Moottoriajoneuvon kuljettajan työaika - Ohjeita ajopiirturin toiminnoista ja niiden käytöstä

Valvontalaitteen aikaryhmävalitsimen käyttö

Kuljettajan on käytettävä ajopiirturin aikaryhmävalitsinta.

Ajoaika-kuvake.

= ajoaika

 • Useimmissa uusissa piirtureissa tämä toiminta on automaattinen, eikä merkkiä ole piirturissa.

Muu työ -kuvake.

 

= muu työ

 • lastaus ja purkaminen
 • matkustajien auttaminen ajoneuvoon nousemisessa ja poistumisessa
 • puhdistustyöt ja tekninen huolto
 • kaikki muut tehtävät, joilla pyritään varmistamaan ajoneuvon, lastauksen ja matkustajien turvallisuus
 • asioiminen poliisin, tullin taikka maahantulo- ja muiden viranomaisten kanssa
 • aika, jonka kuljettaja on käyttänyt tämän asetuksen soveltumisalaan kuulumattoman ajoneuvon kuljettamiseen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan ajoneuvon luo tai luota, kun se ei ole kuljettajan kotona eikä hänen säännöllisenä asemapaikkanaan olevassa työnantajan toimipisteessä
 • ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamisalan ulkopuolisen ajoneuvon kuljettaminen kaupallisessa tarkoituksessa
 • kaikki samalle tai toiselle työnantajalle työ- tai virkasuhteessa tehtävä työ joko kuljetusalalla tai sen ulkopuolella.

Varallaoloaika-kuvake.

= varallaoloaika

 • kuljettajan vieressä tai makuualustalla vietetty aika ajoneuvon ollessa liikkeellä

 

Tauko tai lepoaika -kuvake.

 

 

 

 

 

= tauot ja lepoajat

 • Kuljettajan on käytettävä aikaryhmävalitsinta siten, että edellä mainitut aikajaksot (muu työ, tauko, varallaolo) tulevat merkityksi erikseen ja toisistaan erotettavasti.
 • Kun kuljettaja poistuu autosta esimerkiksi varastoalueella ja luovuttaa auton toiselle kuljettajalle, hänen on siirrettävä digitaalisessa ajopiirturissa kuljettajakortti kakkospaikkaan ja käytettävä aikaryhmävalitsinta.

Kuva ajopiirturilevystä ja kuvakkeiden sijainnista.

Ajopiirturin levyyn tehtävät merkinnät

Ajopiirturin keskiosa, jossa merkintöjä.
 

Ajon (työajan) alkaessa merkitään seuraavat tiedot piirturilevyn keskiosaan:

Kuljettajan etu- ja sukunimi -kuvake.kuljettajan suku- ja etunimi

Paikkakunta, jossa levy asetetaan -kuvake.paikkakunta, jossa levy asetetaan piirturiin

Esimerkki päivämäärästä.päivä, kuukausi ja vuosi, jolloin levy on laitettu piirturiin

Paikka ajoneuvon rekisterinumerolle.ajoneuvon rekisterinumero

Matkamittarin lukema -kuvake.matkamittarin (km) lukema ajon alkaessa

 

 

Ajopiirturin keskiosa, jossa merkintöjä.
 

Ajon (työajan) päättyessä lisätään levyn keskiosaan:

Paikkakunta-kuvake.paikkakunta, jossa levy poistetaan piirturista

Esimerkki päivämäärämerkinnästä.päivämäärä ajon päättyessä

Lukema-kuvake.matkamittarin (km) lukema ajon päättyessä

 

 

Ajopiirturin takaosa, jossa merkintöjä.
 

 

Ajoneuvoa vaihdettaessa merkitään levyn taakse:

Kellonaika-kuvake.tarvittaessa ajoneuvon vaihdon kellonaika

Paikka rekisterinumerolle.uuden ajoneuvon rekisterinumero

Mittarilukema-kuvake.uuden ajoneuvon mittarilukema

Ajopiirturin käytössä muistettavaa

Analoginen ajopiirturi

 • Ajopiirturilevy on henkilökohtainen. Kuljettaja on itse vastuussa ajopiirturin käytöstä ja ajopiirturilevyyn tehtävistä merkinnöistä.
 • Jos ajopiirturi menee rikki, tarvittavat merkinnät tulee tehdä käsin ajopiirturilevyn takana olevaan aika-asteikkoon.
 • Rikkoontunut ajopiirturi on toimitettava korjattavaksi viikon kuluessa. Ajopiirturi on tarkastettava vähintään kahden vuoden välein.
 • Myös muista ajanjaksoista, joina kuljettaja ei ole voinut käyttää ajopiirturia, tehdään merkinnät käsin ajopiirturilevyn takana olevaan aika-asteikkoon.
 • Ajoon lähtiessä on varmistettava, että ajoneuvossa on riittävästi tyhjiä ajopiirturilevyjä koko matkaa varten.
 • Kuljetusyrityksen on säilytettävä ajopiirturilevyjä käytön jälkeen vähintään yhden vuoden ajan hyvässä järjestyksessä.

