Ulkomainen työntekijä - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Ulkomainen työntekijä tarvitsee Suomessa työnteko-oikeuden.

Ulkomaisella työntekijällä pitää olla työnteko-oikeus Suomessa. Työnteko-oikeuden peruste riippuu siitä, minkä maan kansalainen työntekijä on, millaista työtä hän on tulossa Suomeen tekemään ja kuinka pitkäksi ajaksi.

Ulkomaalaisella työntekijällä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin suomalaisella. Työnantajan on kohdeltava työntekijöitään tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti kansalaisuudesta riippumatta.

Työnteko-oikeus pitää varmistaa

Työnantajalla on velvollisuus varmistaa, että ulkomaisella työntekijällä on työnteko-oikeus Suomessa. Työnantajan pitää myös säilyttää tietoja ulkomaisista työntekijöistä ja työnteko-oikeuksien perusteista. Lisäksi työnantajan on ilmoitettava tietoja TE-toimistolle ja työntekijöiden edustajalle työpaikalla.

Kun ulkomaisen työnantajan palveluksessa olevat työntekijät työskentelevät urakointi- tai aliurakointityössä, vuokratyövoimana tai yrityksen sisäisenä siirtona, sovelletaan edellä mainittuja työnantajan velvollisuuksia myös toimeksiantajaan lukuun ottamatta ilmoitusvelvollisuutta TE-toimistolle. 

Rakennustyömaalla pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan on varmistuttava siitä, että kaikilla alueella työskentelevillä ulkomaalaisilla on työnteko-oikeus. Sama koskee telakka-alueella pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa. Edellä mainittujen on siis varmistettava, että myös suomalaisten yritysten palveluksessa olevilla ulkomaalaisilla työntekijöillä on työnteko-oikeus. Heillä on myös tietojen säilytysvelvollisuus.

Lähetettyä työntekijää koskee oma lainsäädäntö

Lähetetty työntekijä on työntekijä, jonka ulkomainen yritys on tilapäisesti lähettänyt töihin Suomeen. Suomeen lähetettyjen työntekijöiden työsuhteiden vähimmäisehdoista ja työoloista säädetään laissa lähetetyistä työntekijöistä.

Lisätietoa sivulla Lähetetty työntekijä.

Ulkomainen työntekijä - työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Työnteko-oikeus pitää todistaa työnantajalle.

Jos et ole Suomen kansalainen, ulkomaalaislaki velvoittaa, että työnantaja varmistaa työnteko-oikeutesi Suomessa.

Voit osoittaa työnteko-oikeutesi esimerkiksi passilla tai muulla virallisella asiakirjalla tai oleskelulupakortilla. Työnteko-oikeutesi peruste määrittelee sen, mikä asiakirja sinun pitää esittää. Jos olet EU-kansalainen, työnteko-oikeutesi perustuu kansalaisuuteen, jonka voit osoittaa passilla tai muulla matkustusasiakirjalla.

Työnantaja voi ottaa kopion työnteko-oikeutesi perusteen osoittavasta asiakirjasta, koska laki velvoittaa työnantajaa säilyttämään tietoja ulkomaisista työntekijöistä ja heidän työnteko-oikeuksiensa perusteista työpaikalla.

EU-kansalaisen oleskelu rekisteröidään Maahanmuuttovirastossa

Jos olet EU-valtion, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalainen, sinun ei tarvitse hakea oleskelulupaa Suomeen. Jos oleskelusi kestää yli kolme kuukautta, sinun pitää kuitenkin rekisteröidä oleskeluoikeutesi. Rekisteröintiä varten sinun pitää olla yhteydessä Maahanmuuttovirastoon.

Jos tulet edellä mainittujen maiden ulkopuolelta, työnteko-oikeutesi pitää perustua johonkin Suomen lainsäädännön mukaiseen perusteeseen. Jos tarvitset oleskeluluvan, sinun pitää hakea sitä itse. Voit syyllistyä rikkomukseen tai rikokseen, jos työskentelet ilman työnteko-oikeutta.

Jos oleskeluoikeudessasi tai muussa työnteko-oikeutesi perusteessa tapahtuu muutoksia, kerro siitä välittömästi työnantajallesi. Jos oleskelulupasi on päättymässä, uusi lupahakemus pitää tehdä jo edellisen voimassaoloaikana. Anna työnantajallesi kopio hakemuksen vireilläolotodistuksesta ja toimita kopio uudesta oleskeluluvasta työnantajallesi heti sen saatuasi.

