Työterveyshuolto - Järjestäminen on työnantajan velvollisuus

Työterveyshuollon piiriin kuuluvat kaikki ne työntekijät, joita työturvallisuuslaki koskee.

Työterveyshuolto on järjestettävä muun muassa

 • kesätyöntekijöille
 • osa-aikaisille työntekijöille
 • lyhyissä määräaikaisissa työsuhteissa oleville työntekijöille
 • vuokratyöntekijöille (työvoimaa luovuttava työnantaja eli vuokrayritys järjestää)
 • työharjoittelijoille
 • siviilipalvelusta suorittaville
 • työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen osallistuvalle (työkokeilu, jossa kokeilun järjestäjä vastaa siihen osallistuvan työturvallisuudesta).

Lakisääteinen työterveyshuolto ei sisällä sairaanhoitoa. Työnantaja voi järjestää myös sairaanhoidon työterveyshuollon palveluiden tuottajan kautta, mutta tämä on työnantajalle vapaaehtoista. Työnantaja voi hankkia työterveyshuollon julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta tai järjestää palvelut itse.

Lakisääteinen työterveyshuolto sisältää

 • työpaikan terveysriskeihin perustuvat terveystarkastukset
 • työpaikan terveysvaarojen selvittämisen työpaikkaselvityksen avulla
 • toimenpide-ehdotukset työolojen parantamiseksi ja työkyvyn edistämiseksi
 • neuvonnan ja ohjauksen sekä tietojen antamisen työolojen kehittämisestä ja työntekijöiden terveydestä
 • työkykyä ylläpitävään toimintaan osallistumisen
 • työkyvyn heiketessä työntekijän terveyden seuraamisen, työssä selviytymisen edistämisen, kuntoutusneuvonnan ja kuntoutukseen ohjaamisen
 • työpaikan ensiapuvalmiuden ohjauksen.

Työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto, vaikka palveluksessa olisi vain yksi työntekijä. Työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto silloinkin, vaikka työntekijällä olisi työterveyshuolto myös toisen työnantajan tarjoamana. 

Työterveyshuollosta on oltava kirjallinen sopimus ja toimintasuunnitelma

Työterveyshuollon sopimuksen pitää olla työntekijöiden nähtävillä.

Työnantajan on laadittava yhdessä työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa kirjallinen sopimus, joka on työntekijöiden nähtävillä ja josta käy ilmi

 • työterveyshuollon yleiset järjestelyt (sijainti, aukioloajat, alihankkijat, maantieteellinen kattavuus)
 • palveluiden sisältö
 • palveluiden laajuus (lakisääteinen työterveyshuolto vai lisäksi myös sairaanhoito).

Lisäksi työnantajalla on oltava kirjallinen toimintasuunnitelma, joka tulee tarkistaa vuosittain. Työpaikkaselvityksessä ja muussa työterveysyhteistyössä esille tulleet asiat otetaan huomioon työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa laadittaessa ja päivitettäessä. Toimintasuunnitelmaan tulee kirjata

 • työterveyshuollon yleiset tavoitteet
 •  työpaikan olosuhteisiin liittyvät tarpeet ja niistä johtuvat työterveyshuollon toimenpiteet (esim. terveystarkastukset)
 • työterveyshuollon toiminta, kun työpaikalla toteutetaan varhaisen puuttumisen ja työkyvyn tukemisen malleja.

Toimintasuunnitelma voi olla osa työsuojelun toimintaohjelmaa tai muuta työnantajan laatimaa kehittämisohjelmaa tai -suunnitelmaa. Työnantaja vastaa työterveyshuollon toimintasuunnitelman toteutumisesta. 

Kela korvaa työnantajalle osan työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista, kun palvelut on tuottanut työterveyshuoltolaissa määritetyllä tavalla työterveyshuoltoon pätevöitynyt henkilöstö. Korvauksen saamiseksi työnantajalla tulee olla työterveyshuoltosopimus ja voimassa oleva työterveyshuollon toimintasuunnitelma. 
Lisätietoa Kelan verkkopalvelussa: Korvattava työterveyshuolto.

Järjestäminen - Muualla Tyosuojelu.fissä

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?