Kemialliset tekijät - CMR-aineet - Perimää vaurioittavat aineet

Sukusolujen perimää vaurioittavat aineet voivat aiheuttaa periytyviä mutaatioita sukusoluissa.

Perimälle vaarallisia aineita ovat muun muassa:

  • bentseeni
  • epikloorihydriini
  • etyleenioksidi
  • vinyylikloridi.

Ihmiskehon soluissa tapahtuu jatkuvasti mutaatioita, eli pysyviä muutoksia solujen geneettisen materiaalin määrässä tai rakenteessa, solujen jakaantuessa. Perimää vaurioittavat aineet, eli mutageenit, voivat kiihdyttää mutaatioiden esiintyvyyttä sekä aiheuttaa DNA:n vaurion. Mutaatiot sukusoluissa voi aiheuttaa periytyviä sairauksia. Monet perimää vaurioittavat aineet voivat olla myös syöpää aiheuttavia, mutta eivät kaikki. Lisätietoa sivulla Syöpävaara.

Työnantajan ilmoitusvelvollisuus

Työnantajan on ilmoitettava syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien aineiden ja menetelmien lisäksi myös ammatissaan perimää vaurioittaville aineille altistuvien tiedot rekisteriin eli ASA-rekisteriin. Lisätietoa sivulla ASA-rekisteri.

Perimää vaurioittavien aineiden luokitus ja merkinnät

Perimää vaurioittavan aineen tai seoksen tunnistaa siitä, että se on luokiteltu CLP-asetuksen mukaan kategoriaan 1 A tai 1 B . Se on lisäksi merkitty aineiden ja seosten etiketeissä oheisella vaaralausekkeella (H) ja varoitusmerkillä:

CLP-asetuksen mukainen varoitusmerkki, joka kertoo aineen voivan aiheuttaa perimävaurioita.

Jos aineen tai seoksen epäillään aiheuttavan perimävaurioita, se luokitellaan CLP-asetuksen mukaan kategoriaan 2. Lisäksi se on merkitty vaaralausekkeella (H) ja varoitusmerkillä:

CLP-asetuksen mukainen varoitusmerkki, joka kertoo aineen epäillään aiheuttavan perimävauriota.