Vastuut työsuojelussa - Vastuut rakennushankkeissa

Rakennuttajan vastuut | Päätoteuttajan vastuut | Työnantajan vastuut | Laiminlyönnistä voidaan tuomita rangaistukseen

Rakennushankkeessa kaikkien osapuolten (rakennuttajan, suunnittelijan, päätoteuttajan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan) on huolehdittava omista velvoitteestaan ja tarvittaessa tehtävä yhteistyötä velvoitteiden toimeenpanossa.

Päätoteuttajalla, työnantajalla, rakennuttajalla ja suunnittelijalla on rikosoikeudellinen vastuu, mikäli he laiminlyövät velvoitteita, joita heille on säädetty työturvallisuuslaissa ja rakennustyötä koskevassa asetuksessa. Nämä tahot tai heidän edustajansa voidaan tuomita rikoslain mukaisesti rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta, josta säädetään rikoslaissa.

Rakennuttajan vastuut

Rakennuttajan on nimettävä yhteiselle rakennustyömaalle hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori huolehtimaan rakennuttajalle kuuluvista velvoitteista. Rakennuttajan on huolehdittava, että turvallisuuskoordinaattorilla on riittävä pätevyys, asianmukaiset toimivaltuudet ja muut edellytykset huolehtia kyseessä olevasta rakennushankkeesta. Rakennuttajan on varmistettava, että turvallisuuskoordinaattori huolehtii tälle kuuluvista tehtävistä.

Rakennuttajan on huolehdittava, että hanketta suunniteltaessa ja valmisteltaessa otetaan huomioon rakennustyön toteuttaminen siten, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle. Jo suunnitteluvaiheessa tulee miettiä työvaiheita siten, että ne voidaan toteuttaa turvallisesti.

Rakennuttajan on suunnittelutoimeksiannossa edellytettävä suunnittelijoilta työturvallisuuden huomioonottamista rakentamisessa. Elementtirakentamisessa vastaavan rakennesuunnittelijan on huolehdittava, että rakennesuunnitelmat ja erityissuunnitelmat ovat asennustyön turvallisuuden kannalta ristiriidattomat ja muodostavat kokonaisuuden.

Rakennustyön aikana turvallisuuskoordinaattorin on huolehdittava, että päätoteuttaja tekee mm. turvallisuussuunnitelmat. Turvallisuuskoordinaattorin on tehtävä yhteistyötä päätoteuttajan kanssa rakentamisen turvallisuutta koskevassa suunnittelussa ja rakennustyön toteuttamisessa.

Rakennuttajan on laadittava ennen hankkeen päättymistä rakennuskohteen ylläpitoa, huoltoa, kunnossapitoa ja korjaamista koskevat kirjalliset käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka sisältävät riittävät työturvallisuus- ja terveystiedot.

Päätoteuttajan vastuut

Päätoteuttajan tulee ennen rakennustyön alkua tehdä asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle ennakkoilmoitus työmaasta, joka on tarkoitettu kestämään kauemmin kuin kuukauden ja jolla itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien työskentelee yhteensä vähintään 10 työntekijää sekä työmaasta, jolla työn määräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää. Lisää tietoa ennakkoilmoituksesta löytyy täältä.

Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Näitä tehtäviä varten päätoteuttajan on nimettävä työmaata varten pätevä vastuuhenkilö ja hänelle tarvittaessa sijainen.

Päätoteuttajan on huolehdittava, että työmaata varten tehdään turvallisuussuunnitelmat ja työmaan alueen käytön suunnitelmat ja huolehdittava, että työt tehdään suunnitelmien mukaan. Päätoteuttajan on huolehdittava työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien tehtäväjaosta ja yhteistoiminnasta työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä uhkaavien vaarojen estämisessä ja mahdollisista vaaroista tiedottamisessa.

Päätoteuttajan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan on kunkin osaltaan ja yhteistyössä keskenään huolehdittava turvallisuuteen vaikuttavien tietojen antamisesta ja tiedon kulusta yhteisellä rakennustyömaalla.

Tärkeimpinä tehtävinä yhteisellä rakennustyömaalla päätoteuttajan on huolehdittava työntekijöiden perehdytyksestä. Päätoteuttajalla on oltava tieto työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista.

Yhteisellä rakennustyömaalla päätoteuttajan on huolehdittava viikoittaisista kunnossapitotarkastuksista. Näissä kunnossapitotarkastuksissa on tarkastettava muun muassa työmaan ja työkohteiden yleisjärjestys, putoamissuojaus, valaistus, rakennustyön aikainen sähköistys, nosturit, henkilönostimet ja muut nostolaitteet, nostoapuvälineet, rakennussahat, telineet, kulkutiet sekä maan ja kaivantojen sortumavaaran estäminen. Lisäksi on tarkastettava muutkin turvallisuuden kannalta merkittävät asiat.

Päätoteuttajan velvollisuutena on myös huolehtia rakennustyössä käytettävien koneiden, nostureiden ja muiden nostolaitteiden, nostoapuvälineiden, telineiden, siirrettävien muottien, väliaikaisten tukien, henkilönsuojainten ja muiden laitteiden kunnosta, ja ne on rakennustyömaalla todettava käyttötarkoitukseen sopiviksi ja niitä koskevien vaatimusten mukaisiksi.

Työnantajan vastuut

Yhteisellä rakennustyömaalla toimivalla työnantajalla on aina myös työnantajan vastuut, vaikka päätoteuttaja käyttääkin pääasiallista määräysvaltaa yhteisellä rakennustyömaalla. Jokaisen työnantajan (aliurakoitsija) on yhteisellä rakennustyömaalla nimettävä teettämänsä työn johtoa ja valvontaa varten siihen pätevä ja vastuunalainen henkilö. Työnantajien on annettava työntekijöistään tarpeelliset tiedot työmaalla työskentelystä yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajalle.

Laiminlyönnistä voidaan tuomita rangaistukseen

Työturvallisuuslain mukaan päätoteuttaja ja työnantaja voidaan tuomita työturvallisuusrikkomuksesta tai -rikoksesta, mutta myös rakennuttaja tai tämän edustaja voidaan tuomita työturvallisuusrikkomuksesta tai -rikoksesta rangaistukseen. Esimerkiksi turvallisuuskoordinaattori voidaan rakennuttajan lakisääteisenä edustajana tuomita työsuojelurikoksesta rangaistukseen hänelle kuuluvien velvollisuuksien laiminlyömisestä. Lisäksi työturvallisuuslain mukaan rakennuttaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö työturvallisuuslaissa tai sen nojalla annetussa säädöksessä säädetyn selvityksen tai suunnitelman tekemisen on tuomittava työturvallisuusrikkomuksesta sakkoon, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

Rikosoikeudelliseen vastuuseen saattaa liittyä vahingonkorvausvastuu, mikäli laiminlyönnillä on aiheutettu jollekulle vahingonkorvauslain mukaan korvattavaa vahinkoa.

Lisäksi myös rakennesuunnittelija voidaan tuomita työturvallisuusrikoksesta.

Tuomioesimerkkejä

Maanrakennusfirmalle 25 000 euron yhteisösakko työturvallisuusrikoksesta

Työturvallisuusjutussa sakot päätoteuttajan ja rakennuttajan edustajille sekä turvallisuuskoordinaattorille

Ontelolaattakentän sortumasta sakot rakennesuunnittelijalle, turvallisuuskoordinaattorille ja päätoteuttajalle