Digitaalinen ajopiirturi

 • Kuljetusyrityksen on hankittava yrityskortti, jolla ajopiirturi lukitaan yrityksen käyttöön.
 • Kuljetusyritys vastaa siitä, ettei digitaalisella ajopiirturilla varustettua ajoneuvoa luovuteta kuljetettavaksi sellaiselle kuljettajalle, jolla ei ole voimassa olevaa kuljettajakorttia (mikäli ajotehtävä edellyttää ajopiirturin käyttöä).
 • Kuljetusyrityksen on jäljennettävä omaa yritystään koskevat ajo- ja lepoaikatiedot ajoneuvon digitaalisesta ajopiirturista seuraavasti:
  • Suomessa olevasta ajoneuvosta vähintään kahden kuukauden välein
  • ulkomailla olevasta ajoneuvosta ajoneuvon tultua Suomeen
  • luovutettaessa ajoneuvo pois yrityksen omasta hallinnasta.

OUT-toiminnon käyttö

OUT-toimintoa käytettäessä on huomioitava, että ajo- ja lepoaika-asetuksen (EU) 561/2006 6 artiklan 5 kohdan mukaisesti kuljettajan on kirjattava ”muuksi työksi” 4 artiklan e alakohdassa tarkoitettu aika ja aika, jonka hän käyttää ajaessaan tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle kuuluvia kaupallisia tarkoituksia varten käytettävää ajoneuvoa, sekä kirjattava asetuksen (ETY) N:o 3821/85 15 artiklan 3 kohdan c alakohdassa määritelty ”varallaoloaika” viimeisestä vuorokautisesta tai viikoittaisesta lepoajasta lähtien. Tämä on merkittävä käsin piirturilevyyn tai tulosteeseen taikka tallennettava käsin valvontalaitteeseen.

 • OUT-toiminnolla osoitetaan ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamisalan ulkopuolinen toiminta. Katso: Poikkeukset.
 • OUT-toiminnon alaisuudessa oleva ajoneuvon liikkuminen katsotaan ajoajan sijaan muuksi työksi.
 • Kuljettajakortin käyttäminen ajopiirturissa on pakollista myös OUT-toiminnossa, mikäli työvuoro sisältää vähänkin ajo- ja lepoaika-asetuksen alaista ajoa. Kuljettajakortin käyttö on suositeltavaa myös kokonaan OUT-toiminnon alaisissa työvuoroissa mm. työaikakirjanpidon toteuttamiseksi ja ns. manuaalisyöttövelvoitteen välttämiseksi.
 • Jos kuljettajakorttia ei käytetä kokonaan OUT-toiminnon alaisessa ajossa, kyseinen ajo ja kaikki muu työ tulee tällöin syöttää käyttäen käsinmerkintämahdollisuutta.

Erityistilanteet

Ajoaikapoikkeukset

Erityistilanteista johtuvista yllättävistä ajoaikapoikkeuksista (äärimmäiset sääolot, onnettomuus, pysäköintipaikan puute yms.) tai tauon tai lepoajan keskeyttävästä pakottavasta ajoneuvon siirrosta on tehtävä merkintä poikkeaman luonteesta ja syystä käsin ajopiirturilevyyn (kääntöpuolelle) tai valvontalaitteesta tulostettuun nauhaan.

Selvitys tehdystä muusta työstä

Kuljettajan on annettava luotettava selvitys kuljetusalan ulkopuolella tehdystä työstä niiltä päiviltä, joilta ei ole ajopiirturilevyjä tai kuljettajakortin tietoja.

Vuosilomat ja sairauslomat 

Vuosilomat ja sairauslomat tulee myös merkitä piirturilevyihin tai tallentaa kuljettajakorttiin manuaalisyöttöä käyttäen.

Rangaistusvaatimuksen säilyttäminen

Kuljettajan on säilytettävä Suomessa, toisessa EU:n jäsenvaltiossa tai AETR-sopimukseen kuuluvassa maassa (esim. Venäjä) ajo- ja lepoaikasäännösten rikkomisesta saamansa rangaistusvaatimus tai muu kirjallinen huomautus mukanaan ajoneuvossa vähintään sama aika kuin ajopiirturilevyjä. Kuljettajan on pyynnöstä esitettävä edellä tarkoitettu rangaistusvaatimus tai muu kirjallinen huomautus valvovalle viranomaiselle.

Kuljettajakortti.Yrityskortti.