Kemialliset tekijät -Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset aineet (CMR-aineet) - Syöpää aiheuttavat aineet

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia ovat aineet, seokset ja prosesseissa syntyvät yhdisteet, jotka hengitettyinä, nieltyinä tai ihon kautta imeytyneinä voivat aiheuttaa syöpää tai lisätä sen esiintymistä.

Yleisimmät syöpäsairauden vaaraa työpaikoilla aiheuttavat aineet ovat:

 • kromi(VI)-yhdisteet
 • nikkeli ja arseeni sekä niiden epäorgaaniset yhdisteet
 • PAH-yhdisteet eli polysykliset aromaattiset hiilivedyt, esim. bentso(a)pyreeni, kivihiiliterva, noki ja kivihiilitervapiki
 • bentseeni
 • kadmium ja sen yhdisteet
 • asbesti
 • ruostumattoman teräksen ja happoteräksen työstämisessä syntyvät hitsaussavut ja -huurut sekä hienojakoinen pöly
 • dieselpakokaasut
 • ympäristön tupakansavu
 • lehtipuupölyt
 • kvartsi
 • formaldehydi
 • PCB-yhdisteet
 • liuotinaineet, esim. bentseeni, 1,2-dikloorietaani
 • vinyylikloridi
 • 1,3-butadieeni
 • etyleenioksidi.

Eniten syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille altistutaan seuraavissa ammateissa:

 • metallien jalostuksen prosessinhoitajat
 • muut rakennustyöntekijät
 • lentokoneasentajat ja -korjaajat
 • rikastustyöntekijät
 • kaivos- ja louhostyöntekijät
 • jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten prosessinhoitajat.

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia aineita esiintyy myös seuraavissa työmenetelmissä:

 • auramiinin valmistus
 • työ, johon liittyy altistuminen polysyklisille aromaattisille hiilivedyille (PAH-yhdisteille)
 • työ, johon liittyy altistuminen palamisprosesseissa syntyville tai syntyneille syöpävaarallisille aineille
 • työ, johon liittyy altistuminen sellaisille pölyille, huuruille ja sumuille, jotka syntyvät nikkelikuparikiven pasutuksen ja sähköraffinoinnin aikana.
 • vahvasti hapan isopropyylialkoholin valmistusmenetelmä
 • työ, johon liittyy työntekijän altistuminen kovapuupölylle
 • työ, johon liittyy altistuminen käytetyille moottoriöljyille
 • työ, johon liittyy altistuminen kiteiselle piidioksidipölylle
 • työ, johon liittyy altistuminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville anatomis-terapeuttis-kemiallisen (ATC)-luokituksen mukaisille solunsalpaajille
 • ruostumattoman teräksen hitsaus ja polttoleikkaus
 • työ, johon liittyy altistuminen dieselmoottorien pakokaasuille.

Altistuminen saattaa aiheuttaa syöpää

Syöpä on sairaus, jolle on ominaista muuttumattomien solujen hallitsematon kasvu ja niiden kyky siirtyä alkuperäisestä kohdasta ja levitä kehon eri osiin. Syövän kehittymisessä on tavallisesti pitkä latenssiaika, eli karsinogeenille altistumisen alkamisen ja syöpäsairauden toteamisen välinen aika on yleensä 10–40 vuotta. Syövän kehitykseen sisältyy pitkä tapahtumaketju, ja normaalisti elimistö sekä korjaa että torjuu tapahtuneita muutoksia ja estää syövän.

Sitovat raja-arvot altistukselle

Eräille syöpävaaraa aiheuttaville aineille on laadittu sitovat raja-arvot enimmäisaltistuksen osalta työpaikalla. Lisätietoa sivulla Raja-arvot.

Työnantajan ilmoitusvelvollisuus

Työnantajan on ilmoitettava syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien aineiden ja menetelmien ammatissaan perimää aineille altistuvien tiedot rekisteriin eli ASA-rekisteriin. Lisätietoa sivulla ASA-rekisteri.

Syöpää aiheuttavien aineiden luokitus ja merkinnät

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavan aineen tai seoksen tunnistaa siitä, että se on luokiteltu CLP-asetuksen syöpävaarallisuuskategoriaan 1 A tai 1 B. Ne on lisäksi merkitty aineiden ja seosten etiketeissä oheisella vaaralausekkeella (H) ja varoitusmerkillä:

CLP-asetuksen mukainen merkki: vaara, saattaa aiheuttaa syöpää.

Jos aineen tai seoksen epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa, se luokitellaan CLP-asetuksen mukaan syöpävaarallisuuskategoriaan 2. Se on lisäksi merkitty vaaralausekkeella (H) ja varoitusmerkillä:

CLP-asetuksen mukainen merkki: varoitus, epäillään aiheuttavan syöpää.

Tilojen merkitseminenVakava terveyshaitta -merkki: ihmishahmo, joka räjähtää kehon sisältäpäin.

Tilat, joissa käsitellään syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia aineita, tulee merkitä selkeästi.

Sopiva merkintä on ’vakavaa terveysvaaraa’ ilmaiseva kilpi (GHS08-kilpi) sekä lisäteksti: "Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia aineita käytössä!".