Muut vapaat työstä - Opintovapaa - Ingressi

Opintovapaalla työntekijä on vapautettu työstään koulutusta tai opiskelua varten. Oikeus opintovapaaseen perustuu opintovapaalakiin. Lakia sovelletaan työ- ja virkasuhteessa. Opintovapaa tarjoaa työssä oleville joustavan mahdollisuuden opiskeluun.

Työelämän muut vapaat - Opintovapaa

Oikeus opintovapaaseen

Työntekijällä on oikeus saada opintovapaata enintään kaksi vuotta viiden vuoden aikana, mikäli palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden. Opintovapaata voi saada enintään viisi päivää, mikäli palvelussuhde on yhdessä tai useammassa jaksossa kestänyt vähintään kolme kuukautta.

Opintovapaalla työntekijä on vapautettu työstään opiskelua varten.

Opiskelussa huomioitavat asiat:

  • työntekijä voi vapaasti valita, mitä opiskelee
  • opiskelun ei tarvitse liittyä työnantajan toimintaan
  • opiskelun pitää olla julkisen valvonnan alaista (myös ulkomailla tapahtuvissa opinnoissa)
  • opiskelu voi tietyin edellytyksin olla myös ammattiyhdistyskoulutusta
  • oppisopimuskoulutuksessa olevalla ei ole oikeutta opintovapaaseen.

Opintovapaan voi käyttää yhdessä tai useammassa jaksossa. Vapaan voi jaksottaa myös niin, että työntekijä on osan työpäivästä työssä ja osan opintovapaalla.

Opintovapaan hakeminen ja myöntäminen

Opintovapaa perustuu aina työntekijän hakemukseen.

Hakemus on tehtävä työnantajalle ennen opintojen alkamista

  • kirjallisesti vähintään 45 päivää ennen, jos opintovapaata haetaan yli viisi työpäivää
  • kirjallisesti tai suullisesti vähintään 15 päivää ennen, jos opintovapaata haetaan enintään viisi työpäivää. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia hakumenettelystä muullakin tavalla.

Työnantajan tulee ilmoittaa ratkaisustaan ennen opintojen alkamista

  • kirjallisesti vähintään 15 kalenteripäivää ennen, jos opintovapaata on haettu yli viisi työpäivää
  • viimeistään seitsemän päivää ennen, jos opintovapaata on haettu enintään viisi työpäivää.

Työnantajan on annettava päätös opintovapaasta tiedoksi myös työntekijää edustavalle luottamushenkilölle, jos työntekijä sitä pyytää.

Työnantajan oikeus siirtää opintovapaata

Työnantaja voi siirtää opintovapaata, jos opintovapaan myöntäminen hakemuksessa tarkoitettuna aikana tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan toiminnalle. Opintovapaata voi tässä tilanteessa siirtää enintään kuusi kuukautta. Mikäli kyseessä on harvemmin kuin kuuden kuukauden välein toistuva koulutus, työnantaja voi siirtää opintovapaan alkua enintään seuraavan koulutusjakson alkamiseen.

Opintovapaata on mahdollista siirtää myös tilanteessa, jossa työntekijän edellisestä opintovapaasta on kulunut vähemmän kuin kuusi kuukautta. Siirtämisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos työntekijän tarkoitus on saattaa päätökseen aikaisemman opintovapaan aikana aloitettua opiskelua tai koulutusta.

Työnantaja voi siirtää opintovapaata enintään kaksi kertaa peräkkäin, jos työnantajan palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään viisi työntekijää edellä mainittujen perusteiden lisäksi.

Enintään neljän työntekijän yrityksessä työnantajan oikeutta opintovapaan siirtämiseen ei ole rajoitettu kahteen kertaan, vaan se voi olla jatkuvaakin. Siirtäminen edellyttää aina perusteltua syytä ja sitä, että opintovapaasta aiheutuisi työnantajan toiminnalle tuntuvaa haittaa.

Työntekijän oikeus siirtää tai jättää käyttämättä opintovapaata

Työntekijä voi siirtää yli viiden päivän opintovapaan käyttöä, mikäli siitä ei aiheudu työnantajalle tuntuvaa haittaa. Opintovapaan siirtämisestä tai käyttämättä jättämisestä on ilmoitettava työnantajalle kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen opintovapaan alkamista.

Opintovapaan keskeyttämisoikeus

Työntekijä voi keskeyttää opintovapaansa ja palata työhön, jos opintovapaata on myönnetty yli 50 työpäivän ajaksi. Tätä lyhyempää opintovapaata ei voi keskeyttää. Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle opintovapaan keskeyttämisestä vähintään neljä viikkoa ennen työhön paluutaan.

Jos työntekijä on työkyvytön opintovapaan aikana sairauden, synnytyksen tai tapaturman vuoksi ja työkyvyttömyys kestää yhtäjaksoisena yli seitsemän päivää, ei tätä yli menevää aikaa lasketa opintovapaaseen, jos työntekijä sitä viipymättä pyytää. Työntekijällä on oikeus käyttää tässä tapauksessa keskeytynyt opintovapaa myöhemmin, mutta sitä on haettava erikseen.

Työnantajalla ei ole velvollisuutta ottaa opintovapaalla olevaa työntekijää töihin ennen kuin työntekijälle mahdollisesti palkatun sijaisen työsopimus voidaan lain tai työehtosopimuksen perusteilla päättää.

Selvitys työnantajalle opintovapaan käytöstä

Työntekijän on esitettävä työnantajalle opintovapaan käytöstä kirjallinen todistus, mikäli työnantaja sitä vaatii. Kirjallisen todistuksen on velvollinen antamaan opetuksen tai koulutuksen järjestäjä taikka opinnäytteen vastaanottaja.

Palvelusuhteen kesto ja vuosiloman kertyminen opintovapaan aikana

Työntekijän palvelussuhde on voimassa opintovapaan aikana. Sen ajalta ei makseta palkkaa, ellei siitä ole sovittu työ- tai virkaehtosopimuksessa tai työnantajan ja työntekijän kesken.

Työntekijälle kertyy vuosilomaa opintovapaan ajalta, mikäli työntekijä palaa välittömästi töihin opintovapaan päätyttyä. Vuosilomaa kertyy kuitenkin enintään 30 opintovapaapäivältä lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) aikana.

Opintovapaa ja työsuhteen päättyminen

Työnantaja ei saa irtisanoa tai purkaa työntekijän työsuhdetta sillä perusteella, että työntekijä on hakenut tai käyttänyt opintovapaata. Opintovapaa ei kuitenkaan estä irtisanomista, jos siihen on muu laissa säädetty irtisanomisperuste.

Muut vapaat työstä - Opintovapaa - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Usein kysytyt kysymykset