Melun toiminta- ja raja-arvot - alasivu

Asetuksella on säädetty, mitä pidetään kuulolle vaarallisena melulle altistumisena. Alemmalla ja ylemmällä toiminta-arvolla tarkoitetaan melulle altistumisen tasoja, jotka saattavat tietyllä todennäköisyydellä aiheuttaa kuulovaurion. Toisaalta raja-arvo on säädetty, jotta työntekijän korvakäytävässä ei missään tilanteessa olisi niin voimakasta melua, että se kertakuulemalla (iskumainen melu) tai pitempään jatkuessaan vahingoittaa kuuloa. Jos todetaan, että raja-arvo ylittyy, alistuminen on viipymättä lopetettava ja ylittymisen toistuminen estettävä. 

Toiminta- ja raja-arvot on annettu päivittäiselle melualtistukselle ja äänen huippupaineelle tai -tasolle.  Kun työntekijän mitattua tai arvioitua päivittäistä melualtistusta ja äänen huippupainetta tai -tasoa verrataan toiminta-arvoihin, kuulonsuojaimien vaikutusta ei oteta huomioon. Sen sijaan raja-arvoon verratessa työntekijän käyttämien kuulonsuojainten vaimentava vaikutus otetaan huomioon.  Päivittäistä melualtistusta ei voi arvioida yksinomaan työpäivän aikana mitattujen melutasojen perusteella, ellei melu koko työpäivän ajan ole samantasoista. 

Melualtistus on 

  • 80 desibeliä, jos altistuu kahdeksan tuntia 80 desibelin melulle 
  • 85 desibeliä, jos altistuu kahdeksan tuntia 85 desibelin melulle 
  • raja-arvon suuruinen, jos altistuu kahdeksan tuntia 87 desibelin melulle ilman kuulonsuojaimia. 
Jos on epäilys, että työpaikalla voidaan altistua haitalliselle melulle, kannattaa ottaa yhteyttä asiantuntijaan, kuten työterveyshuoltoon tai johonkin melumittauksia tekevään tahoon. 

Toiminta- ja raja-arvot 

 

Päivittäinen melualtistus  

Äänen huippupaine/-taso  

Alempi toiminta-arvo  

80 dB  

112 Pa / 135 dB  

Ylempi toiminta-arvo  

85 dB  

140 Pa / 137 dB  

Raja-arvo, johon verratessa otetaan huomioon kuulonsuojainten vaimentava vaikutus  

87 dB  

200 Pa / 140 dB  

Lähde: Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta (85/2006)

Kuulonsuojaimien vaimentava vaikutus 

Kuulonsuojaimien valmistajat ilmoittavat suojaimien ohjeissa niiden vaimennustiedot. Ne ovat laboratoriossa mitattuja arvoja eikä niitä voi sellaisenaan käyttää, kun melulle altistumista verrataan raja-arvoon. Käytössä toteutuvaan vaimennukseen vaikuttaa muun muassa suojaimen käyttöaika melussa sekä suojainten istuvuus ja tiiveys. Suomessa onkin 1980-luvulla tehty tutkimus, jossa todettiin, että kymmenellä prosentilla kupusuojaimien käyttäjistä todellinen vaimennus työpäivän aikana oli enintään 8 desibeliä. Toisaalta huonosti sopivien suojainten on todettu vaimentavan vain 4 desibeliä. 

Jonkinlainen varmuus raja-arvon noudattamisesta saadaan olettamalla, että asianmukaisesti käytettyinä työntekijälle sopivat kuulonsuojaimet vaimentavat melua ainakin 8 desibeliä. Jos vaimennustarve kuitenkin on tätä suurempi, toisin sanoen työntekijän päivittäinen melualtistus on yli 95 desibeliä tai äänen huipputaso yli 148 desibeliä, raja-arvon noudattaminen pitää todeta mittaamalla melualtistus tai äänen huipputaso korvakäytävästä, suojaimen sisäpuolelta. Jos mittaus korvakäytävästä tulppasuojaimia käytettäessä tuottaa ongelmia, raja-arvon noudattaminen voidaan todeta alan asiantuntijan tekemän arvioinnin perusteella.  

Päivittäinen tai viikoittainen melualtistus 

Melualtistus mitataan aina niin sanotulla A-taajuuspainotuksella, joka mukailee korvan herkkyyttä äänen eri taajuuksille. Altistuksen suuruuteen vaikuttaa se, miten voimakasta melu työntekijän korvan kohdalla kulloinkin työpäivän mittaan on ja miten kauan työntekijä tällaisessa melussa on. Päivittäinen melualtistus voidaan määrittää annosmittauksella tai laskemalla työntekijän tyypillisen työpäivän aikana kokemien melutasojen keskiarvo. Sitä laskettaessa otetaan huomioon kunkin melujakson aikainen melutaso ja jakson kesto, ja keskiarvo on suhteutettu kahdeksan tunnin altistukseen. Jos melualtistus vaihtelee merkittävästi päivästä toiseen, melualtistus pitää määrittää viiden työpäivän ajalta. 

Melun keston vaikutus melualtistukseen

Alla olevassa taulukosta näkyy melussaoloajan ja melutason vaikutus päivittäiseen melualtistukseen. Jos melutaso nousee kolme desibeliä, toiminta- tai raja-arvo ylittyy puolet lyhyemmässä ajassa kuin ennen.  Toisaalta jos melutaso laskee kolme desibeliä, toiminta- tai raja-arvon ylittymiseen vaaditaan kaksi kertaa enemmän aikaa kuin ennen. 

Melun kesto 

Alempaa toiminta-arvoa vastaava melutaso 

Ylempää toiminta-arvoa vastaava melutaso 

Raja-arvoa vastaava melutaso korvassa 

8 tuntia 

80 

85 

87 

4 tuntia 

83 

88 

90 

2 tuntia 

86 

91 

93 

1 tuntia 

89 

94 

96 

30 minuuttia 

91 

97 

99 

15 minuuttia 

94 

100 

102 

7,5 minuuttia 

97 

103 

105 

3,25 minuuttia 

100 

106 

108 

97 sekuntia 

103 

109 

111 

48 sekuntia 

106 

112 

114 

Äänen huippupaine tai -taso 

Äänen huippupaineella tarkoitetaan äänenpaineen suurinta hetkellistä arvoa tai tasoa. Se mitataan aina C-taajuuspainotuksella, joka painottaa äänen kaikkia ihmisen kuuloalueella (20 – 20 000 Hz) olevia taajuuksia suunnilleen samalla tavalla. Meluasetuksessa äänen huippupaineen toiminta- ja raja-arvot esitetään paineen yksikössä, pascaleina, jonka lyhenne on Pa. Tavallisesti sitä kuitenkin mitataan äänitasomittareilla huippuäänitasona, eli niin sanottuina peak-tasoina.