Kemialliset tekijät - CMR-aineet - Perimää vaurioittavat aineet

​​​​​​​Perimälle vaarallisia aineita ovat muun muassa:

 • bentseeni
 • epikloorihydriini
 • etyleenioksidi
 • vinyylikloridi.

Perimää vaurioittavien aineiden ja seosten lisäksi on tunnistettu työmenetelmiä, joissa esiintyy perimää vaurioittavia tai syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia tekijöitä. Kyseiset työmenetelmät on lueteltu Valtioneuvoston asetuksessa 113/2024 liitteessä I:

 • auramiinin valmistus.
 • työ, johon liittyy altistuminen polysyklisille aromaattisille hiilivedyille.
 • työ, johon liittyy altistuminen palamisprosesseissa syntyville tai syntyneille syöpävaarallisille aineille
 • työ, johon liittyy altistuminen sellaisille pölyille, huuruille ja sumuille, jotka syntyvät nikkelikuparikiven pasutuksen ja sähköraffinoinnin aikana.
 • vahvasti happaman isopropyylialkoholin valmistusmenetelmä.
 • työ, johon liittyy altistuminen lehtipuupölylle.
 • työ, johon liittyy ihoaltistuminen käytetyille moottoriöljyille.
 • työ, johon liittyy altistuminen kiteiselle piidioksidipölylle.
 • työ, johon liittyy altistuminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville anatomis-terapeuttis-kemiallisen (ATC)-luokituksen mukaisille solunsalpaajille tai muille lääkkeille, jotka sisältävät  asetuksen 2 §:n 1 kohdan a alakohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia tai perimää vaurioittavia aineita.
 • ruostumattoman teräksen hitsaus ja terminen leikkaus.
 • työ, johon liittyy altistuminen dieselmoottorien pakokaasuille.
 • työ, johon liittyy altistuminen arseenille ja sen epäorgaanisille yhdisteille.

Sitovat raja-arvot altistukselle

Osalle perimää vaurioittavista ja syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä on asetettu sitovat raja-arvot, joita ei saa ylittää.​​​​​​​raja-arvot.

Työnantajan ilmoitusvelvollisuus

Työnantajan on ilmoitettava syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien tekijöiden lisäksi myös ammatissaan perimää vaurioittaville tekijöille altistuvien tiedot ASA-rekisteriin. Lisätietoa sivulla ASA-rekisteri.

Perimää vaurioittavien aineiden ja seosten luokitus ja merkinnät

Perimää vaurioittavan aineen tai seoksen tunnistaa siitä, että se on luokiteltu CLP-asetuksen mukaan kategoriaan 1 A tai 1 B . Aineiden ja seosten etiketeissä on lisäksi seuraava vaaralauseke (H) ja varoitusmerkki:

CLP-asetuksen mukainen varoitusmerkki, joka kertoo aineen voivan aiheuttaa perimävaurioita.

Jos aineen tai seoksen epäillään aiheuttavan perimävaurioita, se luokitellaan CLP-asetuksen mukaan kategoriaan 2. Lisäksi se on merkitty vaaralausekkeella (H) ja varoitusmerkillä:

CLP-asetuksen mukainen varoitusmerkki, joka kertoo aineen epäillään aiheuttavan perimävauriota.