Tilaajavastuu - Henkilöstön edustajien tiedonsaantioikeus

Tilaajalla on pyynnöstä velvollisuus ilmoittaa tietyistä vuokratyö- ja alihankintasopimuksia koskevista seikoista myös henkilöstön edustajille. Tiedonsaantioikeus koskee luottamusmiestä, luottamusvaltuutettua ja työsuojeluvaltuutettua. Tiedonantovelvollisuus ei ole automaattinen, vaan henkilöstön edustajien on pyydettävä tietoja työnantajaltaan.

Tilaajan tulee pyynnöstä ilmoittaa vuokratyö- ja alihankintasopimuksista vuokratyön käytön syy, käytettävän työvoiman määrä, yrityksen yksilöintitiedot, työkohde, työtehtävät, sopimuksen kesto sekä työhön sovellettava työehtosopimus tai keskeiset työehdot.

Lisäksi luottamusmiehellä, luottamusvaltuutetulla ja työsuojeluvaltuutetulla on oikeus vuokratyöntekijän valtuutuksella saada vuokratyöntekijän työnantajalta tarpeelliset tiedot vuokratyöntekijän palkkaan tai työsuhteeseen liittyvän erimielisyyden selvittämiseksi. Tiedonsaantioikeus koskee myös sellaisia vuokratyösopimuksia, joissa työskentelyn kesto jää alle kymmenen työpäivän.