vaurioittaville tekijöille on asetettu sitovat raja-arvot, joita ei saa ylittää. Lisätietoja sivulla: raja-arvot.

Työnantajan ilmoitusvelvollisuus

Työnantajan on ilmoitettava syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien tekijöiden lisäksi myös ammatissaan perimää vaurioittaville tekijöille altistuvien tiedot rekisteriin eli ASA-rekisteriin. Lisätietoa sivulla ASA-rekisteri.

Perimää vaurioittavien aineiden ja seosten luokitus ja merkinnät

Perimää vaurioittavan aineen tai seoksen tunnistaa siitä, että se on luokiteltu CLP-asetuksen mukaan kategoriaan 1 A tai 1 B . Se on lisäksi merkitty aineiden ja seosten etiketeissä oheisella vaaralausekkeella (H) ja varoitusmerkillä:

CLP-asetuksen mukainen varoitusmerkki, joka kertoo aineen voivan aiheuttaa perimävaurioita.

Jos aineen tai seoksen epäillään aiheuttavan perimävaurioita, se luokitellaan CLP-asetuksen mukaan kategoriaan 2. Lisäksi se on merkitty vaaralausekkeella (H) ja varoitusmerkillä:

CLP-asetuksen mukainen varoitusmerkki, joka kertoo aineen epäillään aiheuttavan perimävauriota.