Vaarat maankaivuussa - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Kaivutöiden aiheuttamien vaurioiden korjauskustannukset ovat huomattavat, ja vahingon aiheuttaja joutuu ne maksamaan. Taloudellisten menetysten lisäksi kaivutyön osapuolet voivat joutua vastaamaan oikeudessa henkilövahingon tai vakavan vaaratilanteen tuottamisesta.

Suurin osa kaivuvahingoista voidaan välttää huolellisella työnsuunnittelulla, tutkimalla kaapelikarttoja, kaapelinäytöillä ja merkitsemällä maasto. Kaapelinäytöt ovat normaalina työaikana yleensä maksuttomia.

Maakaapelit selvitettävä kaivutyön suunnittelussa

Ennen kaivutyön aloittamista on rakennushankkeen päätoteuttajan selvitettävä, onko kaivualueella maakaapeleita. Maakaapelit voivat olla sähköverkon ja tietoliikenneverkon haltijoiden tai yksityisten tontin haltijoiden maakaapeleita.

Yksityisellä alueella kaivettaessa on otettava yhteys alueen isännöitsijään, jotta voidaan selvittää, missä mahdolliset yksityiset johdot kulkevat. Yksityisellä alueella voi olla myös sähköverkon ja tietoliikenneverkon haltijoiden maakaapeleita. Verkonhaltijoiden kaapelikartat on hankittava kaivutyön suunnittelua varten.

Kaapeleiden näyttö ja merkintä maastoon

Rakennushankkeen päätoteuttajan (ellei päätoteuttajaa ole nimetty, rakennuttajan) on hankittava aluetta koskevat kaapelikartat eri verkonhaltijoilta varmistaakseen kaapeleiden ja putkien sijainnit. Sähköverkonhaltijoilla on karttapalvelut, joista kaapelikartat saa. Karttapalvelussa voidaan opastaa kartan sisältöön. Kaapelikartta on oltava haettuna, kun kaapelinäyttöä tilataan.

Sähköverkonhaltijat ovat edellyttäneet, että kaapelinäytön tilanneen työmaan vastaavan työnjohtajan tai hänen nimeämänsä edustajan on oltava paikalla näyttöä annettaessa. Tilaajien on säilytettävä saamiensa kaapeleiden sijaintitiedot ja maastoon tehdyt merkinnät tarvitsemansa ajan. Jos merkinnät ovat kuluneet pois ennen kaivutyön aloitusta, päätoteuttajan on tilattava uusi kaapelinäyttö. 

Jos kaapelivaurio tapahtuu

Sähkökaapeli

Kun sähkökaapeli vaurioituu tai maadoituskupari (yleensä kupariköysi) katkeaa, on välittömästi poistuttava vauriopaikan läheisyydestä ja otettava yhteys verkonhaltijaan. Tämän jälkeen menetellään heidän antamien ohjeiden mukaan.

Huom. Kaapelivaurion sattuessa sähköt voivat katketa ja kytkeytyä automaattisesti takaisin. Sama voi toistua useita kertoja peräkkäin. Vaurioituneen kaapelin lähelle ei sen takia saa mennä, ennen kuin sähköverkonhaltija on antanut luvan.

Katkenneessa maadoituskuparissa voi katkenneiden päiden välillä olla vaarallisen suuri jännite. Maadoituskupari on aina korjattava. Katkenneen maadoituskuparin jatkon saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö.

Ei voida varmuudella luottaa, että jännite katkeaa vikatilanteessa. Vikapaikalle on siksi järjestettävä valvonta, kunnes verkonhaltijan henkilökunta tulee paikalle.

Telekaapeli

Kuitukaapelissa kulkeva valo on peräisin laserista tai vastaavasta. Laserin sädettä ei missään olosuhteissa saa päästää suuntautumaan silmään. Myöskään kuidun päähän ei saa katsoa.

Huom. Älä koske rikkoontunutta kuitua. Valoa saattaa olla mahdoton havaita. Rikkoontuneesta kuidusta saattaa irrota vaikeasti havaittavia säikeitä, jotka menevät helposti ihohuokosista sisälle ihoon.

