Palkkaus - Sairausajalta maksettava palkka

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle sairauspoissaoloista työnantajan ohjeiden mukaan.

Tämä sivu on saatavilla myös viroksi, venäjäksi, liettuaksi ja puolaksi.


Työsopimuslain mukaan työkyvyttömänä olevalla työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan, jos hänen työskentelynsä on estynyt sairauden tai tapaturman vuoksi. Lain mukaan sairausajan palkkaa maksetaan sairastumispäivältä, jos se olisi ollut työntekijän työpäivä, ja sitä seuraaviin yhdeksään arkipäivään sisältyviltä työpäiviltä. Arkipäiviin ei lasketa mukaan pyhäpäiviä.

Jos työsuhde on työkyvyttömyyden alkamishetkellä kestänyt vähintään kuukauden, työntekijälle maksetaan sairausajan palkkana täysi palkka. Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden, maksetaan samalta ajanjaksolta puolet palkasta.

Jos työntekijä noudattaa vaihtelevaa työaikaa, hänellä on oikeus sairausajan palkkaan, kun työkyvyttömyysaikaan kohdistuva työvuoro on merkitty työvuoroluetteloon, siitä on sovittu muutoin tai olosuhteisiin nähden voidaan pitää selvänä, että työkykyisenä työntekijä olisi ollut töissä. Sairausajan palkka määräytyy vastaavalla tavalla myös silloin, kun on sovittu kiinteästä työajasta ja lisätyön määrä on sairausajan alkua edeltäneiden kuuden kuukauden aikana keskimäärin ylittänyt sovitun määrän vähintään nelinkertaisesti.

Sairausajan palkan maksamisen edellytyksenä on, että

  • työstä poissaolo johtuu sairauden tai tapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä
  • työkyvyttömyyttä ei ole aiheutettu tahallisella menettelyllä tai törkeällä huolimattomuudella
  • sairauspoissaolon peruste on osoitettu luotettavalla selvityksellä
  • sairauspoissaolosta on ilmoitettu työnantajalle asiaan kuuluvalla tavalla
  • sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuu kyvyttömyys työsopimuksen mukaisiin tehtäviin.

Työehtosopimuksiin perustuvat sairausajan palkkamääräykset

Työehtosopimusten sairausajan palkkamääräykset poikkeavat yleensä työsopimuslain vähimmäisehdosta. Työehtosopimuksissa muun muassa sairausajan palkan maksukausi on usein pidempi kuin työsopimuslain maksukausi.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?