Maahantuojan tarkistuslista

Mistä pitäisi keskustella valmistajan tai valmistajan edustajan kanssa?

Selvitä valmistajalle, minkälaiseen työhön konetta on tarkoitus käyttää ja millaiset työntekijöiden turvallisuuteen vaikuttavat työpaikan (käyttö-)olosuhteet ovat.

Kysy valmistajalta muun muassa seuraavat asiat:

 • Onko valmistaja laatinut EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja tehnyt koneeseen CE-merkinnän?
 • Mitä terveys- ja turvallisuusvaaroja konetta käytettäessä saattaa olla?
 • Onko koneessa mekaanisia vaaroja kuten vaarallisia liikkuvia osia, joita voi koskettaa, ja mitä suojuksia ja turvalaitteita koneen varustukseen kuuluu?
 • Tarvitaanko hätäpysäyttimiä ja kuinka kone erotetaan energianlähteestään?
 • Millä periaatteilla koneen ohjausjärjestelmä ja hallintaelimet toimivat?
 • Aiheutuuko koneen käytöstä päästöjä? Jos päästöjä syntyy merkittäviä määriä, riittääkö olemassa olevat poistolaitteet vai pitääkö hankkia uusi järjestelmä?
 • Onko kone suunniteltu siten, että melu- ja tärinätasot ovat pienimmät mahdolliset?
 • Tarkista, että käyttöohjeeseen on merkitty tiedot koneen melu- ja tärinäpäästöistä.
 • Onko koneessa erittäin kuumia tai hyvin kylmiä osia ja voidaanko ne eristää tai suojata?
 • Onko koneessa lasereita tai muita säteilylähteitä ja voidaanko säteilylle altistuminen eliminoida? Jos ei, mitä varotoimenpiteitä säteilyn haittojen estämiseksi on sovellettava?
 • Miten sähköstä aiheutuva vaara on otettu huomioon: jännitteisten osien suojaus, käyttöolosuhteiden edellyttämä sähköinen eristys, sähköstaattiset ilmiöt, oikosulut ja muut ylikuormituksesta aiheutuvat lämpöilmiöt?
 • Miten ergonomiset periaatteet on otettu huomioon, ettei koneen käytöstä aiheutuisi liiallista fyysistä tai henkistä kuormitusta?
 • Aiheutuuko muista energianlähteistä vaaroja kuten hydrauliikasta tai paineilmasta?
 • Onko asennuksesta, kunnossapidosta tai vikaantumisen varalta riittävästi informaatiota?
 • Miten koneen suunnittelussa/valmistuksessa on otettu huomioon koneen huolto-, säätö- ja kunnossapito, kuten energialähteestä erottaminen, pääsy käyttö- ja huoltopaikkoihin, varaosien vaihdettavuus ja mahdollisten sisäosien puhdistus?
 • Onko koneen käytöstä poistosta ja hävityksestä tarpeelliset ohjeet?
 • Saatko valmistajalta tietoja siitä, ovatko muut käyttäjät, jotka ovat ostaneet samanlaisia koneita, kohdanneet ongelmia?
 • Onko tyyppitarkastettava?