Lähetetty työntekijä - Ilmoitus lähettämisen keston pidentämisestä

Lähettävän yrityksen perustellusta pyynnöstä 12 kuukauden työnteon aikarajaa voidaan pidentää enintään 18 kuukauteen. Pitkäkestoisen lähettämisen lisätyöehtojen soveltaminen alkaa tällöin vasta ilmoitetun pidennyksen jälkeen, jos lähettäminen edelleen jatkuu samassa työssä samassa työpaikassa.

Lähettävän yrityksen on perusteltava ilmoituksensa ajanjakson pidentämisestä, sillä pidennystä ei hyväksytä täysin perustelemattoman ilmoituksen perusteella. Tarve määräajan pidennykselle ja pidennyksen perusteleminen on lähettävän yrityksen eli työnantajan harkinnassa. Kyseessä ei ole lupamenettely, mutta ilmoitus edellyttää perustelua. Vain kokonaan perustelemattomat tai ilmeisen puutteellisesti perustellut ilmoitukset voidaan jättää huomiotta, jolloin 12 kuukauden aikaraja ei pitene ja lisätyöehtoja tulee alkaa soveltamaan heti.

Pidennyksen kesto määräytyy tehdyn ilmoituksen mukaan, mutta se voi olla enintään kuusi kuukautta.

Ilmoitus tehdään työsuojeluviranomaiselle verkossa ennen Suomeen lähetetyn työntekijän 12 kuukauden työskentelyajan täyttymistä. Ilmoitus tehdään verkkolomakkeella Ilmoitus työntekijöiden lähettämisen keston pidentämisestä.

Työsuojeluviranomainen vastaanottaa ilmoitukset ja tarvittaessa ohjaa ilmoittamaan perustelut.

Lähettämisen keston muutoksesta on aina ilmoitettava työsuojeluviranomaiselle erikseen

Ilmoitus työntekijöiden lähettämisen keston pidentämisestä -lomaketta käytetään vain lisätyöehtojen aikarajan pidentämispyyntöön. Lähetetyn työntekijän työnteon keston pidentyminen on aina olennainen muutos, josta on tehtävä myös täydennysilmoitus verkkolomakkeella kaikkien niiden lähetettyjen työntekijöiden osalta, joiden lähettäminen kestää kauemmin kuin työsuojeluviranomaiselle on aiemmin ilmoitettu.