Nuoret työssä - Työajat

Nuorella työntekijällä tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.

Nuorten työaikoihin liittyy rajoituksia.

Laissa nuorista työntekijöistä säädetään työajoista, ylitöistä, työajan sijoittelusta, tauoista sekä vuorokausi- ja viikkolevosta.

Työaikaan liittyvistä rajoituksista voi poiketa vain aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen poikkeusluvalla, jos nuoren ammatillinen kehitys tai muu tärkeä syy edellyttävät sitä. Työsuojeluviranomainen ei kuitenkaan voi antaa poikkeuslupaa keskeytymättömästä vuorokausilevosta eikä ylitöiden tekemisestä yhteensä yli 120 tuntia vuodessa.

Nuoren työaikojen sijoitteluun pitää kiinnittää erityistä huomiota

15 vuotta täyttäneen säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa, ja työvuoron saa sijoittaa kello 6:n ja 22:n väliseen aikaan. Jos kyseessä on ammattikoulutukseen liittyvä kaksivuorotyö, saa työtä kuitenkin tehdä kello 24:ään asti.

Nuori ei saa tehdä yötyötä.

Alle 15-vuotiaan työpäivä saa olla enintään 7 tuntia päivässä ja 35 tuntia viikossa, ja työvuoron saa sijoittaa kello 8:n ja 20:n väliseen aikaan tai työn järjestämisestä johtuvista painavista syistä kello 6:n ja 20:n väliseen aikaan.

Kotitaloustyössä nuoren suostumuksella työaika voi kuitenkin olla kello 23:een asti. Kotitaloustyöllä tarkoitetaan työantajan kotona tapahtuvaa työtä.

Perusopetuksen oppimäärää suorittavan (perusopetuslaki 628/1998 26 § 1 momentti) työntekijän päivittäinen työaika koulutyön aikana koulun vapaapäivinä saa olla enintään seitsemän tuntia ja koulupäivinä kaksi tuntia. Koulupäivän ja työajan pituus ei saa ylittää kahdeksaa tuntia eikä viikoittainen työaika 12 tuntia.

Alle 15-vuotias ei saa tehdä ylityötä

Ylityötä on 8 tuntia vuorokaudessa tai 40 tuntia viikossa ylittävä työ.

Ylitöitä saa 15 vuotta täyttänyt tehdä enintään 80 tuntia kalenterivuodessa. Ylityöhön on oltava nuoren suostumus. Nuoren työaika ei kuitenkaan saa olla yli 9 tuntia vuorokaudessa eikä yli 48 tuntia viikossa. Alle 15-vuotiasta ei saa pitää ylityössä.

Lepoajat rajoittavat työaikaa. Työnantajan on annettava 15 vuotta täyttäneelle vähintään 12 tuntia ja alle 15-vuotiaalle vähintään 14 tuntia kestävä lepoaika vuorokaudessa. Lisäksi työnantajan täytyy antaa vähintään 38 tuntia kestävä viikoittainen vapaa-aika. Lepoajan ja viikoittaisen vapaa-ajan on oltava keskeytymättömiä.

Työpäivän aikana työnantajan pitää antaa nuorelle 30 minuutin lepoaika eli ruokatunti, jos työaika vuorokaudessa on pidempi  kuin 4 tuntia 30 minuuttia. Lepoaikana nuori saa poistua työpaikalta. Jos päivittäisestä lepoajasta on sovittu työ- tai virkaehtosopimuksessa toisin kuin työaikalaissa, saa työnantaja soveltaa sopimusmääräystä myös nuoreen työntekijään.

 

  14 vuotta täyttänyt tai saman kalenterivuoden aikana täyttävä 1517-vuotias
Säännöllinen työaika
 • 7 h/vrk
 • 35 h/vko
 • 8 h/vrk
 • 40 h/vko
Perusopetuksen oppimäärää suorittavan työntekijän työaika kouluaikana
 • vapaapäivinä 7 h/vrk
 • koulupäivinä 2 h/vrk
 • viikoittainen työaika enintään 12 h/vko
 • koulupäivän ja työajan yhteispituus saa olla enintään 8 h/vrk
 • vapaapäivinä 7 h/vrk
 • koulupäivinä 2 h/vrk
 • viikoittainen työaika enintään
  12 h/vko
 • koulupäivän ja työajan yhteispituus saa olla enintään
  8 h/vrk
Ylityö Kielletty
 • enintään 80 h/vuosi
 • poikkeusluvalla lisäksi 40 h/vuosi
 • päivittäinen työaika enintään
  9 h/vrk
 • viikoittainen työaika enintään
  48 h/vko
Työajan sijoittelu
 • klo 8–20
 • painavista syistä klo 6–20
 • kotitaloustyössä klo 23:een asti
 • klo 6–22
 • kotitaloustyössä klo 23:een asti
 • ammattikoulutukseen liittyvässä 2-vuorotyössä enintään klo 24:ään asti
Ruokatunti 30 min, jos työaika yli 4 h 30 min/vrk 30 min, jos työaika yli 4 h 30 min/vrk
Keskeytymätön vuorokausilepo 14 h/vrk 12 h/vrk
Keskeytymätön viikkolepo 38 h/vko 38 h/vko

Nuoret - Alasivut - Yhteinen Muualla Tyosuojelu.fissä