Asiointi - Luvat ja ilmoitukset - Rakennustyön ennakkoilmoitus

Rakennustyön ennakkoilmoitus on tehtävä työmaasta, joka on tarkoitettu kestämään kauemmin kuin kuukauden ja jolla itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien työskentelee yhteensä vähintään 10 työntekijää sekä työmaasta, jolla työn määräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää.

Yhteisellä rakennustyömaalla päätoteuttaja (pääurakoitsija tai vastaava) tekee alkavasta työmaasta yhden yhteisen alkamisilmoituksen. Sen tulee sisältää tiedot myös ilmoituksenantohetkellä tiedossa olevista sivu- ja aliurakoitsijoista arvioitune työvoimatietoineen.

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoituksen voi tehdä täyttämällä pdf-muotoisen lomakkeen ja toimittamalla sen postitse tai sähköpostin liitteenä sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka alueella työmaa sijaitsee. Ilmoituksen voi tehdä myös verkkolomakkeella.

Pdf-lomake: Rakennustyön ennakkoilmoitus | Työsuojelun vastuualueiden yhteystiedot

Verkkolomake: Rakennustyön ennakkoilmoitus | Verkkolomakkeen täyttöohje (pdf)

Asiointi - Luvat ja ilmoitukset - Rakennustyön ennakkoilmoitus - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006)

  • 48 § Ennakkoilmoitusvelvollisuus

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009)

  • 4 § Ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle (liitteessä 1 on määritelty ilmoituksen sisältö).