Kemialliset tekijät -Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset aineet (CMR-aineet) - Syöpää aiheuttavat aineet

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia ovat aineet, seokset ja prosesseissa syntyvät yhdisteet, jotka hengitettyinä, nieltyinä tai ihon kautta imeytyneinä voivat aiheuttaa syöpää tai lisätä sen esiintymistä.

Yleisimmät syöpäsairauden vaaraa työpaikoilla aiheuttavat tekijät ovat:

 • kromi(VI)-yhdisteet
 • nikkeli ja arseeni sekä niiden epäorgaaniset yhdisteet
 • PAH-yhdisteet eli polysykliset aromaattiset hiilivedyt, esim. bentso(a)pyreeni, kivihiiliterva, noki ja kivihiilitervapiki
 • bentseeni
 • kadmium ja sen yhdisteet
 • asbesti
 • ruostumattoman teräksen ja happoteräksen työstämisessä syntyvät hitsaussavut ja -huurut sekä hienojakoinen pöly
 • dieselpakokaasut
 • ympäristön tupakansavu
 • lehtipuupölyt
 • hienojakoinen kiteinen kvartsipöly
 • formaldehydi
 • PCB-yhdisteet
 • liuotinaineet, esim. bentseeni, 1,2-dikloorietaani
 • vinyylikloridi
 • 1,3-butadieeni
 • etyleenioksidi.

Eniten syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistutaan seuraavissa ammateissa:

 • metallien jalostuksen prosessinhoitajat
 • muut rakennustyöntekijät
 • lentokoneasentajat ja -korjaajat
 • rikastustyöntekijät
 • kaivos- ja louhostyöntekijät
 • jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten prosessinhoitajat.

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia tekijöitä esiintyy myös seuraavissa työmenetelmissä, jotka ovat lueteltuna Valtioneuvoston asetuksessa 113/2024 liitteessä I:

 • auramiinin valmistus
 • työ, johon liittyy altistuminen polysyklisille aromaattisille hiilivedyille (PAH-yhdisteille)
 • työ, johon liittyy altistuminen palamisprosesseissa syntyville tai syntyneille syöpävaarallisille aineille
 • työ, johon liittyy altistuminen sellaisille pölyille, huuruille ja sumuille, jotka syntyvät nikkelikuparikiven pasutuksen ja sähköraffinoinnin aikana.
 • vahvasti hapan isopropyylialkoholin valmistusmenetelmä
 • työ, johon liittyy työntekijän altistuminen lehtipuupölylle
 • työ, johon liittyy ihoaltistuminen käytetyille moottoriöljyille
 • työ, johon liittyy altistuminen kiteiselle piidioksidipölylle
 • Työ, johon liittyy altistuminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville anatomis-terapeuttis-kemiallisen (ATC)-luokituksen mukaisille solunsalpaajille tai muille lääkkeille, jotka sisältävät tämän asetuksen 2 §:n 1 kohdan a alakohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia tai perimää vaurioittavia aineita.
 • Ruostumattoman teräksen hitsaus ja terminen leikkaus.
 • Työ, johon liittyy altistuminen dieselmoottorien pakokaasuille.
 • Työ, johon liittyy altistuminen arseenille ja sen epäorgaanisille yhdisteille.

Sitovat raja-arvot altistukselle

Eräille syöpävaaraa aiheuttaville tekijöille on asetettu sitovat raja-arvot, joita ei saa ylittää. . Lisätietoa sivulla Raja-arvot.

Työnantajan ilmoitusvelvollisuus

Työnantajan on ilmoitettava syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille ammatissaan altistuvien sekä perimää vaurioittaville tekijöille altistuvien tiedot rekisteriin eli ASA-rekisteriin. Lisätietoa sivulla ASA-rekisteri.

Syöpää aiheuttavien aineiden ja seosten luokitus ja merkinnät

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavan aineen tai seoksen tunnistaa siitä, että se on luokiteltu CLP-asetuksen syöpävaarallisuuskategoriaan 1 A tai 1 B. Ne on lisäksi merkitty aineiden ja seosten etiketeissä oheisella vaaralausekkeella (H) ja varoitusmerkillä:

CLP-asetuksen mukainen merkki: vaara, saattaa aiheuttaa syöpää.

Jos aineen tai seoksen epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa, se luokitellaan CLP-asetuksen mukaan syöpävaarallisuuskategoriaan 2. Se on lisäksi merkitty vaaralausekkeella (H) ja varoitusmerkillä:

CLP-asetuksen mukainen merkki: varoitus, epäillään aiheuttavan syöpää.

Tilojen merkitseminenVakava terveyshaitta -merkki: ihmishahmo, joka räjähtää kehon sisältäpäin.

Tilat, joissa käsitellään syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia aineita, tulee merkitä selkeästi.

Sopiva merkintä on ’vakavaa terveysvaaraa’ ilmaiseva kilpi (GHS08-kilpi) sekä lisäteksti: "Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia aineita käytössä!".