Lisätietoa: Työskentely Suomessa. Maahanmuuttovirasto.

Työsuhteen ehdot ja työturvallisuus

Sinulla on aina oikeus samoihin lainmukaisiin työehtoihin kuin suomalaisellakin työntekijällä. Jos palkkaan, työaikaan tai muihin työsuhteen ehtoihin liittyy epäselvyyttä, selvitä asiaa ensin työnantajasi kanssa. Sinun täytyy myös itse pyytää työtodistus työsi päättyessä. Voit käyttää apunasi lomaketta Asiakirjapyyntö työnantajalle.

Vastuu työn turvallisuudesta on työnantajalla, mutta myös sinulla työntekijänä on velvollisuuksia. Jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa sinun tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle, sinulla on oikeus kieltäytyä työn tekemisestä. Lisätietoa sivulta Vastuut työsuojelussa: Työntekijä.

Ulkomainen työntekijä - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Työpaikalla pitää säilyttää tiedot ulkomaisesta työntekijästä ja työnteko-oikeuden perusteesta.

Ulkomaalaislain mukaan työnantajalla, jolla on palveluksessaan ulkomaista työvoimaa, on velvollisuus

 • varmistaa, että ulkomaalaisella työntekijällä on työntekijän oleskelulupa tai että hän ei sellaista tarvitse (UlkomL 82 §)
 • säilyttää ulkomaalaista työntekijää ja hänen työnteko-oikeuttaan koskevat tiedot työpaikalla (UlkomL 82 §).

Työnantajan säilytettäviksi määrätyistä tiedoista tulee käydä ilmi

 • ulkomaalaisen työntekijän henkilötiedot
 • työntekijän työnteko-oikeuden peruste.

Tiedot pitää säilyttää kaksi vuotta ulkomaalaisen työntekijän palvelussuhteen päättymisestä. Työnantaja voi valita tietojen säilytystavan, mutta niiden on oltava tarvittaessa vaivattomasti työsuojeluviranomaisen saatavilla.

Ilmoittamisvelvollisuus TE-toimistolle ja luottamushenkilöille

Ulkomaalaislain mukaan työnantajalla on työnteko-oikeuden varmistamisen ja tietojen säilyttämisen lisäksi seuraavat velvollisuudet:

 • Kun palkkaa muun kuin EU- tai ETA -kansalaisen tai näiden perheenjäsenen, pitää toimittaa työ- ja elinkeinotoimistolle tieto
  • palkkaamastaan työntekijästä
  • työsuhteen kestosta
  • palkasta
  • sovellettavasta työehtosopimuksesta
 • Työpaikan luottamushenkilöille pitää ilmoittaa ulkomaalaisen nimi sekä sovellettava työehtosopimus.
TE-toimistoon pitää ilmoittaa EU:n ulkopuolisista työntekijöistä.

Edellä mainitut tiedot on toimitettava TE-toimistolle viivytyksettä (viikon kuluessa). Ilmoitus tehdään sähköisesti työnantajan Enter Finland -palvelun kautta.

Jos ilmoitusta ei ole mahdollista tehdä sähköisesti, sen voi tehdä paperisena.

Lisätietoa ja lomake TE-palveluiden verkkosivulta Ohjeita ulkomaalaista työntekijää palkattaessa.

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti on rangaistavaa.

Työsuhteen ehdot ja työturvallisuus

Työnantajalla on kaikki samat työnantajavelvollisuudet riippumatta siitä, onko työntekijä ulkomaalainen vai suomalainen. Työsuhteen vähimmäisehtojen, kuten palkan ja työajan, on oltava Suomen lakien ja yleissitovan työehtosopimuksen mukaiset. Työolosuhteiden on täytettävä Suomen työturvallisuusmääräykset. Lisäksi työnantajan on huolehdittava muun muassa siitä, että ulkomaalaiselle työntekijälle annetaan ymmärrettävällä kielellä tiedoksi työsuhteen keskeiset ehdot sekä opetus ja ohjaus työtehtäviinsä.

Ulkomaalaisella työntekijällä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin suomalaisella. Jos työntekijää kohdellaan työpaikalla muita huonommin tai hänelle maksetaan pienempää palkkaa ulkomaalaisuuden takia, työnantaja voi syyllistyä laissa kiellettyyn syrjintään. 

Kansainvälisissä työsuhteissa sovellettavan lain valinta arvioidaan tapauskohtaisesti. Kansainvälisellä työsuhteella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että työnantajan ja työntekijän kotipaikat sijaitsevat eri valtioiden alueella.