Erityisvelvoitteet kuulovamman ehkäisemiseksi - Alasivu

Kun kunkin työntekijän

 • melulle altistumisen suuruus
 • päivittäinen melualtistus
 • suurin huippuäänitaso

on tiedossa, työnantajan pitää verrata niitä toiminta- ja raja-arvoihin. 

 

Päivittäinen melualtistus  

Äänen huippupaine/-taso  

Alempi toiminta-arvo  

80 dB  

112 Pa / 135 dB  

Ylempi toiminta-arvo  

85 dB  

140 Pa / 137 dB  

Raja-arvo, johon verratessa otetaan huomioon kuulonsuojainten vaimentava vaikutus

87 dB  

200 Pa / 140 dB

 

Kun työntekijän melulle altistuminen ylittää alemman toiminta-arvon, työnantajan on 

 • annettava työntekijän saataville henkilökohtaiset kuulonsuojaimet 
 • annettava työntekijälle tiedot työpaikan melun aiheuttamasta riskistä 
 • annettava työntekijälle ohjausta ja opastusta melun mahdollisista haitoista, työpaikan melusta ja työntekijän mahdollisuuksista vähentää haittoja 
 • järjestettävä niille työntekijöille, joiden terveyttä melualtistuksen on todettu vaarantavan, mahdollisuus käydä kuulontarkastuksessa. 

Kun työntekijän melulle altistuminen ylittää ylemmän toiminta-arvon, työnantajan on 

 • annettava työntekijän käyttöön henkilökohtaiset kuulonsuojaimet 
 • varmistuttava, että 
 • työntekijä käyttää kuulonsuojaimia asianmukaisesti 
 • kuulonsuojaimet ovat sopivat, kun otetaan huomioon työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet
 • kuulonsuojaimet ovat tarkoituksenmukaiset ja riittävän tehokkaat 
 • merkittävä ne työpaikan alueet, joilla ylemmän toiminta-arvon ylittyminen on mahdollista 
 • rajattava edellä tarkoitetut alueet ja rajoitettava pääsyä niille, jos se on teknisesti mahdollista ja mahdollisen altistumisen vuoksi tarpeen 
 • laadittava ja toteutettava suunnitelma melutasojen ja melussaoloaikojen vähentämiseksi (meluntorjuntaohjelma) 
 • järjestettävä työntekijälle kuulontarkastus määräajoin. 

Kun työntekijän melulle altistuminen ylittää raja-arvon, työnantajan on 

 • ryhdyttävä viipymättä toimiin altistuksen vähentämiseksi alle raja-arvon 
  • työntekijän melulle altistumista vähentämällä
  •  työntekijän melulle altistumista vähentämällä 
 • selvitettävä syyt raja-arvon ylittymiseen
 • estettävä ylityksen toistuminen tekemällä tarpeelliset muutokset kuulonsuojauksessa ja melun vähentämisessä.