Viasta ilmoitettaessa verkonhaltijan edustajat antavat tarkemmat turvaohjeet. 

Vaarat maankaivuussa - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Ennen kuin isket ”kuokan” maahan, ota selvää, onko kaivualueella maakaapeleita. Mikäli niitä on kaivualueella, mieti, oletko saanut tarvittavat tiedot niiden sijainnista ja yksityiskohtaiset ohjeet kaivutyötä varten. 

Vaarat maankaivuussa - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Ennen kuin aloitat maankaivutyöt, selvitä, onko kaivualueella vaaraa aiheuttavia sähkökaapeleita. Mikäli on pieninkin epäilys, että maassa on kaapeleita, toimi seuraavasti:

 • Hae kaapelikartat.
 • Tilaa ja ota vastaan kaapelinäytöt.
 • Huolehdi, että kaapelimerkinnät säilyvät maastossa tarvittavan ajan.
 • Huolehdi, että kaivaja saa tiedot maakaapeleiden sijainnista ja yksityiskohtaiset ohjeet kaivutyöstä.

Kaapeleiden oikea käsittely edellyttää, että

 • konekaivussa noudatetaan ohje-etäisyyksiä
 • koekuoppien kaivajat suorittavat työnsä varoen
 • esille kaivetut kaapelit suojataan ja tuetaan huolellisesti
 • kaivaja ei saa siirtää kaapeleita ilman pakottavaa syytä toiseen paikkaan (jos kaapelin siirtäminen on välttämätöntä, työ tilataan verkonhaltijalta)
 • kaapeleita ei saa liikuttaa jännitteisinä
 • kaapeleiden alusta tiivistetään hyvin
 • kaapelit ja niiden mahdollinen kourutus tarkastetaan ennen peittämistä.

Vastaavat toimet koskevat myös putkituksia. Tiedot kaapeleiden peitesyvyyksistä saa verkonhaltijalta. Lisäksi putkistoihin tulee suhtautua kuin sähkökaapeleihin.

Vaarat maankaivuussa - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Työturvallisuuslaki (738/2002)

 • 8 § Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite
 • 10 § Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
 • 14 § Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus
 • 39 § Fysikaaliset tekijät ja sähköturvallisuus
 • 52 § Velvollisuudet yhteisellä rakennustyömaalla
 • 53 § Itsenäisen työnsuorittajan velvollisuudet yhteisellä työpaikalla

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009)

 • 2 § Määritelmät
 • 3 § Rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudet
 • 10 § Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu
 • 11 § Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelu
 • 12 § Rakennustyön johto
 • 13 § Rakennustyön toteutus

Sähköturvallisuuslaki (1135/2016)

 • 6 luku, Vahinko ja haitta

Vaarat maankaivuussa - Esimerkkejä

 

Esimerkkitapaukset ja hyviä käytäntöjä

Kaivu- ja maatöissä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Kaapelit ovat saattaneet siirtyä lähemmäs maan pintaa tai eri paikkaan alkuperäisestä sijainnista esimerkiksi roudan, pohjaustöiden, ojan perkaamisen ja muiden kaivutöiden takia. Tällöin ei ole varmuutta kaapeleiden asennussyvyydestä. Tarvittaessa on otettava yhteys verkonhaltijaan. Edellä mainittujen tekijöiden takia myös varoitusnauha on voitu poistaa.

Käytöstä poistettuihin kaapeleihin on suhtauduttava samoin kuin käytössä oleviin kaapeleihin.

Vaarat maankaivuussa - Sanasto

Sanasto

Rakennuttaja Henkilö tai organisaatio, joka ryhtyy rakennushankkeeseen, tai muu henkilö, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta. Jos edellä mainittuja ei ole, niin tilaaja.
Päätoteuttaja Rakennuttajan nimeämä pääurakoitsija tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja taikka sellaisen puuttuessa rakennuttaja itse.
Verkonhaltija Yhteisö tai laitos, jolla on hallinnassaan jakeluverkkoa ja joka harjoittaa esimerkiksi luvanvaraista sähköverkkotoimintaa.